Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Naše klinika

Práce Kliniky dětské radiologie Fakultní nemocnice v Brně se soustřeďuje na komplexní zobrazovací diagnostiku nemocí dětského věku a intervenční radiologii u pediatrických pacientů. V současné době se věnuje především radiologii u dětí s onkologickým onemocněním, neuroradiologii dětského věku, radiologii chirurgických a interních pacientů dětského věku, věnuje se komplexní diagnostice muskuloskeletálního a cévního systému, diferenciální diagnostice a léčbě cévních malformací a hemangiomů.  Vzhledem k tomu, že je Dětská nemocnice v Brně významný spádovým traumatologickým centrem pacientů dětského věku, účastní se  pracovníci Kliniky dětské radiologie nezastupitelným podílem v procesu péče o tyto pacienty. Klinika se dále věnuje CT a MR diagnostice dospělých pacientů FN Brno a to především ve spolupráci s IHOK, KGP, KPNT a dalšími klinikami FN Brno i ambulantními specialisty. Dostupnost všech vyšetření  četně AG, CT a v užších indikacích i MR je nepřetržitá: má nadregionální dosah a v ČR funguje jako II. centrum komplexní zobrazovací diagnostiky v dětském věku. Klinika má 1/3 podíl na výuce studentů 4. ročníku  Všeobecného lékařství LF MU v předmětu "Diagnostické zobrazovací metody".

 

Počet všech vyšetření a výkonů je ročně cca 100 000.

 

Struktura kliniky

1. Součástí pracoviště kliniky jsou 2 skiagrafické vyšetřovny:

 

DEFINIUM 8000/GE: Digitální skiagrafický systém se stropním závěsem určený pro generování skiagrafických snímků lidské anatomie. Nahrazuje radiografické systémy Film/screen ve všech obecných indikacích RTG vyšetření. Systém pracuje s digitálními detektory 41x41cm, které jsou umístěny ve vyšetřovacím stole a vertigrafu. Systém disponuje mnoha nadstandardními možnostmi pro zhotovení a úpravu snímků na pracovní stanici.  AEC techniky snímkování umožňují optimalizovat expozici a zpracování snímku pro získaní obrazu vysoké kvality při maximálním možném  snížení radiační dávky absorbované pacientem. Systém dále umožňuje snímkování  hrudníku v režimu Dual Energy, který díky „subtrakci“ skeletu poskytuje lepší rozlišení patologických procesů hrudní oblasti. Samozřejmostí je plné kompatibilita s DICOM.

AGROSTAT PLUS/FOMEI HF 50: Radiodiagnostický systém využívající techniky nepřímé digitalizace.  Při konstrukci diagnostického přístroje je využito stropního závěsu rentgenky a stolu s elevační deskou pro navýšení komfortu pro pacienta i obsluhy přístroje ve srovnání s předchozími systémy. Součástí systému je vertigraf se sklopným rastrem akceptující práci se všemi běžnými typy kazet. Přístroj je vybaven expoziční automatikou AEC umožňující bezpečné snímkování pacienta v rámci všech obvyklých indikací.

Vyšetřovna skiaskopicko/skiagrafická:

AXIOM ICONOS R200/FLOROSPOT Compact/SIEMENS: Jedná se o zobrazovací systém s vysokou rozlišovací schopností využívající principy digitální fluororadiografie.  Součástí systému je sklopná stěna s integrovaným hybridním detektorem umožňujícím volbu přímé a nepřímé digitalizace v závislosti na velikosti vyšetřovaného pole. Flexibilita a ergonomie systému jsou šité na míru požadavkům na skiaskopická vyš.pacientů všech věkových skupin. Díky zobrazovací metodě FLUOROSPOT lze na tomto systému pořizovat rychle snímky ve vysoké kvalitě obrazu. Použitím funkce C.A.R.E. (nízko dávkový program) je možné snížit dávku ionizujícího záření až o 93% ve snaze chránit jak pacienta, tak uživatele -  je tedy zachována kvalita obrazu, zatímco dávka je snížena. Dále je snížení radiační zátěže pacienta zabezpečeno volbou vhodného vyšetřovacího programu v závislosti na věkové kategorii vyšetřovaného.

 

2. CT pracoviště: CT Philips Brilliance 64 Advanced Solution: CT přístroj užívaný na Klinice dětské radiologie od února 2009 plně odpovídá standardům  a nárokům kladeným na  CT vyšetření v běžných i speciálních indikacích jak v ČR tak i ve světě. Díky 64 řadám detektorů, na kterých probíhá akvizice dat, se výrazně zkracuje čas vyšetření, což je pro naše pacienty rozhodující. Pro optimalizaci obrazu při maximálním snížení radiační dávky u pediatrických pacientů jsou dodržovány vyšetřovací  protokoly, na jejichž tvorbě naše klinika spolupracuje s pediatrickým centrem rakouské nemocnice Landeskrankenhaus Feldkirch. Pro optimální nastavení množství r. záření nabízí tento přístroj řadu možností korekce v režimu Dose Wise jako např. ACS (úprava dávky podle rozměrů pacienta.), D-DOM (úprava dávky podle změny objemu předcházející rotace), EKG-DOM (automatická redukce dávky při vyšetření srdce), kdy je dávka redukována až o 33%. Samozřejmostí mimo konvenční zobrazení jsou funkce zobrazení MPR, 3D,  MIP, MinIP a VRT  rozšiřující aplikační možnosti například při  hodnocení CT angiografie. Vedle strukturálních změn lze detekovat i změny funkční při vytváření funkčních obrazů perfúze -  jak tepenného, tak žilního řečiště.  CT endoskopie umožňuje neinvazivní simulaci endoskopických postupů s použitím rekonstruovaných dvoj/trojrozměrných CT dat. U pediatrických pacientů, u kterých bylo vyšetření dříve prováděno výhradně v celkové anestézii, lze využít znehybnění ve fixační vakuové dlaze. Tento postup snižuje farmakologickou zátěž nejmenším pacientů při CT vyš.

 

3. MR pracoviště: MR Philips Panorama HFO 1,0 T:  MR přístroj, který je na Klinice dětské radiologie v provozu od 13.1.2009 je řazen mezi systémy s označením HFO, tzn. „high field open“, tedy vysokopólový otevřený systém se silou magnetického pole 1.0 T (tesla). Pacient není umístěn během vyšetření v prostoru trubicového tvaru,  čímž se přispívá ke zvýšení compliance MR vyš. pacienty trpícími klaustrofobií. Podle výzkumů preferuje asi 72% pacientů vyšetření v otevřeném systému ve srovnání s uzavřeným. V  České republice byla naše klinika první, kde byl přístroj tohoto typu  instalován. Předností stávajícího MR přístroje oproti dřívějšímu je kromě zkrácení vyšetřovacího času i široké spektrum aplikačních možností, které odpovídají potřebám většiny běžných indikací nejen u pediatrických pacientů. Mezi aplikační možnosti  přístroje patří mimo jiné např. angiografické vyšetření (MRA) bez podání kontrastní látky intravenózně, po podání kontrastní látky intravenózně možný průkaz ischémií ohrožené tkáně (perfúze), vyšetření páteřního kanálu ve významně kratším vyšetřovacím čase, přístroj umožňuje dobrou diferenciaci kloubní chrupavky, sekvence se synchronizací dechové a srdeční fáze umožňují zvýšení kvality obrazu při vyšetření  parenchymových orgánů dutiny břišní a retroperitonea. Specialitou našeho pracoviště je možnost vyhledávání patologických, potenciálně maligních lézí metodou DWIBS (difúzně vážené zobrazení s potlačením tělového signálu) – tzv. MR ekvivalent pozitronové emisní tomografie (PET).Na našem pracovišti je použita ojedinělá instalace barevného osvětlení vyšetřovací místnosti       pomocí optických vláken, projekce pohádkových motivů a možnost poslechu hudby  prostřednictvím sluchátek, které má pacient při vyšetření nasazeny, jako ochrana proti hluku.

 

4. Ultrazvukové pracoviště: UZ vyšetření je neinvazivní diagnostickou metodou, bez radiační zátěže pacienta. Všechny přístroje našeho pracoviště jsou vybaveny barevným dopplerovským mapováním vč. energetického - Color Doppler Energy, možností měření a výpočtu parametrů spektrálního záznamu cévních toků a uchováním obrazových dat v digitální podobě. Umožňují také přímý tisk obrazové dokumentace. Specifikem našeho pracoviště je použití pediatrických sond pro vyšetření nejmenších pacientů.

UZ ACUSON 2000/SIEMENS: Od poloviny roku 2013 disponuje naše klinika novým ultrazvukovým přístrojem, který je vybaven, krom standartních možností zobrazení měkkých tkání a cév, softwarem pro elastografická měření. Umožní-li legislativní norma použití UZ kontrastní látky u dětských pacientů, bude výhledově možné díky přistroji ACUSON tato vyšetření provádět. K dispozici je dále HD sonda pro detailní zobrazení drobných povrchových struktur.

2 USG přístroje SONOLINE Antares/SIEMENS: Ultrazvukové (UZ/USG) přístroje odpovídají standardům USG vyš. v běžných indikacích u dětského pacienta.

 

5. AG pracoviště: Katetrizační an

giografický sál naší kliniky je vybaven systémem Multistar TOP firmy Siemens: Jedná se  s o multiprojekční angiografický přístroje s funkcí digitální subtrakce a jednoduchým systémem rotační AG. Systém je vybaven elevačním polohovatelným vyšetřovacím stolem umožňujícím škálu nastavení vhodnou pro vyšetřování pacientů každého věku. Systém je vybaven funkcí Videomed pro snadné monitorování a následné hodnocení provedených vyšetření.

 

6. Pracovníci naší kliniky obsluhují při chirurgických výkonech mobilní vysokofrekvenční skiaskopicko-skiagrafické přístroje se zesilovačem rtg obrazu na operačních sálech.  Celkem jsou tyto přístroje 4, z toho jeden s digitální subtrakcí a jeden od firmy Ziehm s možností zhotovení 3D rekonstrukcí.

 

7. K našemu pracovišti náleží  mobilní skiagrafické rtg přístroje: 4 vysokofrekvenční (lůžková část I. dětské interní a onkologické kliniky, lůžková část a JIP Kliniky dětských infekčních nemocí, na DARO, na novorozenecké JIP).

 

Pracovníci

  • přednostka KDR - doc. MUDr. Jarmila Skotáková, CSc.
  • primář KDR - MUDr. Vlastirad Mach
  • vrchní radiologický asistent - Anna Burešová
  • sekretářka - Alena Pospíšilová
  • MUDr. Ivana Červinková - zástupce přednoskty pro školství, vědu a výzkum
  • MUDr. Marcela Charvátová - vedoucí lékařka CT pracoviště,
  • MUDr. Tomáš Kadlčík - vedoucí lékař AG pracoviště
  • MUDr. Jan Šenkyřík - vedoucí lékař MR pracoviště
  • MUDr. Denisa Pavlovská - vedoucí lékařka UZ pracoviště
  • MUDr. Hafiz Geas- vedoucí lékař skiaskopicko-skiagrafického pracoviště

 

Celkově je kolektiv lékařů Kliniky dětské radiologie tvořen 13 lékaři se specializací v oboru, jednou či více atestacemi v oboru nebo specializovanou způsobilostí a 5 lékaři zařazenými do přípravy k atestaci v oboru. 7 lékařů se podílí na  výuce studentů LF MU.

 

Nelékařský zdravotnický personál kliniky tvoří 21 radiologických asistentů různého stupně vzdělání: středoškolského, vyššího odborného i vysokoškolského vzdělání – se způsobilostí k samostatné práci v oboru, dále  2 dětské zdravotní sestry. Nižší zdravotní pracovníci na KDR jsou 2.

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji