Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Publikace 2012

Publikace 2012

Článek v časopise

Adam, Z.,  Elleder, M., Moulis, M., Tichý, M., Červinková, I., Řehák, Z., Koukalová, R., Fojtík, Z., Hanke, I., Pour, L., Krejčí, M., Zahradová, L.,  Szturz, P., Hájek, R., Král, Z.,  Mayer, J.  Přínos PET-CT vyšetření pro rozhodování o léčbě lokalizované nodulární formy plicní AL-amyloidózy. Vnitřní lékařství, 2012, roč. 58, č. 3, s. 241-252.

Adam, Z., Matýšková, M., Tomíška, M., Řehák, Z., Koukalová, R., Křikavová, L., Pour, L., Krejčí, M., Szturz, P., Zahradová, L., Mechl, M., Moulis, M., Vaníček, J., Neuman, Č., Navrátil, M., Veselý, K., Hájek, R., Mayer, J.  Šestileté sledování pacienta s mnohočetnou angiomatózou postihující skelet, břišní i hrudní dutinu a stěnu trávicí trubice. Klinická onkologie, 2012, roč. 25, č. 1, s. 47-62.

Adam, Z., Řehák, Z., Koukalová, R.,  Szturz , P., Krejčí, M., Pour, L., Zahradová, L., Moulis, M., Kodet, R., Nebeský, T., Brejcha, M., Adamová, Z., Hájek, R., Mayer, J.  Lenalidomid indukoval léčebnou odpověď u pacienta s agresivní multisystémovou formou histiocytózy z Langerhansových buněk (LCH), rezistentní ke 2-chlorodeoxyadenosinu a časně relabující po vysokodávkované chemoterapii BEAM s autologní transplantací kmenových hemopoetických buněk. Vnitřní lékařství, 2012, roč. 58, č. 1, s. 62-71.

Blahák, J., Zelinka, J., Bulik, O., Hušek, K., Múčková, K.  Vzácné tumory v oblasti maxily (Neobvyklé kazuistiky). Česká stomatologie, 2012, roč. 112/60, č. 6, s. 162-167.

Doubek, M., Trbušek, M., Malčíková, J., Brychtová, Y., Šmardová, J., Lochmanová, J., Panovská, A., Skuhrová Francová, H., Mráz, M., Tichý, B., Šebejová, L., Navrkalová, V., Plevová, K., Kuglík, P., Mayer, J., Pospíšilová, Š.  Specific p53 mutations do not impact results of alemtuzumab therapy among patients with chronic lymphocytic leukemia. Leukemia & Lymphoma, 2012, roč. 53, č. 9, s. 1817-1819.

Halámková, J., Kiss, I., Tomášek, J., Pavlovský, Z., Tuček, Š., Penka, M.  Význam urokinázy a jejích inhibitorů v invazi a metastazování zhoubných nádorů. Vnitřní lékařství, 2012, roč. 58, č. 2, s. 129-134.

Jagošová, J., Pitrová, L., Slováčková, J., Ravčuková, B., Šmarda, J., Šmardová, J.  Transactivation and reactivation capabilities of temperature-dependent p53 mutants in yeast and human cells. International Journal of Oncology, 2012, roč. 41, č. 3, s. 1157-1163.

Junasová, M., Tomanová, D., Vašků, V., Feit, J.  Hypereozinofilie a její kožní manifestace - příznak vedoucí k diagnóze periferního T-lymfomu. Česká dermatovenerologie, 2012, roč. 2, č. 2, s. 110-114.

Kindlová, D., Jakubíčková, B., Moulis, M., Skřičková, J., Turčáni, P., Hrazdirová, A., Tomíšková, M., Binková, I., Staňková, Y., Novotná, B.  Proč bronchoskopovat pacienty s obtížně léčitelným astmatem? Studia pneumologica et Phthiseologica, 2012, roč. 72, č. 5, s. 239-241.

Křen, L., Fabian, P., Slabý, O., Janíková, A., Souček, O., Štěrba, J., Křenová, Z., Michalek, J., Král, Z.  Multifunctional immune-modulatory protein HLA-E identified in classical Hodkin lymphoma: Possible implications. Pathology, research and practice, 2012, roč. 208, č. 1, s. 45-49.

Křen, L., Valkovský, I., Doležal, J., Čapák, I., Pacík, D., Poprach, A., Lakomý, R., Redová, M., Fabian, P., Křenová, Z., Slabý, O.  HLA-G and HLA-E specific mRNAS connote opposite prognostic significance in renall cell carcinoma.Diagnostic Pathology, 2012, roč. 7, č. 1, s. 58-65.

Ludvikova, E., Lukas, Z., Vondracek, P., Jahn, P.  Histopathological features in subsequent muscle biopsies in a warmblood mare with myotonic dystrophy. Veterinary Quarterly, 2012, roč. 32, č. 3-4, s. 187-192.

Lukáš, Z., Falk, M., Feit, J., Souček, O., Falková, I., Štefančíková, L., Janoušková, E., Fajkusová, L., Zaorálková, J., Hrabálková, R.  Sequestration of MBNL1 in tissues of patients with myotonic dystrophy type 2. Neuromuscular Disorders, 2012, roč. 22, č. 7, s. 604-616.

Minář, L., Hvizdová, M., Weinberger, V., Jandáková, E.  Triple negativní karcinom prsu – prognosticky vysoce závažná skupina mamárních malignit. Česká gynekologie, 2012, roč. 77, č. 2, s. 132-138.

Munteanu, H., Starý, K., Feit, J., Procházka, V., Chasáková, D., Vojtěchová, P.  Feochromocytom v praxi - kazuistika. Kazuistiky v diabetologii, 2012, roč. 10, č. 2, s. 40-43.

Munteanu, H., Starý, K., Šteffl, M., Babánková, I., Poprach, A.  Atypická metastáza papilárního karcinomu štítné žlázy. Kazuistiky v diabetologii, 2012, roč. 10, č. 3 (Endokrinologie), s. 28-30.

Northcott, P., Shih, D., Peacock, J., Garzia, L., Morrissy, A., Zichner, T., Stütz, A., Korshunov, A., Reimad, J., Schumacher, S., Beroukhim, R., Ellison, D., Marshall, C., Lionel, A., Mack, S., Dubuc, A., Yao, Y., Ramaswamy, V., Luu, B., Rolider, A., Cavalli, F., Wang, X., Remke, M., Zitterbart, K., Křen, L.  Subgroup-specific structural variation across 1,00 meduloblastoma genomes. Nature, 2012, roč. 488, č. 7409, s. 49-56.

Okáčová, I., Mičánková, B., Lukáš, Z., Souček, O., Keřkovský, M., Bednařík, J.  Lewisův-Sumnerův syndrom - kazuistika. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2012, roč. 75/108, č. 4, s. 498-502.

Pavelka, Z., Smrčka, M., Křen, L., Keřkovský, M., Skotáková, J., Šlampa, P., Zitterbart, K., Štěrba, J.  Papilární nádor pineální oblasti u dítěte - kazuistika. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2012, roč. 75/108, č. 6, s. 754-756.

Penka, M., Schwarz, J., Campr, V., Pospíšilová, D., Křen, L., Nováková, L., Bodzásová, C., Brychtová, Y., Černá, O., Dulíček, P., Jonášová, A., Kissová, J., Kořístek, Z., Schützová, M., Vonke, I., Walterová, L.  Shrnutí doporučení České pracovní skupiny pro Ph-negativní myeloproliferativní onemocnění (CZENP) České hematologické společnosti ČLS JEP pro diagnózu a terapii BCR/AB-negativních myeloproliferací. Vnitřní lékařství, 2012, roč. 58, č. 2, s. 163-168.

Planka, L., Srnec, R., Rauser, P., Starý, D., Filová, E., Jancar, J., Juhasová, J., Kren, L., Necas, A., Gal, P.  Nanotechnology and mesenchymal stem cells with chondrocytes in prevention of partial growth plate arrest in pigs. Biomedical papers of the Medical Faculty of the University Palacký, Olomouc, 2012, roč. 156, č. 2, s. 128-134.

Ráčilová, Z., Skotáková, J., Červinková, I., Charvátová, M., Pavlovská, D., Pavlovský, Z.  Onemocnění parenchymu ledvin u dětí. Česká radiologie, 2012, roč. 66, č. 3, s. 268-270.

Robešová, B., Bajerová, M., Vašíčková, A., Ostřížková, L., Hausnerová, J., Kyclová, J., Pospíšilová, Š., Mayer, J., Dvořáková, D.  Molekulárně biologická diagnostika mutací genu KRAS a BRAF u pacientů s kolorektálním karcinomem - zkušenosti laboratorního pracoviště.Klinická onkologie, 2012, roč. 26, č. 1, s. 25-30.

Slováčková, J., Šmarda, J., Šmardová, J.  Roscovitine-induced apoptosis of H1299 cells depends on functional status of p53. Neoplasma, 2012, roč. 59, č. 6, s. 606-612.

Starý, K., Procházka, V., Hlavsa, J., Novotný, I., Hušek, K.  Radiofrekvenční ablace inzulinomu. Somatuline Bulletin, 2012, roč. 2012, č. 2, s. 4-5.

Szturz, P., Adam, Z., Chovancová, J., Stehlíková, O., Klabusay, M., Feit, J., Křen, L., Fojtík, Z., Krejčí, M., Pour, L., Hájek, R., Mayer, J.  Cytokine analysis in a patient with relapsing Kikuchi-Fujimoto disease. Leukemia & Lymphoma , 2012, roč. 53, č. 4, s. 743-745.

Szturz, P., Adam, Z., Moulis, M., Šmardová, L., Klincová, M., Šlaisová, R., Koukalová, R., Řehák, Z., Volfová, P., Chovancová, J., Stehlíková, O., Mayer, J.  Naše zkušenosti s léčbou multicentrické plazmocelulární Castlemanovy choroby s projevy vaskulitidy – popis případu a přehled literatury. Vnitřní lékařství, 2012, roč. 58, č. 9, s. 679-690.

Tošková, M., Paloušová, D., Kocmanová, I., Timilsina, S., Pavlovský, Z., Lengerová, M., Ráčil, Z.  Invazívna mykóza gastrointestinálneho traktu. Postgraduální medicína, 2012, roč. 14, Příl. 5, s. 57-59.

Venclíček, O., Tomíšková, M., Skřičková, J., Hausnerová, J., Moulis, M., Robešová, B., Bajerová, M., Dvořáková, D.  Léčba nemalobuněčného plicního karcinomu gefitinibem. Onkologie, 2012, roč. 6, č. 5, s. 284-286.

Zapletalová, D., Andre, N., Deak, L., Kýr, M., Bajčiová, V., Múdry, P., Dubská, L., Demlová, R., Pavelka, Z., Zitterbart, K., Skotáková, J., Hušek, K., Martinčeková, A., Mazánek, P., Kepák, T., Doubek, M., Kútníková, L., Valík, D., Štěrba, J.  Metronomic Chemotherapy with the COMBAT Regimen in Advanced Pediatric Malignancies: A Multicenter Experience. Oncology, 2012, roč. 82, č. 5, s. 249-260.

Kde nás najdete:

Bohunice, pavilon I, patro: 1

Porodnice Obilní trh, pavilon D

Dětská nemocnice, pavilon L, patro: -1

Kontakty:

Sekretariát:
532 23 3250
532 23 2281

Ambulantní doba:

Po-Pá 7:00-15:00

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji