Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Minulost Transfuzního a tkáňového oddělení

Transfuzní oddělení a krevní banka Fakultní nemocnice Brno (TO a KB FN Brno) má za sebou historii dlouhou 57 let. První Transfuzní stanice v Brně byla umístěna v prostorách Patologicko – anatomického ústavu v Zemské nemocnici v Pekařské ulici v bezprostřední blízkosti pitevny. Byla slavnostně otevřena dne 1. června 1949 a jejím prvním primářem se stal dne 30. června 1948 MUDr. Josef Kidery, který pracoval s týmem deseti spolupracovníků. Prvním pozvaným dárcem krve k odběru byl pan Josef Langer (krevní skupina AB, Rh (D) negativní), řidič tramvaje, v letních měsících pak kapitán parníku na brněnské přehradě.
Přes velmi stísněné a nevyhovující prostory byla na brněnské transfuzní stanici v roce 1949 vyrobena první šarže lyofilizované krevní plazmy v republice a zahájena rutinní výroba diagnostických sér (imunodiagnostik). V roce 1954 byl zahájen sběr retroplacentárního séra pro výrobu gamaglobulinu a ve stejném období zahájena výroba erytrocytárních resuspenzí.
K významné změně v činnosti brněnské transfuzní služby došlo v roce 1958, kdy byla do provozu uvedena Transfuzní stanice v Tomešově ulici. Dynamický rozvoj transfuzní medicíny posledních čtyřiceti let je charakterizován nejen nárůstem objemu odebrané krve a jejích složek na transfuzním oddělení, ale také změnami procesů s výrobou transfuzních přípravků souvisejících. Od použití plné krve se přešlo k používání jejích částí, k zavedení výroby hyperimuní plazmy, kryoproteinu, apod. Poslední desetiletí je charakterizováno přechodem od skleněného materiálu k použití plastových vaků pro odběr a skladování transfuzních přípravků, zmrazováním krevní plazmy a jejím následným zpracováním na lyofilizované a protivirově ošetřené krevní deriváty ve frakcionačních centrech, povinnou karantenizací krevní plazmy, zavedením celostátních registrů vyřazených dárců krve a dárců kostní dřeně, přechodem na separační odběrové technologie.
V průběhu roku 1999 začaly krevní banky v dětské nemocnici a porodnici pracovat pod přímým metodickým vedením TO a KB. Bylo rovněž sloučeno autotransfuzní středisko v dětské nemocnici s autotransfuzním střediskem v krevní bance v Bohunicích. Všechna pracoviště FN Brno, která vyrábějí transfuzní přípravky a provádějí imunohematologická vyšetření, pracují tedy od roku 1999 pod jedním registračním číslem MZ ČR C2010. Transfuzní oddělení a krevní banka zajišťují pro Fakultní nemocnici Brno a pro celý brněnský region non stop zásobování transfuzními přípravky, včetně zajištění imunohematologické diagnostiky a diagnostiky HLA.
Dne 11. ledna 2001 TO a KB FN Brno získaly certifikát managementu jakosti ISO 9001. Jednalo se o první státní zdravotnické zařízení, které se stalo držitelem tohoto mezinárodně uznávaného dokumentu. TO a KB FN Brno se tímto krokem vydaly na cestu směrem ke standardizaci procesu výroby transfuzních přípravků v souladu s představami zemí Evropské unie a vyspělého světa. Dne 3.dubna 2001 získaly TO a KB FN Brno „Rozhodnutí o povolení výroby“ v souladu se zákonem o léčivu, udělené Státním ústavem pro kontrolu léčiv.
Dne 1.7.2001 se součástí TO a KB FN Brno stalo odběrové středisko v Třebíči, které je napojeno on-line na zpracovatelské centrum v Brně. Napojení je realizováno non stop za pomoci telefonních linek. Projekt virtuální nemocnice je tedy ve Fakultní nemocnici Brno naplňován v praxi.
V dubnu 2002 byly TO a KB přestěhováno do nových prostor – pavilonu I2 v Bohunicích. Nemocnice v brněnském regionu nebyly stěhováním nijak postiženy. Operační, onkologické transplantační programy a transplantační pohotovost byly zachovány, léčba pacientů transfuzními přípravky a krevními deriváty probíhala jako obvykle bez omezení a bez žádných nežádoucích účinků - TO a KB byly přestěhováno „za pochodu“. Akce samotná nebyla jednoduchá – vždyť se stěhovalo největší zařízení transfuzní služby v ČR a slučovalo se s druhou největší krevní bankou v republice. Vše dopadlo dobře – TO a KB jsou již v nových prostorách a v současnosti probíhá rutinní provoz v kvalitě, která zajišťuje pacientům standardní produkty pro hemoterapii.
Ve výjimečných, život ohrožujících případech, jsou TO a KB FN Brno připraveny vyrobit transfuzní přípravek „na míru“ pro pacienta. Sekundární výroba za sterilních kautel, včetně deleukotizace transfuzních přípravků v TO a KB, přípravy pediatrických dávek a ozařování transfuzních přípravků jsou rutinní praxí ve dne i v noci.
Transfuzní oddělení a krevní banka Fakultní nemocnice Brno mají rovněž svoje nezastupitelné místo na poli imunohematologie, zajišťují non-stop diagnostiku u imunohematologicky problematických pacientů, stejně jako výběr kompatibilního transfuzního přípravku těmto osobám. HLA laboratoř v TO a KB FN Brno patří mezi sedm HLA laboratoří v České republice, které zajišťují specializovaná imunogenetická vyšetření pro programy transplantace solidních orgánů, transplantace kostní dřeně a periferních kmenových buněk a pomáhá rozšiřovat oba české registry dárců kostní dřeně. Nově zavedené diagnostické metody na úrovni DNA jsou v souladu s požadavky evropské transplantační imunogenetiky.
TO a KB zajišťují rovněž výuku v oboru transfuzní medicíny a imunohematologie. V TO a KB se uskutečňuje ve spolupráci se středními zdravotnickými školami, Masarykovou univerzitou a Národním centrem ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů pregraduální i postgraduální, teoretická i praktická výuka.
V oblasti propagace dárcovství krve TO a KB FN Brno ve spolupráci s Klubem dárců krve vytvořily v roce 1992 start pro zahájení úspěšné celorepublikové tradice „Daruj krev s Českým rozhlasem“, která je od roku 2001 realizována rovněž v Odběrovém středisku Třebíč a která v současnosti probíhá napříč Českou republikou. Od roku 2004 TO a KB FN Brno oslavují spolu se Světovou zdravotnickou organizací (WHO), Mezinárodní federací Červeného kříže a Červeného půlměsíce, Mezinárodní společností dárců krve (SIODS) a Mezinárodní společností pro krevní transfuzi (ISBT) 14. červen jako Světový den dárcovství krve. V roce 2005 byla ve spolupráci s politickým představiteli kraje nastartována akce k popularizaci dárcovství krve, „Jihomoravská krev“.
TO a KB FN Brno v současnosti neprovádějí výjezdové odběry a odběry mimo prostory transfuzního oddělení a Odběrového střediska (OS) v Třebíči. Odběry krve se uskutečňují pouze v TO a KB a v OS z důvodu zkvalitnění registru dárců krve a dodržení zásad správné výrobní praxe.
Přestěhováním do Bohunic získaly TO a KB moderní prostory, které plně vyhovují nárokům na výrobu léčiv z lidské krve. V současné době probíhá již rutinní provoz. Pracoviště získalo rozhodnutí o změně v povolení k výrobě léčiv od Státního ústavu pro kontrolu léčiv a rovněž obhájilo v nových prostorách certifikát managementu jakosti ISO 9001.
Dynamika změn, která v posledním období významně zasahuje do celé řady medicínských oborů, se nevyhýbá ani transfuzní medicíně. Z pohledu své sedmapadesátileté historie dnes představuje Transfuzní oddělení zcela jiný provoz než ve svých počátcích. Ať se výrobě transfuzních přípravků v Bohunicích daří!

za Transfuzní a tkáňové oddělení FN Brno zpracovala MUDr. Eva Tesařová

Kde nás najdete:

Bohunice, pavilon I2, patro: 1.NP, 1.PP

Telefon:

Bezplatná linka pro dárce krve (FN Brno): 800 900 097
Bezplatná linka pro dárce krve (OS Třebíč): 800 700 061

Kontakty:

Primář: MUDr. Hana Lejdarová,
tel.: 532 232 172, e-mail:

Vedoucí laborant: Bc. Martina Adamcová,
tel.: 532 232 997, e-mail:

Sekretariát: Lenka Janečková,
tel.: 532 232 172, e-mail:

Ambulantní doba:

Ambulance - autotransfuze
Odběry: 6:30-12:00 hod.
Objednávání: 6:30-14:00 hod.
tabulka ambulantních hodin

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji