Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Probíhající klinická hodnocení

Bližší informace o klinických hodnocení jsou veřejně dostupné na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz (Klinická hodnocení léčiv, Přehled povolených klinických hodnocení).

Randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie hodnotící bezpečnost, snášenlivost, farmakokinetiku a farmakodynamiku čtyř opakovaných zvyšujících se perorálních dávek přípravku BI 685509 po dobu 28 dnů u mužů a žen s diabetickou nefropatií
Číslo protokolu: 1366-0004
Druh hodnocení: Komerční
Kategorie: Léčivý přípravek
Pracoviště: Interní gastroenterologická klinika
Zkoušející: MUDr. Řehořová Jitka
Randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná, paralelní studie pro vyhodnocení bezpečnosti, farmakokinetiky a farmakodynamiky přípravku FDL169 u homozygotních subjektů a cystickou fibrózou pro mutaci F508del-CFTR
Číslo protokolu: FDL 169-2015-04
Druh hodnocení: Komerční
Kategorie: Léčivý přípravek
Pracoviště: Klinika nemocí plicních a tuberkulózy
Zkoušející: MUDr. Pokojová Eva
Randomizovaná, dvojitě zaslepená, plecebem kontrolovaná, multicentrická studie fáze 3 srovnávající u naivních pacientů s akutní myeloidní leukemií starších 65 let, kteří nejsou vhodní pro standardní léčbu venetoclax v kombinaci s azacitidenm oproti place
Číslo protokolu: M15-656
Druh hodnocení: Komerční
Kategorie: Léčivý přípravek
Pracoviště: Interní hematologická a onkologická klinika
Zkoušející: prof. MUDr. Mayer Jiří, CSc.
Randomizovaná, kontrolovaná, otevřená studie fáze III srovnávající VMP (Velcade bortezomib-Melfalam-Prednison (s VMP v kombinaci s daratumumabem (D-VMP) u pacientů s dosud neléčeným mnohočetným myelomem, kteří nemohou být léčení vysokodávkovou terapií.
Číslo protokolu: 54767414MMY3007
Druh hodnocení: Komerční
Kategorie: Léčivý přípravek
Pracoviště: Interní hematologická a onkologická klinika
Zkoušející: doc. MUDr. Pour Luděk, Ph.D.
Randomizovaná, kontrolovaná, pro pozorovatele zaslepená studie fáze 2 prováděná za účelem popisu imunogenicity, bezpečnosti a snášenlivosti meningokové vakcíny séroskupiny B (Neisseria Meningitidis) z bivalentní rLP2086) podané zdravým batolatům ve věku 1
Číslo protokolu: B1971035
Druh hodnocení: Komerční
Kategorie: Léčivý přípravek
Pracoviště: Klinika dětských infekčních nemocí
Zkoušející: MUDr. Habanec Tomáš, Ph.D.
Randomizovaná, multicentrická, otevřená studie fáze III hodnotící léčbu nivolumabem v kombinaci s ipilimumabem nebo nivolumabem v kombinaci s oxaliplatinou a fluoropyrimidinem oproti léčbě oxaliplatinou a fluoropyrimidinem u pacientů s neléčeným pokročilý
Číslo protokolu: CA209-649
Druh hodnocení: Komerční
Kategorie: Léčivý přípravek
Pracoviště: Interní hematologická a onkologická klinika
Zkoušející: MUDr. Král Zdeněk, CSc.
Randomizovaná, multicentrická, placebem kontrolovaná, dvojitě zaslepená studie pro vyhodnocení účinnosti a snášenlivosti 2% diltiazem hydrochloridu při léčbě chronické anální fisury a její 24 týdenní otevřené prodloužení.
Číslo protokolu: 150601
Druh hodnocení: Komerční
Kategorie: Léčivý přípravek
Pracoviště: Chirurgická klinika
Zkoušející: MUDr. Robek Oldřich, Ph.D.
Randomizovaná, nezaslepená studie fáze III, jejímž cílem je vyhodnotit účinnost a bezpečnost kombinace pembrolizumab (MK-3475) plus axitinib oproti monoterapii přípravkem sunitinib jakožto léčby první linie u lokálně pokročilého nebo metastazujícího karci
Číslo protokolu: MK-3475-426-00
Druh hodnocení: Komerční
Kategorie: Ostatní
Pracoviště: Klinika radiologie a nukleární medicíny
Zkoušející: MUDr. Černý Igor
Randomizovaná, otevřená studie fáze 3 hodnotící účinnost a bezpečnost idelalisibu podávaného v kombinaci obinutuzumabem u dosud neléčené chronické leukémie.
Číslo protokolu: GS-US-312-0118
Druh hodnocení: Komerční
Kategorie: Léčivý přípravek
Pracoviště: Interní hematologická a onkologická klinika
Zkoušející: prof. MUDr. Mayer Jiří, CSc.
Randomizovaná, otevřená, multicentrická dvouramenná studie posuzující úlohu radiační terapie mediastina po léčbě rituximabem a chemoterapií u pacientů s primárním mediastinálním velkobuněčným B-lymfomem
Číslo protokolu: IELSG37
Druh hodnocení: Nekomerční/akademická - externí
Kategorie: Neintervenční / observační studie
Pracoviště: Interní hematologická a onkologická klinika
Zkoušející: doc. MUDr. Janíková Andrea, Ph.D.
Randomizovaná, placebem kontrolovaná, dvojitě zaslepená studie fáze 3 hodnotící bezpečnost a účinnost přidání Veliparibu a Carboplatinu oproti přidání carboplatinu ke standardní neoadjuvantní chemoterapii a oproti standardní neoadjuvantní chemoterapii u p
Číslo protokolu: M14 011
Druh hodnocení: Komerční
Kategorie: Léčivý přípravek
Pracoviště: Interní hematologická a onkologická klinika
Zkoušející: MUDr. Král Zdeněk, CSc.
Randomizované dvojitě zaslepené multicentrické klinické hodnocení fáze III porovnávající TR-701 FA a Linezolid u pacientů s gram pozitivní ventilátorovou nozokomiální pneumonií
Číslo protokolu: TR701-132
Druh hodnocení: Komerční
Kategorie: Léčivý přípravek
Pracoviště: Neurochirurgická klinika
Zkoušející: prof. MUDr. Smrčka Martin, Ph.D., MBA
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji