Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

NOVINKY GENETICKÝCH VYŠETŘENÍ

Test otcovství

V současné době nejmodernější a nejpřesnější metodou k určení otcovství je DNAtestování. Test otcovství poskytuje důkaz, že muž je nebo není biologický otec určitého dítěte. Kromě otcovství je možné zjišťovat i jiné příbuzenské vztahy. Například testem sourozenectví lze zjistit, zda děti mají společného otce.

DNA test otcovství se provádí analýzou DNA získané izolací z buněk sliznice dutiny ústní. Odběr je bezbolestný a lze jej provést bez problémů i malým dětem. Pro určení otcovství se používá analýza souboru světově uznávaných specifických úseků v DNA, které zahrnuje tzv. systém CODIS (standart FBI) a ESS (European Standart Set). DNA test potvrdí na 100%, že předpokládaný (testovaný) otec není biologickým otcem.  Pravděpodobnost otcovství bývá obvykle stanovena až s 99,99% či větší jistotou (záleží zejména na výskytu dané varianty v populaci).

Při testu otcovství jsou dodržovány tyto etické zásady:

  • Je zaručena maximální diskrétnost v průběhu celého procesu analýzy.
  • S osobními údaji ani s výsledky analýz přicházejí do styku pouze osoby, které test provádějí.
  • DNA ze vzorků ani výsledky určení otcovství nejsou archivovány a nejsou poskytnuty třetím osobám.
  • DNA je použita výlučně na provedení analýzy určení otcovství. 
  • Neprovádí se analýzy z plodové vody nebo volné fetální DNA z krve matky, aby se zamezilo rozhodování o pokračování těhotenství ovlivněné výsledkem testu. 

(cena testu 4 500 Kč až 7 400 Kč dle počtu osob, viz sekce placené služby)

 

Neinvazivní genetické vyšetření achondroplazie u plodu.

Achondroplázie je charakterizována jako disproporcionální trpaslictví s krátkými končetinami. Děti se rodí se zkrácenými proximálními (blíž k tělu) částmi končetin a relativně dlouhým, úzkým hrudníkem. Příznačná je velká hlava s prominujícím čelem. Porodní délka je jen o něco málo kratší, takže na první pohled není novorozenec příliš nápadný. S věkem se růstová retardace zvýrazňuje. Vzrůst v dospělosti dosahuje průměrně 125 cm. Pacienti mají většinou normální inteligenci. Toto onemocnění patří k nejčastějším kostním dyspláziím Výskyt achondroplázie se udává v rozmezí 1:15 000 až 1:40 000 živě narozených novorozenců. Postihuje obě pohlaví a všechna etnika.

Achondroplázii způsobují specifické bodové mutace, které se nacházejí  v transmembránové doméně genu pro receptor vazivového růstového faktoru  (FGFR 3 gen, fibroblast growth factor receptor), jež se nachází na čtvrtém chromozómu (4p16.3). Tyto mutace, G1138A (cca 98 %) a mutace G1138C (1–2 %), se podílejí na více než 99% případů achondroplázie. Obě bodové mutace způsobují záměnu aminokyseliny glycinu za arginin v pozici 380 (G380R). FGFR3 mutace spojené s achondroplázií jsou mutace vedoucí k zisku funkce, které podmiňují na ligandu nezávislou aktivaci FGFR3. Tato konstitutivní aktivace FGFR3 genu nepatřičně inhibuje proliferaci chondrocytů v růstové ploténce a diferenciaci progenitorových buněk kosti.
 

Achondroplázie je autosomálně dominantně dědičné onemocnění. To znamená, že postižení rodiče mají 50% pravděpodobnost, že se jim narodí stejně postižené dítě. Avšak velká většina dětí s achondroplázií se narodí v rodinách, kde se malý vzrůst dosud nikdy nevyskytoval. U 90% postižených je onemocnění způsobeno tzv. de novo mutacemi, tedy mutacemi vznikajícími při tvorbě gamety.  Tudíž, zdravým rodičům se narodí postižené dítě. Mutace se objevují výhradně v otcovské zárodečné linii, jejich frekvence se zvyšuje s věkem otců. To znamená, že rizikovým faktorem achondroplázie je vyšší věk otce dítěte. Obecně se za takovou rizikovou věkovou skupinu považují muži nad 35 let.

 

Prevence narození dítěte s achondroplázií

U nemocných párů, které mají 50% riziko pro narození nemocného potomka, je možné udělat prenatální vyšetření mutace FGFR 3 genu v DNA izolované z plodové vody nebo choriové tkáně. Prevence u zdravých rodičů je složitá. Ultrazvukem lze detekovat achondroplázii od 24. týdne těhotenství. Dříve lze o ní s pomocí ultrazvuku spekulovat při měření délky stehenní kosti, která bývá zkrácena. Preventivní vyšetření mutace FGFR 3 genu v DNA izolované z plodové vody nebo choriové tkáně u zdravých rodičů není možné. Všechny zdravé matky nemohou podstupovat invazivní genetické vyšetření plodu. Jakýkoliv invazivní zásah do průběhu těhotenství s sebou nese rizika pro plod i těhotnou ženu.

Proto bylo na Oddělení lékařské genetiky zavedeno neinvazivní genetické vyšetření achondroplazie u plodu (bez nutnosti odběru plodové vody či choriových klků). DNA plodu neboli fetální DNA (cffDNA, cell free fetal DNA) je získána neinvazivním způsobem z krevní plasmy matky. V plasmě se cffDNA vyskytuje ve formě krátkých fragmentů (do 200 bp). CffDNA je možné detekovat již kolem sedmého týdne těhotenství. Analýza cffDNA je v současnosti nejmodernějším diagnostickým trendem v oblasti prenatální genetické diagnostiky.

V laboratoři OLG  provádíme detekci mutace G1138A pomocí LightSNiP (TIB MOLBIOL) na přístroji HRM (Light Cycler 480 Roche). Materiálem pro vyšetření je 10 ml periferní krve matky odebrané do zkumavky s EDTA nejlépe až po 10. tg.

 

Crohnova choroba

Crohnova choroba (CD, OMIM 266600) je chronické zánětlivé onemocnění trávící soustavy, jedná se o komplexní onemocnění s polygenním základem. Na vzniku onemocnění se podílí celá řada faktorů, včetně selhání mechanizmů symbiózy střevní mikroflory a střevního slizničního imunitního systému. Jeden z genů vykazující predispozici ke vzniku Crohnovy choroby je NOD2 (nucleotide-binding oligomerization domain containing 2, známý též jako IBD1 nebo CARD15), který se nachází na chromosomu 16q12. NOD2/CARD15 kóduje vnitrobuněčný receptor MDP (muramyl dipeptidu), tvoří součást  NF-κB  kaskády a podílí se na produkci prozánětlivých cytokinů (např. TNF a IL1β) a antimikrobiálních peptidů. NOD2 se tedy podílí na funkci nespecifického imunitního systému. Protein obsahuje šest repetic bohatých na leucin, které se účastní vnitrobuněčného rozpoznávání patogenů. Gen NOD2/CARD15 obsahuje minimálně tři nukleotidové polymorfismy spojené s CD označované Arg702Trp (R702W), Gly908Arg (G908R) a 3020insC (Leu1007fs insC), které představují přibližně až 82 % sekvenčních variant u pacientů s Crohnovou chorobou. Uvádí se, že relativní riziko rozvoje CD je 2-4x vyšší u nosičů jedné mutace (heterozygoti) a až 17x vyšší u nosičů dvou mutací (homozygoti, složení heterozygoti). Dále je uváděno, že mutace v NOD2/CARD15 genu se vyskytují přibližně u 7-20 % zdravé populace a 30-50 % pacientů s CD. V laboratoři OLG  provádíme detekci mutací Arg702Trp (R702W), Gly908Arg (G908R) a 3020insC (Leu1007fs insC) pomocí LightSNiP (TIB MOLBIOL) na přístroji HRM (Light Cycler 480 Roche). Materiálem pro vyšetření je stěr bukální sliznice nebo periferní krev odebraná do zkumavky s EDTA.

 

Spinální muskulární atrofie (SMA)

Spinální muskulární atrofie (SMA) je hereditární degenerativní onemocnění, při kterém dochází k postupnému ubývání svalstva, zejména na dolních končetinách, pacienti trpí dechovou nedostatečností, která pak bývá příčinou úmrtí pacienta. Při vyšetření se stanovuje počet kopií genů SMN1 a SMN2, je prováděno metodou MLPA (multiplex ligation-dependent probe amplification). Při této metodice se zjišťuje počet kopií genů u SMN1 (exony 7 a 8) a SMN2 (exony 7 a 8). Zásadní roli hraje v genu SMN1 exon 7, při jehož absenci na obou alelách je možné u pacienta potvrdit onemocnění SMA, při přítomnosti jedné kopie exonu 7 genu SMN1 lze potvrdit přenašečství SMA. Exon 8 genu SMN1 pak při vyšetření potvrzuje počet kopií genu SMN1, kdy se počet kopií exonu 7 shoduje s počtem kopií exonu 8 (ovšem v 5 % případů se počet kopií mezi exony 7 a 8 může lišit). Zjištění počtu kopií genu SMN2 je důležité zejména pro pacienty se SMA, pokud totiž gen SMN1 postrádá obě kopie a nevytváří se tak žádný funkční protein, pak gen SMN2 v pěti a více kopiích může částečně zastoupit jeho funkci a zmírnit příznaky SMA, případně ovlivnit nástup onemocnění. Pokud člověk alespoň s jednou kopií SMN1 postrádá gen SMN2, pak se u něj neprojevují žádné příznaky, jelikož se vytváří dostatečné množství proteinu. Vyšetření je také významné pro určení přenašečství SMA a s tím spojeným rizikem přenosu na potomstvo. V laboratoři OLG  provádíme toto vyšetření z periferní krve odebrané do zkumavky s EDTA.

 

Další genetická vyšetření >>>

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji