Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Úloha nutričního terapeuta u dětského pacienta

Naše oddělení poskytuje nutriční péči v těchto úrovních:

Klinická péče u lůžka dětského pacienta v době hospitalizace

Dostatečná výživa nemocného dítěte je nedílnou a plnohodnotnou součástí pro zajištění úspěchu celého léčebného procesu. Nemocné děti bohužel často stravu odmítají nebo ji z důvodu nemoci přijímat nemohou.

Na základě spolupráce s jednotlivými odděleními je při přijetí dítěte k hospitalizaci provedeno posouzení stavu výživy a stanovení výživového rizika podávající informaci o možném nebezpečí přítomnosti či vzniku podvýživy (nedostatečná výživa, malnutrice). K vyhodnocovaným parametrům patří aktuální hmotnost a výška, informace o příjmu stravy a změně hmotnosti, diagnóza a klinické zhodnocení nutričního stavu, které pak mohou být doplněny o další ukazatele (obvod paže, laboratorní vyšetření).

 Výsledek hodnocení je důležitým podkladem pro realizaci cílené, individuální nutriční intervence dítěti a další sledování jeho stavu výživy nutriční terapeutkou. Ta na základě nutriční anamnézy, monitoringu příjmu stravy, stanovení denní energetické potřeby a potřeby bílkovin podmíněných celkovým stavem dítěte stanoví ve spolupráci s ošetřujícím lékařem vhodný postup, nutriční plán.

Podávaná výživa musí splňovat požadavky nemocného organismu. Charakter onemocnění někdy vyžaduje pouhou úpravy stravy, vhodnou podporu nutričními doplňky, jindy zcela specifické podávání výživy enterální, parenterální cestou.

Nedostatečná výživa dětí v nemoci může mít vážné důsledky v podobě častějšího výskytu infekcí, horší tolerance a komplikací léčby, negativně ovlivňující fyzický i psychosomatický vývoj dítěte. Prodlužuje délku hospitalizace i následnou rekonvalescenci. Stav výživy má nepochybně vliv na kvalitu života dětí v době léčby i po jejím ukončení. Zásadním prvkem pro dodržení léčebného procesu s adekvátním nutričním zajištěním je určitě vzájemná spolupráce a komunikace napříč celým ošetřovatelským týmem spolu s dítětem i rodiči.

V případě potřeb dalšího sledování po ukončení hospitalizace je k dispozici Nutriční ambulance a poradna.

Odborná péče poskytovaná nutričním terapeutem v Nutriční ambulanci a poradně

Jde o poskytování nutriční péče následné, podpůrné, ale také edukační s kontrolou uplatňovaných postupů a to samostatně nebo ve vazbě a spolupráci s lékaři.

Naše péče se zaměřuje na různé rizikové faktory související s příjmem stravy. Vše zejména s ohledem na věk, anamnézu, diagnózu, specifika léčebného postupu a prevenci. Dětští pacienti navštěvují poradnu nejčastěji s rodiči na základě žádanky a doporučení praktického dětského lékaře nebo lékaře internisty, specialisty.

Podstatnou část tvoří dětští pacienti odesláni lékaři specializovaných ambulancí při Dětské nemocnici: gastroenterologické, diabetologické, endokrinologické, ambulance pediatrie a dědičných poruch, poruch příjmu potravy, infekční, neurologická a onkologická. Nemalou část našich pacientů tvoří děti s nadváhou a obezitou způsobenými špatnými stravovacími návyky a nezdravým životním stylem. Základem naší intervence v těchto případech je nejčastěji edukační činnost se zaměřením na daný problém. Edukace je podpořena tištěnými materiály, které celý proces přenosu informací zkvalitňují a podporují.

Zaměřením nutriční ambulance je také zajištění nutriční podpory do domácí péče. A to především u těch dětí, kdy je jedinou indikací pro prodlužující pobyt v nemocnici omezený nebo zcela nemožný příjem stravy. Spektrum onemocnění této oblasti nutriční péče je různorodý. Do popředí se dostávají onkologické diagnózy, neurologické stavy, poruchy vývoje, růstu, metabolické zvláštnosti. Vhodnou nutriční podporou, nejčastěji formou sondové enterální výživy, dodáme nejen tolik potřebné živiny, ale podpoříme sociální, rodinný kontakt v rámci přijatelnější kvality života v nestresujícím prostředí.

Léčebná výživa u dětí vyžaduje individuální přístup, důslednost a velkou trpělivost. Rodina při tom všem sehrává klíčovou úlohu. Dobrá komunikace a spolupráce s respektujícími rodiči, pochopení problematiky, určitá míra osobní zodpovědnosti jsou pro pozitivní výsledek léčby vždy velmi důležité.

Výživa v životě dítěte plní řadu funkcí, ale především ovlivňuje jejich zdraví.

 

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji