Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Doc. Martin Huser jmenován profesorem

Fakultní nemocnice Brno je poctěna tím, že doc. MUDr. Martin Huser, Ph.D., z Gynekologicko-porodnické kliniky Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice Brno byl jmenován profesorem. Jmenování proběhlo 23. června 2017 v pražském Klementinu. Ve Fakultní nemocnici Brno tak působí již padesát nositelů tohoto nejvýznamnějšího akademického titulu.

 

Pan profesor Martin Huser je uznávaný a erudovaný odborník, který dosáhl odborné způsobilosti v oboru gynekologie a porodnictví v roce 2005. Od počátku své kariéry až dosud pracuje na Gynekologicko-porodnické klinice Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice Brno. Intenzivně pracoval vědecky a podílel se na sedmi vědecko-výzkumných grantových úkolech, jejichž výsledky byly publikovány v prestižních mezinárodních časopisech. Hlavními tématy výzkumu byly zpočátku techniky gonadální protekce a ochrany reprodukce u žen, aplikace metod umělé inteligence a lékařské informatiky do klinické medicíny a dále pak oblast moderní léčby poruch statiky pánevního dna a inkontinence moči u žen. Prof. Huser se v Brně zásadním způsobem zasloužil o vznik Centra ochrany reprodukce při Gynekologicko-porodnické klinice LF MU a FN Brno, které bylo první v České republice a zároveň ve střední Evropě. Díky intenzivní mezinárodní spolupráci prof. Husera s renomovanými centry v USA a Izraeli bylo možné českým a slovenským onkologickým pacientkám nabídnout jako první v klinické praxi techniky farmakologické protekce gonád, kryokonzervace gamet a také ovariální tkáně před onkologickou léčbou. Své zkušenosti v této problematice pan profesor shrnul v ojedinělé monografii, která je připravována k vydání rovněž v zahraničí. Široký výběr cílů a rozsah výsledků této výzkumné činnosti si vyžádal intenzivní vědeckou spolupráci s tuzemskými i zahraničními pracovišti. Realizace těchto projektů svědčí také o jeho mimořádných manažerských a organizačních schopnostech.

 

Práci vysokoškolského pedagoga zahájil prof. MUDr. Martin Huser, Ph.D., v roce 2005 ve funkci asistenta při výuce, následně odborného asistenta a pokračuje v ní i po získání titulu docenta v oboru gynekologie a porodnictví v roce 2011. Vytvořil tři pedagogické texty a jedenáct multimediálních prezentací pro studenty. Současně je školitelem tří postgraduálních studentů a aktivně se podílí na výuce vědecké práce v rámci studentské vědecké a odborné činnosti (SVOČ) a v Pregraduálním Programu pro motivované studenty Lékařství s rozšířenou vědeckou přípravou (P-PooL). Pan profesor Huser je dále členem komise pro státní zkoušky, oborové rady LF MU pro gynekologii a porodnictví, oborové komise Interní grantové agentury MZ ČR a členem redakčních rad či recenzentem našich i zahraničních odborných časopisů.

 

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji