Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Naše klinika

Práce Kliniky radiologie a nukleární medicíny (oddělení dětské radiologie) Fakultní nemocnice v Brně se soustřeďuje na komplexní zobrazovací diagnostiku nemocí dětského věku. V současné době se věnuje především radiologii u dětí s onkologickým onemocněním, neuroradiologii dětského věku, radiologii chirurgických a interních pacientů dětského věku, věnuje se komplexní diagnostice muskuloskeletálního a cévního systému, diferenciální diagnostice a léčbě cévních malformací a hemangiomů a intervenčním výkonům u pediatrických pacientů. Vzhledem k tomu, že je Dětská nemocnice v Brně významný spádovým traumatologickým centrem pacientů dětského věku, účastní se  pracovníci Kliniky radiologie a nukleární medicíny (oddělení dětské radiologie) nezastupitelným podílem v procesu péče o tyto pacienty. Klinika se dále věnuje CT a MR diagnostice dospělých pacientů FN Brno a to především ve spolupráci s IHOK, GPK, KNPT a dalšími klinikami FN Brno i ambulantními specialisty. Dostupnost všech vyšetření  četně AG, CT a v užších indikacích i MR je nepřetržitá: má nadregionální dosah a v ČR funguje jako II. centrum komplexní zobrazovací diagnostiky v dětském věku. Klinika má 1/3 podíl na výuce studentů 4. ročníku  Všeobecného lékařství LF MU v předmětu "Diagnostické zobrazovací metody".

 

Počet všech vyšetření a výkonů je ročně cca 100 000.

 

Struktura kliniky

1. Součástí pracoviště kliniky jsou 2 skiagrafické vyšetřovny:

 

DEFINIUM 8000/GE: Digitální skiagrafický systém se stropním závěsem určený pro generování skiagrafických snímků lidské anatomie. Nahrazuje radiografické systémy Film/screen ve všech obecných indikacích RTG vyšetření. Systém pracuje s digitálními detektory 41x41cm, které jsou umístěny ve vyšetřovacím stole a vertigrafu. Systém disponuje mnoha nadstandardními možnostmi pro zhotovení a úpravu snímků na pracovní stanici.  AEC techniky snímkování umožňují optimalizovat expozici a zpracování snímku pro získaní obrazu vysoké kvality při maximálním možném  snížení radiační dávky absorbované pacientem. Systém dále umožňuje snímkování  hrudníku v režimu Dual Energy, který díky „subtrakci“ skeletu poskytuje lepší rozlišení patologických procesů hrudní oblasti. Samozřejmostí je plné kompatibilita s DICOM.

YSIO/SIEMENS: Moderní, plně motorický skiagrafický systém využívající techniky přímé digitalizace se dvěma velkoformátovými detektory. Nastavení detektorů je poloautomatické.  Jeden z detektorů je odnímatelný a umožňuje zhotovení kvalitní snímkové dokumentace na lůžku u sníženě mobilních pacientů. Fixní detektor velkého formátu s volnou technikou umožňuje snímkování ve stoje. Optimální nastavení  expozičních parametrů umožňuje bezpečné snímkování pacientů všech věkových kategorií.

Vyšetřovna skiaskopicko/skiagrafická:

LUMINOS dRF MAX/SIEMENS: Tento systém disponuje plně automatickou skiaskopicko-skiagrafickou sklopnou stěnou. Díky detektoru velkého formátu je tento digitální systém vhodný pro dynamická vyšetření nejen v oblasti močového a zažívacího traktu u pacientů všech věkových kategorií.

 

2. CT pracoviště: CT Philips Brilliance 64 Advanced Solution: CT přístroj užívaný na Klinice radiologie a nukleární medicíny (oddělení dětské radiologie) od února 2009 plně odpovídá standardům  a nárokům kladeným na  CT vyšetření v běžných i speciálních indikacích jak v ČR tak i ve světě. Díky 64 řadám detektorů, na kterých probíhá akvizice dat, se výrazně zkracuje čas vyšetření, což je pro naše pacienty rozhodující. Pro optimalizaci obrazu při maximálním snížení radiační dávky u pediatrických pacientů jsou dodržovány vyšetřovací  protokoly, na jejichž tvorbě naše klinika spolupracuje s pediatrickým centrem rakouské nemocnice Landeskrankenhaus Feldkirch. Pro optimální nastavení množství r. záření nabízí tento přístroj řadu možností korekce v režimu Dose Wise jako např. ACS (úprava dávky podle rozměrů pacienta.), D-DOM (úprava dávky podle změny objemu předcházející rotace), EKG-DOM (automatická redukce dávky při vyšetření srdce), kdy je dávka redukována až o 33%. Samozřejmostí mimo konvenční zobrazení jsou funkce zobrazení MPR, 3D,  MIP, MinIP a VRT  rozšiřující aplikační možnosti například při  hodnocení CT angiografie. Vedle strukturálních změn lze detekovat i změny funkční při vytváření funkčních obrazů perfúze -  jak tepenného, tak žilního řečiště.  CT endoskopie umožňuje neinvazivní simulaci endoskopických postupů s použitím rekonstruovaných dvoj/trojrozměrných CT dat. U pediatrických pacientů, u kterých bylo vyšetření dříve prováděno výhradně v celkové anestézii, lze využít znehybnění ve fixační vakuové dlaze. Tento postup snižuje farmakologickou zátěž nejmenším pacientů při CT vyš.

 

3. MR pracoviště:

MR Philips Panorama HFO 1,0 T:  MR přístroj, který je na Klinice radiologie a nukleární medicíny (oddělení dětské radiologie) v provozu od 13. 1. 2009 je řazen mezi systémy s označením HFO, tzn. „high field open“, tedy vysokopólový otevřený systém se silou magnetického pole 1.0 T (tesla). Pacient není umístěn během vyšetření v prostoru trubicového tvaru,  čímž se přispívá ke zvýšení compliance MR vyš. pacienty trpícími klaustrofobií. Podle výzkumů preferuje asi 72% pacientů vyšetření v otevřeném systému ve srovnání s uzavřeným. V  České republice byla naše klinika první, kde byl přístroj tohoto typu  instalován. Předností stávajícího MR přístroje oproti dřívějšímu je kromě zkrácení vyšetřovacího času i široké spektrum aplikačních možností, které odpovídají potřebám většiny běžných indikací nejen u pediatrických pacientů. Mezi aplikační možnosti  přístroje patří mimo jiné např. angiografické vyšetření (MRA) bez podání kontrastní látky intravenózně, po podání kontrastní látky intravenózně možný průkaz ischémií ohrožené tkáně (perfúze), vyšetření páteřního kanálu ve významně kratším vyšetřovacím čase, přístroj umožňuje dobrou diferenciaci kloubní chrupavky, sekvence se synchronizací dechové a srdeční fáze umožňují zvýšení kvality obrazu při vyšetření  parenchymových orgánů dutiny břišní a retroperitonea. Specialitou našeho pracoviště je možnost vyhledávání patologických, potenciálně maligních lézí metodou DWIBS (difúzně vážené zobrazení s potlačením tělového signálu) – tzv. MR ekvivalent pozitronové emisní tomografie (PET).Na našem pracovišti je použita ojedinělá instalace barevného osvětlení vyšetřovací místnosti pomocí optických vláken, projekce pohádkových motivů a možnost poslechu hudby  prostřednictvím sluchátek, které má pacient při vyšetření nasazeny, jako ochrana proti hluku.

 

MR Magnetom Aera od firmy SIEMENS: MR přístroj, který je na Klinice radiologie a nukleární medicíny (oddělení dětské radiologie) v provozu od června 2016, je klasický uzavřený systém s gántry (vyšetřovacím prostorem) o průměru 70cm, který zejména dětští pacienti lépe tolerují. Magnetom Aera s indukcí magnetického pole 1,5 je jeden z nejmodernějších přístrojů této síly v České republice. Na přístroji je možné provádět široké spektrum MR vyšetření v běžných indikacích včetně vyšetření centrálního nervového systému (mozku a páteřního kanálu), vyšetření měkkých tkání pohybového ústrojí, kloubů, hrudníku, břicha a pánve, ale i pokročilých MR technik, jako je MR traktografie, MR spektroskopie, funkční vyšetření technikou BOLD, perfúzní sekvence atd.  Na MR systému Aera  je možné provádět vyšetření cév – MR angiografie s aplikací i bez aplikace kontrastní látky, vyšetření srdce a prenatální  MR vyšetření.  Toto pracoviště je určeno především pro vyšetřování dětských pacientů. Díky MR kompatibilnímu anesteziologickému přístroji je možné vyšetřovat malé děti v celkové anestezii.  Díky aktivnímu shimmingu, tj. systému který dokáže omezit nehomogenitu magnetického pole v průběhu vyšetření, je možné, aby s dítětem byl ve vyšetřovně během vyšetření jeden z rodičů, aniž by jeho přítomnost měla vliv na kvalitu vyšetření.  Systém umožňuje během vyšetření poslech hudby, dětem je možné pouštět do sluchátek pohádky.

 

4. Ultrazvukové pracoviště: UZ vyšetření je neinvazivní diagnostickou metodou, bez radiační zátěže pacienta. Specifikem našeho pracoviště je použití pediatrických sond pro vyšetření nejmenších pacientů.

V současnosti  jsou využívány tři ultrazvukové přístroje -   ACUSON S 2000/SIEMENS  (instalace 2013 a 2016) a  ACUSON S 2000 Helx evolution/SIEMENS, který byl instalován v polovině roku 2018.  Přístroje kromě standartního zobrazení měkkých tkání a cév umožňují provádět elastografická vyšetření. V případě, že legislativní norma umožní použití UZ kontrastní látky u dětských pacientů, lze výhledově díky přistroji ACUSON tato vyšetření  na našem pracovišti provádět. K dispozici je dále HD sonda pro detailní zobrazení drobných povrchových struktur.

 

5. AG pracoviště:

Katetrizační angiografický sál naší kliniky je vybaven systémem Siemens Cios Alpha: Jedná se  o systém s mobilním C-ramenem umožňujícím větší flexibilitu. Systém obsahuje software pro komplexní cévní zobrazování (DSA, kvantifikace stenóz, injection trigger…). Full-view FD technologie, tohoto systému zachovává plný rozsah FoV i při rotaci obrazu.

 

6. Pracovníci naší kliniky obsluhují při chirurgických výkonech 2 mobilní vysokofrekvenční skiaskopicko-skiagrafické přístroje se zesilovačem rtg obrazu na operačních sálech.  

 

7. K našemu pracovišti náleží  mobilní skiagrafické rtg přístroje: 3 vysokofrekvenční (lůžková část I. dětské interní a onkologické kliniky, lůžková část a JIP Kliniky dětských infekčních nemocí, na DARO, na novorozenecké JIP).

 

Pracovníci

  • Zástupce přednosty KRNM pro dětskou radiologii - doc. MUDr. Jarmila Skotáková, CSc.
  • vrchní radiologický asistent - Anna Burešová
  • MUDr. Ivana Červinková - zástupce přednostky pro školství, vědu a výzkum
  • MUDr. Marcela Charvátová - vedoucí lékařka CT pracoviště,
  • MUDr. Tomáš Kadlčík - vedoucí lékař AG pracoviště
  • MUDr. Jan Šenkyřík - vedoucí lékař MR pracoviště
  • MUDr. Denisa Pavlovská - vedoucí lékařka UZ pracoviště
  • MUDr. Hafiz Geas - vedoucí lékař skiaskopicko-skiagrafického pracoviště

 

Celkově je kolektiv lékařů Klinika radiologie a nukleární medicíny (oddělení Dětské radiologie) tvořen 13 lékaři se specializací v oboru, jednou či více atestacemi v oboru nebo specializovanou způsobilostí a 2  lékaři zařazenými do přípravy k atestaci v oboru. 10 lékařů se podílí na  výuce studentů LF MU.

 

Nelékařský zdravotnický personál kliniky tvoří 23 radiologických asistentů různého stupně vzdělání: středoškolského, vyššího odborného i vysokoškolského vzdělání – se způsobilostí k samostatné práci v oboru, dále 2 dětské zdravotní sestry. Nižší zdravotní pracovníci jsou na KDR 2. V současné době na klinice pracují 4 THP.

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji