Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Centrum pro diagnostiku PAS


passcentr


Klinika dětské neurologie LF MU a FN Brno (KDN) se tradičně a dlouhodobě věnuje diagnostice neurovývojových poruch, zejména poruch autistického spektra (PAS). Naším primárním cílem je určení pokud možno jasného diagnostického závěru - zda-li se jedná o některou z neurovývojových poruch či nikoliv a poskytnutí praktických doporučení pro rodiče jak k dítěti nejlépe přistupovat a nasměrovat je vhodným směrem následné péče.

 

Jelikož k diagnostice přistupujeme multioborově a komplexně, probíhá celý proces výhradně formou 5denní hospitalizace. Zásadní místo zaujímá velmi podrobné a strukturované psychologické vyšetření včetně ADOS-2, považované za zlatý standard diagnosticky autismu. Obvyklou součástí je rovněž vyšetření neurologické s EEG, odběry krve, genetické se zaměřením na geny asociované s PAS, strukturální zobrazení mozku (MRI eventuálně CT) a eventuálně další specializovaná vyšetření dle posouzení lékařem.

 

KDN se aktivně zapojuje a rovněž sama realizuje projekty a studie zaměřené na hlubší pochopení patofyziologických mechanismů vzniku autismu a zkoumání farmakologických nefarmakologických terapeutických možností léčby PAS.


Klíčovou součástí diagnostické hospitalizace je psychologické vyšetření. Rodiče a ošetřující lékaře prosíme o spolupráci formou přípravy následujících podkladů k hospitalizaci:

 

 • poznámky o raném vývoji (první slova, věty, způsob hry)
 • kresby či jiné spontánní výtvory
 • školka: posouzení chování pedagogy mateřské školy se zaměřením na zvládání režimu, chování v kolektivu, způsob hry
 • škola: sešity ze zátěžových předmětů (český jazyk, diktáty, matematika), ilustrativní mohou být i další předměty, zejména pro způsob úpravy (deníček), vyjádření učitele k chování žáka ve vyučovacích hodinách a volném čase
 • jakékoliv zvláštnosti v chování a hře se pokuste zachytit na záznam (mobil, kamera)
 • poznámky o chování dítěte, jeho silných stránkách i výchovných potížích - založené na vlastním pozorování

 

Postup pro objednání hospitalizace:


Vyšetření doporučuje výhradně ošetřující lékař (prakticky lékař pro děti a dorost či jiný specialista) nebo klinický psycholog.

 

 • lékař vystaví rodičům žádanku (typ K) s žádostí o hospitalizaci na KDN
 • lékař a rodiče připraví veškerou relevantní zdravotní dokumentaci týkající se klinických obtíží vedoucích k podezření na PAS včetně výsledků zobrazovacích metod (např. MRI mozku)
 • v případě, že byla dítěti již diagnostikována některá z neurovývojových poruch, požadujeme jednoznačné odůvodnění lékaře, proč je vyšetření na KDN vyžadováno
 • preferujeme e-mailovou nebo telefonickou formu objednání (kontakty viz níže)
 • při objednání uvádějte: jméno dítěte, rok narození, důvod vyšetření, jméno odesílajícího specialisty, email a telefonický kontakt na zákonného zástupce
 • zájemce si chronologicky zapisujeme do pořadníku, termín hospitalizace sdělujeme 1-2 měsíce předem, čekací doba je minimálně půl roku
 • v den hospitalizace dostavte na příjem včas tj. mezi 8:00 - 8:30 hod do centrální evidence Dětské nemocnice, další proces se řídí dle instrukcí v kapitole Informace k hospitalizacím

MUDr. Lenka Knedlíková Mgr. Bc. Anna Marie Bittnerová
532 234 581 532 234 132

 

MUDr. Pavlína Danhofer, Ph. D.        MUDr. Senad Kolář
532 234 912 532 234 912

 

Kde nás najdete:

Dětská nemocnice, pavilon G, patro: 4

Kontakty:

Sekretariát (Dana Chalupová, DiS.):
532 234 919


Objednávání ambulantních vyšetření:
532 234 917 (13:00 - 15:00)

Objednávání hospitalizací:
532 234 912

Objednávání EEG vyšetření:
532 234 933

Objednávání EMG vyšetření:
532 234 933

Objednávání evokovaných potenciálů:
532 234 933

Ambulantní doba:

všední dny 8:00 - 15:30

pdf Průvodce pacienta (11,9 MB)
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji