Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Doplňující otázky z onkologie pro pediatrický směr

 1. Akutní leukemie u dětí a dospívajících
  Charakteristika akutní leukemie, nejčastější typy akutní leukemie u dětí, Epidemiologie – incidence, etiologie – rizikové faktory,predispoziční stavy, klinická prezentace, změny v krevním obraze, diagnostika, principy léčby, prognóza
 2. Maligní lymfomy non-hodgkinova typu u dětí
  Epidemiologie – incidence, rizikové faktory a predispoziční stavy, typy lymfomů, rozdíly od NHL lymfomů dospělých, klinická prezentace, diagnostika, principy léčby, prognóza
 3. Hodgkinova choroba u dětí
  Epidemiologie – incidence, věková distribuce, histologické varianty (typy), klinické příznaky, diagnostika, principy léčby, prognóza
 4. Nádory CNS u dětí
  Epidemiologie - incidence, rizikové faktory a predispoziční stavy, příznaky, diagnostika, nejčastější typy CNS nádorů u dětí, léčebná strategie a limitace věku,
  Prognóza, srovnání s nádory CNS u dospělých, pozdní následky léčby nádorů CNS
 5. Neuroblastom
  Epidemiologie – incidence, věková distribuce, klinická prezentace a specifické projevy neuroblastomu, diagnostika, význam zpracování biologického materiálu, léčebná strategie, prognóza
 6. Nádory ledvin a nefroblastom u dětí a dospívajících
  Epidemiologie – incidence, rizikové a predispoziční stavy, příznaky, diagnostika, léčebná strategie, skríning, prognóza, srovnání s nádory ledvin u dospělých pacientů
 7. Sarkomy měkkých tkání u dětí a dospívajících
  Epidemiologie – nejčastější typy sarkomů měkkých tkání u dětí, rozdíl od sarkomů dospělých, rizikové faktory, klinické příznaky, diagnostika, význam zpracování biologického materiálu, principy léčby, prognóza
 8. Sarkomy kostí u dětí a dospívajících
  Epidemiologie – incidence, rizikové faktory, věková distribuce, příznaky,diagnostika,
  Osteosarkom, Ewingův sarkom – význam zpracování biologického materiálu, principy léčby a způsob hodnocení léčebné odpovědi, prognóza
 9. Nádory jater u dětí
  Epidemiologie – incidence, rizikové a predispoziční stavy, příznaky, diagnostika, hepatoblastom, hepatocelulární karcinom, prognóza, sekundární nádory jater
 10. Retinoblastom
  Epidemiologie – incidence, familiární a sporadická forma retinoblastomu, klinické příznaky, diagnostika, léčebná strategie, prognóza, význam genetického vyšetření a poradenství
 11. Germinální nádory u dětí a dospívajících
  Charakteristika germinálních nádorů, etiopatogeneze, epidemiologie, nejčastější lokalizace germinálních nádorů u dětí, diagnostika, léčebná strategie, prognóza
 12. Nádory ovarií u dětí a dospívajících
  Typy nádorů ovarií, srovnání s nádory ovarií u dospělých žen, epidemiologie, symptomy, diagnostika, principy léčby, strategie operační léčby, prognóza
 13. Pozdní následky onkologické léčby v dětské věku
  Následky RT, CHT a event.operační léčby, poruchy růstu, poruchy kognitivních funkcí a psychomotoriky, endokrinní poruchy, poruchy reprodukčních funkcí, faktory ovlivňující závažnost pozdních následků a možnosti prevence jejich vzniku
 14. Specifika dětské onkologie ve srovnání s onkologií dospělého věku
  Incidence dětských nádorů v populaci, specifika a nejčastější typy maligních onemocnění u dětí, rozdíly od nádorů dospělé populace
 15. Náhlé příhody v dětské onkologii
  Příčiny náhlých příhod v onkologii, syndrom akutní lýzy tumoru, syndrom horní duté žíly, syndrom míšní komprese, syndrom intrakraniální hypertenze, příklady nádorových onemocnení, u kterých jsou uvedeny náhlé příhody nejčastější
 16. Nádory břicha a retroperitonea u dětí a dospívajících
  Nejčastější nádory dutiny břišní, retroperitonea a malé pánve u dětí dle věkových skupin, způsob klinické prezentace vycházející z biologie jednotlivých typů nádorů, diferenciálně diagnostická úvaha a návrh diagnostického postupu
 17. Nádory tzv dospělého typu u dětí a dospívajících
  Karcinom štítné žlázy, karcinom nadledviny, adenokarcinom ledviny, ovariální karcinom, karcinom colon, karcinom prsu, predisponující stavy, rizikové faktory, možnosti primární a sekundární prevence
 18. Symptomy a klinická prezentace nádorů dětského věku
  Symptomy dle jednotlivých věkových skupin, dle lokalizace nádoru, faktory ovlivňující klinické příznaky nádorů, rozdíly od klinické prezentace nádorů dospělého věku
 19. Nádory pohybového aparátu u dětí
  Typy nádorů kostí a svalů u dětí a dospívajících, věková predilekce, epidemiologie, klinická prezentace, způsoby diagnostiky, příznak bolestí kostí v dif. dg nádorových onemocnění u dětí
 20. Nádory reprodukčních orgánů u dětí
  Nádory reprodukčních orgánů u děvčat – epidemiologie a srovnání s nádory dospělých žen, nejčastější typy nádorů, možnosti prevence event.skríning, prognóza
  Nádory reprodukčních orgánů u kluků a dospívajících – nádory varlat a skrota, nejčastější typy nádorů, epidemiologie, klinická prezentace, diagnostika, prognóza, možnosti prevence
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji