Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Cena České hematologické společnosti za nejlepší publikaci v roce 2021 putuje do Brna

/3. 5. 2022/ Publikace[1] Low-burden TP53 mutations in CLL: clinical impact and clonal evolution within the context of different treatment options, v překladu „Mutace v nádorovém supresoru TP53 - klinický dopad a klonální evoluce v kontextu různých možností léčby“ je výsledkem dlouholeté systematické práce klinického a laboratorního pracoviště Interní hematologické a onkologické kliniky Fakultní nemocnice Brno (IHOK) a CEITECu Masarykovy Univerzity. Nezávislá komise České hematologické společnosti ocenila publikaci jako nejlepší publikaci roku 2021. 

Práce se věnuje správné volbě terapie u pacientů s chronickou lymfocytární leukémií na základě identifikace mutací v klíčovém nádorovém supresoru p53. Autoři studovali velmi malé klony nesoucí genové mutace, které se někdy objeví jen v malé části nádorových buněk a tedy pod hranicí detekce klasické sekvenační metody. Vědci z CEITEC proto vyvinuli metodu využívající moderní sekvenační technologii, jež s vysokou spolehlivostí umožňuje detekovat i mutace přítomné v méně než jednom procentu vzorku. Pak společně s lékaři využili metodu na detekci malých leukemických klonů nesoucích defekt v genu TP53.  

Publikace dokazuje, že mutované klony přináší pro pacienta léčeného chemoimunoterapií vysoké riziko, jelikož v případě návratu choroby přerostou mutované buňky ostatní nádorovou populaci. To má za následek ještě agresivnější průběh onemocnění a významné zkrácení života. Naopak při správné identifikaci mutace a při léčbě moderní cílenou terapií k takovéto situaci dochází jen zřídka a tedy i tito pacienti by preferenčně měli být léčení cílenou léčbou. Proto jsou pacienti s defektem genu TP53 v leukemických buňkách indikovaní k terapii cílenými biologickými léčivy namísto chemoimunoterapie. Získané poznatky jsou doslova život zachraňující, neboť umožňují předcházet vzniku rezistentního onemocnění a výrazně eliminovat riziko návratu choroby. 

"Prokázali jsme, že u pacientů s mutací TP53 pod hranicí detekce klasického sekvenování, kteří byli léčeni chemoimunoterapií, existuje vysoké riziko, že v případě relapsu onemocnění přerostou mutované buňky ostatní nádorovou populaci, což má za následek agresivnější průběh onemocnění a významné zkrácení přežití pacientů," vysvětlila jedna z autorek studie Jitka Malčíková. 

I přes velké množství kvalitních publikací se nakonec Česká hematologická společnost rozhodla jednohlasně ocenit právě autorský kolektiv z  Malcikova J, Pavlova S, Kunt Vonkova B, Radova L, Plevova K, Kotaskova J, Pal K, Dvorackova B, Zenatova M, Hynst J, Ondrouskova E, Panovska A, Brychtova Y, Zavacka K, Tichy B, Tom N, Mayer J, Doubek M, Pospisilova S. Práce vyšla v nejprestižnějším hematologickém časopise Blood (Blood. 2021 Dec 23;138(25):2670-2685.), který vydává Americká hematologická společnost. 

 

[1] Malcikova J, Pavlova S, Kunt Vonkova B, Radova L, Plevova K, Kotaskova J, Pal K, Dvorackova B, Zenatova M, Hynst J, Ondrouskova E, Panovska A, Brychtova Y, Zavacka K, Tichy B, Tom N, Mayer J, Doubek M, Pospisilova S. Low-burden TP53 mutations in CLL: clinical impact and clonal evolution within the context of different treatment options. Blood. 2021 Dec 23;138(25):2670-2685. 

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji