Menu
Česky English
532 23 1111

Článek v časopise 2008

 1. Kovářová, L., Michálek, J., Kýr, M., Penka, M., Hájek, R.  Srovnání vybraných markerů dendritických buněk u zdravých dárců a pacientů s monoklonální gamapatií nejasného významu či mnohočetným myelomem. Klinická onkologie, 2008, roč. 21, č. 1, s. 20-25.
 2. Ráčil, Z., Kocmanová, I., Wagnerová, B., Lengerová, M., Moulis, M., Mayer, J.  Využití detekce galaktomananu pro diagnostiku invazivní aspergilózy u hematoonkologických nemocných. Vnitřní lékařství, 2008, roč. 54, č. 1, s. 45-52.
 3. Ráčil, Z., Mayer, J., Kocmanová, I., Wagnerová, B., Winterová, J., Folber, F., Lengerová, M., Moulis, M., Žáčková, D., Šmardová, L., Janíková, A., Navrátil, M., Dvořáková, D., Vorlíček, J.  Invazivní aspergilové infekce u hematoonkologických nemocných: význam jednotlivých diagnostických metod, léčebných postupů a nástin finanční náročnosti léčby. Vnitřní lékařství, 2008, roč. 54, č. 2, s. 157-168.
 4. Válek, V., Pánek, J., Kala, Z., Kiss, I.  Perkutánní léčba postižení žlučových cest. Postgraduální medicína, 2008, roč. 10, č. 2, s. 196-202.
 5. Válek, V., Andrašina, T., Kala, Z., Kiss, I., Tomášek, J.  Intervenční radiologie v léčbě maligních procesů jater. Postgraduální medicína, 2008, roč. 10, č. 2, s. 203-207.
 6. Szotkowski, T., Voglová, J., Doubek, M., Steinerová, K., Maaloufová, J., Kozák, T., Michalová, K., Jarošová, M., Žák, P., Koza, V., Cetkovský, P., Hubáček, J., Mužík, J., Koptíková, J., Dušek, L., Indrák, K.  Analýza záznamů Národního onkologického registru z období let 1977-2002 o akutních leukemiích ve světle dat klinického registru akutních leukemií (ALERT) Leukemické sekce ČHS ČLS JEP a literárních údajů. Transfuze a hematologie dnes, 2008, roč. , č. 14, s. 71-78.
 7. Adam, Z., Křikavová, L., Krejčí, M., Mechl, M., Pour, L., Moulis, M., Vaníček, J., Neumann, Č., Navrátil, M., Veselý, K., Vorlíček, J.  Léčba mnohočetné angiomatózy postihující skelet, břišní i hrudní dutinu interferonem α, thalidomidem a zolendronátem. Vnitřní lékařství, 2008, roč. 54, č. 6, s. 653-664.
 8. Adam, Z., Krejčí, M., Pour, L., Neubauer, J., Prášek, J., Hájek, R.  Schnitzlerův syndrom - popis čtrnáctiletého průběhu nemoci a přehled informací o této nemoci. Vnitřní lékařství, 2008, roč. 54, č. 12, s. 1140-1153.
 9. Adam, Z., Pour, L., Krejčí, M., Nebauer, J., Vaníček, J., Vašků, V., Hájek, R.  Histiocytóza z Langerhansových buněk u osob dospělého věku - nemoc s mnoha tvářemi. Zkušenosti jednoho pracoviště a přehled projevů nemoci. Vnitřní lékařství, 2008, roč. 54, č. 11, s. 1063-1080.
 10. Penka, M., Schwarz, J., Pytlík, T., Doubek, M., Dulíček, P., Kissová, J., Hluší, A., Schutzová, M., Černá, O., Brychtová, Y., Szotkowski, T., Volková, Z., Seghetová, J., Vozobulová, V., Hadačová, I., Hochová, I., Voglová, J., Dušek, L.  Jak léčíme nemocné s esenciální trombocytemií a dalšími myeloproliferacemi provázenými trombocytemií a co může být prediktivní známkou rizika trombózy u těchto nemocných - zpráva z registru pacientů léčených Thromboreductinem. Vnitřní lékařství, 2008, roč. 54, č. 7+8, s. 775-782.
 11. Smejkal, P., Matýšková, M., Penka, M.  Von Willebrandova choroba. Vnitřní lékařství, 2008, roč. 54, č. 3, s. 257-264.
 12. Klabusay, M., Lysák, D., Hrabčáková, V., Navrátil, M., Čoupek, P., Mayer, J.  Vliv typu růstového faktoru na fenotyp subpopulací a kinetiku CD34+ buněk v periferní krvi a štěpech periferních kmenových buněk pacientů s non-hodgkinskými lymfomy indikovaných k autologní transplantaci krvetvorby. Časopis lékařů českých , 2008, roč. 147, č. 6, s. 319-324.
 13. Kovářová, L., Burešová, I., Suská, R., Perutka, T., Penka, M., Michálek, J., Hájek, R.  Rozlišení nádorových klonálních a fyziologických polyklonálních plazmatických buněk pomocí flowcytometrie. Klinická onkologie, 2008, roč. Supplementum 1, č. 21, s. 254-257.
 14. Kovářová, L., Zahradová, L., Kissová, J., Pour, L., Hájek, R.  Stanovení diagnózy plazmocelulární leukémie v praxi . Klinická onkologie, 2008, roč. Supplementum 1, č. 21, s. 258-260.
 15. Hrnčířová, K., Lengerová, M., Kocmanová, I., Ráčil, Z., Volfová, P., Lochmanová, J., Dvořáková, D., Mayer, J.  Srovnání účinnosti čtyř metod pro izolaci aspergilové DNA z periferní krve. Klinická mikrobiologie a infekční lékařství, 2008, roč. 3, č. , s. 93-99.
 16. Hlavsa, J., Kala, Z., Válek, V., Mikulica, M., Man, M., Procházka, V., Kiss, I.  Radiofrekvenční ablace tumorů pankreatu. Rozhledy v chirurgii, 2008, roč. 87, č. 9, s. 462-466.
 17. Schwarz, J., Kořístek, Z., Starý, J., Žák, P., Kozák, T., Marková, J., Michalová, K., Dvořáková, D., Mayer, J., Cetkovský, P.  Léčba akutní promyelocytární leukemie v Česku: výsledky a analýza prognostických faktorů. Vnitřní lékařství, 2008, roč. 54, č. 7&8, s. 757-770.
 18. Penka, M., Schwarz, J., Pavlík, T., Pytlík, R., Doubek, M., Dulíček, P., Kissová, J., Schutzová, M., Černá, O., Brychtová, Y., Szotkowski, T., Volková, Z., Seghetová, J., Vozobulová, V., Hadačová, I., Hochová, I., Voglová, J., Dušek, L.  Jak léčíme nemocné s esenciální trombocytemií a dalšími myeloproliferacemi provázenými trombocytemií a co může být prediktivní známkou rizika trombózy u těchto nemocných - zpráva z registru pacientů léčených Thromboreductinem. Vnitřní lékařství, 2008, roč. 7&8, č. 54, s. 775-782.
 19. Halámková, J., Kala, Z., Tomášek, J., Bohatá, Š., Kiss, I.  Novinky v léčbě hepatocelulárního karcinomu. Remedia, 2008, roč. 18, č. 1, s. 44-53.
 20. Hlavsa, J., Man, M., Kala, Z., Procházka, V., Svatoň, R., Válek, V., Vášová, I., Novotný, I., Starý, K., Kiss, I., Prášek, J.  Nádory pankreatu. Medicína pro praxi, 2008, roč. 10, č. 5, s. 388-392.
 21. Doubek, R., Petrovová, D., Sedláková, K., Doubek, M.  Raritní případ vlasatobuněčné leukémie v graviditě: kazuistika. Praktická gynekologie, 2008, roč. , č. 1, s. 14-16.
 22. Mayer, J., Klamová, H., Žáčková, D., Cetkovský, P., Doubek, M., Moravcová, J., Rulcová, J., Machová, K., Dvořáková, D., Jurček, T., Březinová, J., Michalová, K., Zemanová, Z., Oltová, A.  Imatinib v první linii léčby nemocných s nově diagnostikovanou chronickou myeloidní leukemií v chronické fázi. Transfuze a hematologie dnes, 2008, roč. 14, č. 4, s. 150-158.
 23. Ráčil, Z., Kocmanová, I., Wagnerová, B., Winterová, J., Lengerová, M., Moulis, M., Mayer, J.  Využití detekce galaktomananu pro diagnostiku invazivní aspergilózy u hematoonkologických nemocných. Vnitřní lékařství, 2008, roč. 54, č. 1, s. 45-52.
 24. Pour, L., Šváchová, H., Slaný, M., Křen, L., Hájek, R.  Možnost  predikce léčebné odpovědi na autologní transplantaci pomocí stanovení vybraných aktivátorů a inhibitorů angiogeneze. Klinická onkologie, 2008, roč. 21, č. Suppl. 1, s. -.
 25. Pour, L., Šváchová, H., Slaný, M., Křen, L., Hájek, R.  Stanovení prognózy na základě vyhodnocení angiogeneze z trepanobioptického vzorku. Klinická onkologie, 2008, roč. 21, č. Suppl. 1, s. -.
 26. Burešová I, Čumová J, Kovářová L, Kyjovská D, Vidláková P, Suská R, Perutka T, Moravcová J, Rycová M, Penka M, Hájek R. Srovnání selekce plazmatických buněk metodami MACS a FACS. Klinická onkologie, Suplement 1/2008; 21: 195-197.
 27. Jelínek J, Očadlíková D, Hroteková Z, Hájek R, Michálek J. Využití detekce cytokinů
  při přípravě vakcín proti mnohočetnému myelomu. Klinická onkologie, Supplement 1/2008; 21: 264-265.
 28. Krizalkovicová V, Maisnar V, Pour L, Radocha J, Hájek R. Monoclonal gammopathies of undetermined significance Klin Onkol. 2008;21(4):160-164.
 29. Nečasová J, Kadlecová J, Spěšná R, Penka M, Hájek R. Význam sledování exprese nádorových testikulárních antigenů u mnohočetného myelomu a monoklonálních gamapatií. Klinická onkologie, Suplement 1/2008; 21: 223-226.
 30. Zaoralová R, Kuglík P, Vránová V, Oltová A, Pour L, Křivanová A, Krejčí M, Adam Z, Hájek R. Význam cytogenetických změn u relabujících pacientů s mnohočetným myelomem léčených novými typy léků. Klinická onkologie, Suplement 1/2008; 21: 207-209.
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji