Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Od 27. 5. jsou umožněny návštěvy v celé FN Brno (areál Bohunice, Porodnice, Dětská nemocnice) za určitých pravidel, ty naleznete zde. *** Informace o testování na koronavirus zde.

Kvalita a ISO

Rozvoj FN Brno

Rozvoj FN Brno navazuje na sofistikované analýzy současného stavu a predikce pro budoucí vývoj. V úvahu byly brány významné faktory a trendy jak vnitřního, tak vnějšího aspektů.

FN Brno bude dále rozvíjena jako integrovaný komplex pracovišť medicíny dospělého věku, reprodukční medicíny a dětské medicíny. Tato pracoviště budou poskytovat zdravotní péči dospělým
i dětem na špičkové úrovni lékařské vědy. Ve strategickém období 2017 – 2020 budou všechna pracoviště FN Brno pokračovat v  orientaci na:

 • otevřenost,
 • medicínu založenou na důkazech,
  • medicínu a ošetřovatelství pro pacienty / klienty s měřitelnou a trvale hodnocenou kvalitou zdravotní péče.

 Hlavním strategickým cílem v poskytování diagnostické a léčebné péče je další rozvoj všech medicínských oborů s důrazem na nosné programy uvedené v kapitole „Vize nemocnice“. V rámci rozvoje FN Brno, především v oblastech zaměřených na zlepšení léčebně-preventivní péče o klienty bude maximálně využívána instituce dotačních programů.

Základní podmínkou rozvoje činnosti FN Brno je udržení vyrovnaného hospodaření.  Navázáno bude na započaté procesy v minulém období zejména v oblastech:

 • Zlepšení efektivity v procesu poskytování zdravotní péče. Znamená to sledování nákladovosti léčby pacientů dle jednotlivých diagnóz a DRG skupin a srovnání s náklady dalších fakultních nemocnic v rámci benchmarkingu. Cílem je optimalizace doby hospitalizace pacientů na standardním a na JIP lůžku, dále optimální využití SVLS služeb ve spolupráci s vedením jednotlivých klinik
 • Racionalizace spotřeby antibiotik při hospitalizaci pacientů s cílem vyhodnocení nastavených standardů u jednotlivých  výkonů, jejich dodržení a vliv na zdravotní stav pacienta
 • Zlepšení kvality vykazování zdravotní péče, což vnímáme jako základní předpoklad pro vyjednávání co nejlepších podmínek se zdravotními pojišťovnami. Jedná se o dvě linie:
  a) dokončení centralizace kódování hospitalizačních případů v rámci kodérského centra 
  b) vzdělávání a metodické vedení dokumentátorek na klinických pracovištích
 • Vyjednání takových podmínek se zdravotními pojišťovnami, které reflektují v co největší míře potřebyFN Brno
 • V klinické oblasti bude akcentováno zaměření na řízení prevence a kontroly infekcí.
 • Pro realizaci stanovených záměrů bude racionálně využíváno systému alokace dostupných zdrojů, restrukturalizace a konsolidace procesů napříč medicínskými i nemedicínskými útvary na základě analýzy poptávky služeb a vývoje medicínských poznatků.
 • vytváření podmínek pro ochranu medicínské a fyzické bezpečnosti klientů při realizaci zdravotních služeb (rozvoj úseku klinické farmacie, zvýšení bezpečnosti podávání léčiv, supervize podávání léčiv u NLZP, dostupnost informací pro zdravotnický personál u lůžka pacienta, získávání údajů o zdravotním stavu pacienta z prvků nositelné elektroniky, lokalizace zařízení, personálu, pacientů a další);

 

Rozvoj ICT technologií

Značný důraz bude položen na rozvoj a zajištění maximální spolehlivosti ICT. V uvedeném období boudou období probíhat konsolidace a virtualizace. Na úrovni IS to bude především zavádění nových a vývoj stávajících IS umožňujících jejich vzájemnou integraci - nasazení MS Outlook a MS Lync, nový Vnitřní informační systém v prostředí MS Sharepoint, obnova nemocničního informačního systému, lékárenského informačního systému, laboratorního informačního systému, další vývoj ekonomického a manažerského informačního systému s důrazem na elektronickou dokumentaci.
V oblasti bezpečnosti ICT je třeba k tomu vytvořit příslušnou normu v souladu s platnou legislativou. Pro oblast klinické diagnostiky a výuky bude akcentováno využit 3D technologií a virtuální reality.

 

Výuka, vědecko-výzkumná činnost

FN Brno je výukovým pracovištěm pro pregraduální i postgraduální vzdělávání lékařů a podílí se významně na vzdělávání NLZP a dalších profesních skupin ve zdravotnictví. Vedením FN jsou vytvářeny veškeré podmínky pro realizaci výukové činnosti v odpovídajícím rozsahu a kvalitě. Důraz je položen na další rozvoj adaptačního programu pro začínající lékaře v rámci zlepšování stabilizace
a postgraduálního vzdělávání lékařského personálu. FN Brno se bude i nadále výrazně angažovat v oblasti  vědecko-výzkumné činnosti v strategických oblastech klinické činnosti formou projektů, grantů, výzkumných záměrů..

              

Zlepšování kvality produktů a služeb

Zlepšování kvality produktů a služeb poskytovaných pacientům a klientům FN Brno je definováno závaznými pravidly v oblasti poskytování zdrojů pro rozvoj technického zázemí a infrastruktury, zaváděním nových poznatků vědy a technologií a neodmyslitelně i stanovením podmínek
pro uspokojování potřeb zaměstnanců.

Pro koordinaci činností směřujících k trvalému zvyšování kvality je využívána vedením nemocnice Rada kvality FN Brno.

 

Proces rozvoje systému řízení kvality

 Vedení FN Brno vytváří podmínky pro aplikaci požadavků norem systému řízení kvality ve všech procesech. Své dobré výsledky a úspěchy na poli medicíny staví na vzdělaných a motivovaných zaměstnancích.

 

 

Zásady uplatňované vůči klientům a zlepšování služeb pro klienty

 • plné respektování Charty práv nemocného, Charty práv dítěte a Charty práv umírajících, zákona  

     č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, zákona o ZS a zákona č. 373/2011

Sb., zákona o specifických zdravotních službách, v platném znění,

 • klient je partnerem lékaře a všech zdravotnických zaměstnanců,
 • základním prvkem komunikace je lidský přístup veškerého personálu FN Brno,
 • zaměstnanci FN Brno se řídí Etickým kodexem zaměstnance FN Brno
 • zkrácení čekacích a objednacích dob ve všech sférách medicínské činnosti, pokud jsou k této oblasti ze strany plátců vytvořeny odpovídající podmínky 
 • zvyšování úrovně nabídky služeb klientům se zaměřením především zkracování doby hospitalizace, jednodenní chirurgie a v oblasti pediatrie maximální umožnění pobytu doprovodu dětských pacientů,
 • akcentace péče o handicapované pacienty
 • komunikacespacienty včetně prezentace na internetových stránkách FN Brno a odpovídající reakce na podněty a stížnosti,

průběžné ověřování spokojenosti klientů na základě sofistikovaného systému zpětných vazeb, 

 • u plánované nebo supernákladné zdravotní péče je veden prokazatelný seznam objednaných klientů
 • nedílnou součástí péče o nemocného je poučení o jeho stavu, způsobu a formě léčby srozumitelnou formou a zaznamenání poučení do zdravotnické dokumentace,
 • přítomnost rodičů a rodinných příslušníků při vyšetření, hospitalizaci a zdravotnických výkonech je ze strany nemocnice respektována, pokud tomu nebrání hygienicko-epidemiologické a další provozní a bezpečnostní předpisy

 

 

Zabezpečení finančních prostředků a zásady vůči ekonomice a řízení

FN Brno se musí vyrovnat s rozporem mezi teoretickými možnostmi medicíny a omezenými ekonomickými zdroji. Všichni zaměstnanci ve vzájemné spolupráci hledají cesty k řešení tohoto rozporu a k dosažení ekonomické rovnováhy, čímž dochází k prohloubení spolupráce mezi medicínskými
a nemedicínskými útvary a ekonomickým odborem. Systém plánování a kontroly ekonomických ukazatelů jak výkonových, tak nákladových, je realizován formou srozumitelnou pro všechny zaměstnance. Ve strategickém období bude snahou vedení FN Brno prostřednictvím spolupráce všech zaměstnanců vyrovnané ekonomické výsledky hospodaření.

 

Zásady vůči zaměstnancům a ochrana zdraví při práci

Vedení FN Brno vytváří podmínky pro osobní rozvoj, sociální jistoty a kvalifikační růst zaměstnanců s cílem dodržení zásady rovného zacházení a zajištění nediskriminačních postupů a vztahů v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce, v platném znění a zákonem č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon). V mezích možností je zajištěn reálný růst jejich mezd. Za účelem stabilizace pracovních týmů bude vedení FN Brno pokračovat ve sledování spokojenosti zaměstnanců.

 

Nedílnou součástí provozu FN Brno je uplatňování veškerých opatření zaměřených na prevenci
a ochranu zdraví zdravotnického i nezdravotnického personálu, vytvoření příznivých podmínek
pro kvalitní práci všech zaměstnanců. Vedoucí zaměstnanci aktivně usilují o identifikaci možných rizik poškození zdraví a přijímají nezbytná opatření k jejich odstraňování a prevenci. Vedení FN Brno
po dohodě s odborovými organizacemi vytváří Fond kulturních a sociálních potřeb, který je využíván
ve prospěch rozvoje aktivit zaměstnanců. Spokojenost zaměstnanců a naplnění jejich očekávání je pravidelně 1 x ročně zajišťováno formou dotazníků, vyhodnocováno a jsou přijímána opatření vedením nemocnice.

Vedení FN Brno bude i nadále rozšiřovat a zkvalitňovat vnitřní komunikaci s důrazem na PR firemní kulturu.

                                          

Ochrana a životního prostředí

Vedení FN Brno si cení životního prostředí, proto zvyšuje povědomí všech zaměstnanců a klientů
o potřebě chránit životní prostředí, předcházet negativním dopadům a prosazovat ekologický přístup
ve všech svých činnostech. Neustále zlepšuje své procesy s ohledem na šetrné využívání zdrojů
a prevenci znečištění. FN Brno implementuje požadavky normy ČSN EN ISO 14001:2016 a zavazuje se plnit veškeré požadavky vyplývající z této normy v oblasti hospodářsko-technických provozů dodržovat zásady EMS  ve všech návazných provozech v rámci FN Brno.

  

Spokojenost klíčových zainteresovaných stran

Vedením FN Brno budou komunikovány požadavky relevantních zainteresovaných stran za účelem realizace jejich potřeb a očekávání. V kontextu budou akcentovány rizikové oblasti a příležitosti v rámci externích aspektů. Vyhodnocována a analyzována bude zpětná vazba a její trendy podle přijatých kritérií. K zlepšení porozumění kontextu FN Brno se zainteresovanými stranami i s obecnou veřejností budou využívány a zkvalitňovány všechny formy Public Relations.

 

Zásady vůči korupčnímu jednání

Zaměstnanci FN Brno se zavazují dodržovat Etický kodex zaměstnance FN Brno a činit veškerá protikorupční opatření vedoucí k eliminaci tohoto nežádoucího společenského jevu a naplnit tak vůli pacientů a klientů za jejich rovnoprávnost ve zdravotnickém zařízení.

 

 

 

 

 

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji