Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Pro lékaře

TTO FN Brno zajišťuje odběr a výrobu autotransfuzních přípravků – více informací naleznete zde >>>.

Informace týkající laboratorních vyšetření prováděných TTO FN Brno naleznete zde >>>.

Příbalové informace k transfuzním přípravkům, vyráběným na TTO  FN Brno, naleznete zde >>>.

Formulář Zpráva o potransfuzní reakci naleznete zde

Formulář Hlášení o nepodaném transfuzním přípravku/krevním derivátu naleznete zde

Žádanku o Výdej transfuzního přípravku naleznete zde

 

Důležitá telefonní čísla

 • Expedice transfuzních přípravků a krevních derivátů: 532 232 626, 532 233 605
 • Primářka TTO FN Brno: 532 233 933
 • fax: 532 232 329, 532 233 568
 • HLA laboratoř: 532 233 540 
 • Imunohematologická laboratoř – akutní: 532 232 545
 • Imunohematologická laboratoř speciální: 532 232 789
 • Ambulance - autotransfuze: 532 233 908
 • ústředna FN Brno: 532 231 111

 

Speciální imunohematologická vyšetření provádí imunohematologická laboratoř TTO pouze v rutinním provozu, tj.  pondělí – pátek v době od  7:00 do 15:00 hodin:

 • vyšetření chladových aglutininů
 • určení množství protilátek (stanovení titru)
 • rozlišení typu imunoglobulinů včetně určení množství IgG
 • komplex imunohematologických vyšetření v těhotenství (krevní skupina a nepravidelné protilátky proti erytrocytům včetně identifikace protilátky a určení jejího množství titračním stanovením, u inkompatibilních těhotenství imunohematologické vyšetření partnera včetně stanovení zygozity RhD)
 • komplexní imunohematologické vyšetření při podezření na hemolytické onemocnění novorozence (HON)
 • komplexní imunohematologické vyšetření pro pacienty s autoimunitními onemocněními a s anemií imunního typu (AIHA)
 • sérologický test pro diagnostikování paroxysmální noční hemoglobinurie: průkaz hemolyzinů
 • screeningový sérologický test pro diagnostikování paroxysmální chladové hemoglobinurie: průkaz Donath-Landsteinerova hemolyzinu
 • speciální a doplňující imunohematologické testy, např. různé typy elučních testů, adsorpční testy (auto i aloadsorpce), odlišení typů protilátek, rozlišení směsi protilátek,  průkaz slabého antigenu
 • sérologické a genetické vyšetření RhD k průkazu a klasifikaci variantního D antigenu

 

Pojmem potransfuzní reakce jsou v širším významu označovány všechny nežádoucí účinky související s podáním transfuzních přípravků.

Potransfuzní reakce jsou podle časové souvislosti s podáním transfuze rozlišovány na:

 • akutní (bezprostředně časově související s transfuzí)
 • pozdní (objeví se s odstupem několika dnů až měsíců)

Potransfuzní reakce z pohledu jejich závažnosti jsou rozlišovány na:

 • těžké (šok, stavy které vyžadují podporu nebo monitoring důležitých vitálních funkcí)
 • lehké (ostatní)

 

Postup při podezření na potransfuzní reakci

 1. Okamžité přerušení transfuze a informace ošetřujícímu lékaři, který stanoví další postup dle klinického stavu pacienta
 2. Ponechání i.v. přístupu pro event. terapeutickou intervenci
 3. Kontrola krevního tlaku a tělesné teploty spolu s odběrem vzorku moči k analýze
 4. V případě, že se jedná o těžkou potransfuzní reakci telefonická informace krevní bance (příp. zařízení transfuzní služby), která provádělapředtransfuzní vyšetření nebo transfuzní přípravek vydávala. Ta provede kontrolu všech současně vydaných transfuzí, zda nedošlo k záměně přípravků, určených pro různé pacienty.
 5. Odběr vzorku krve pacienta:
 6. k ověření imunohematologických stanovení (podrobněji viz bod 11)
 7. k vyšetření parametrů hemolýzy (ordinuje lékař dle klinického stavu pacienta – krevní obraz, volný hemoglobin v séru a v moči, LDH, HBDH, haptoglobin, bilirubin)
 8. k detekci případné aktivace koagulace (trombocyty, Quick, APTT, TT, D-dimer, antithrombin, fibrinogen)
 9. k detekci parametrů snížené perfuze ledvin (kreatinin, elektrolyty, Astrup)
 10. k bakteriální kultivaci (v případě podezření na septický stav)
 11. Kontrola údajů, zda podávaný transfuzní přípravek byl určen pro příslušného pacienta (kontrola identifikačních údajů na štítku transfuzního přípravku, kontrola výsledku předtransfuzního vyšetření v laboratoři a opětovná kontrola výsledku ověření krevní skupiny bed – side testem)
 12. Identifikace pacienta (zároveň také kontrola údajů o přípravcích, podaných bezprostředně před příslušnou transfuzí)
 13. Kontrola dokumentace pacienta (záznamy o minulých vyšetřeních krevní skupiny ABO, Rh(D) a nepravidelných protilátek)
 14. Pokud je zjištěn nesoulad v údajích, je třeba ihned informovat krevní banku (transfuzní oddělení).
 15. Opětovné ověření vzhledu transfuzního přípravku (změna barvy a konzisence, známky hemolýzy, přítomnost abnormálních shluků, zákalu, plynu či zápachu, neporušenost obalu, dobu exspirace)
 16. Na příslušnou krevní banku (příp. zařízení trasnfuzní služby) zaslat k vyšetření potransfuzní reakce:
  • vzorky krve pacienta po reakci (1 zkumavku alespoň 5 ml nesrážlivé krve a 1 zkumavku sražené krve, příp. 1 - 3 ml od novorozence)
  • zbytek transfuzního přípravku ve vaku i s transfuzním setem (uzavřít dostupnými prostředky), bylo-li bezprostředně po sobě podáno více přípravků, zašleme zbytky všech přípravků včetně transfuzních setů
  • řádně vyplněný formulář Zpráva o potransfuzní reakci

 
Kde nás najdete:

Bohunice, pavilon I2, patro: 1.NP, 1.PP

Telefon:

Bezplatná linka pro dárce krve (FN Brno): 800 900 097
Bezplatná linka pro dárce krve (OS Třebíč): 800 700 061

Kontakty:

Primář: MUDr. Hana Lejdarová,
tel.: 532 232 172, e-mail:

Vedoucí laborant: Bc. Martina Adamcová,
tel.: 532 232 997, e-mail:

Sekretariát: Lenka Janečková,
tel.: 532 232 172, e-mail:

Ambulantní doba:

Ambulance - autotransfuze
Odběry: 6:30-12:00 hod.
Objednávání: 6:30-14:00 hod.
tabulka ambulantních hodin

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji