Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Charakteristika pracoviště

Transfuzní a tkáňové oddělení  Fakultní nemocnice Brno (TTO FN Brno) je jedním z oddělení nemocnice. Je umístěno nově v areálu Pracoviště medicíny dospělého věku (PMDV) v Bohunicích. Pod jeho metodickým vedením pracují tři krevní banky jednotlivých pracovišť v Bohunicích (PMDV), porodnici – Pracoviště reprodukční medicíny (PRM) a dětské nemocnici – Pracoviště dětské medicíny (PDM).
Dne 1. července 2001 se stalo součástí Transfuzního a tkáňového oddělení  Fakultní nemocnice Brno odběrové středisko v Třebíči, ve kterém jsou realizovány odběry krve od dárců a krev se následně převáží do Brna. Zde je zpracována na transfuzní přípravky. Propojení odběrového střediska Třebíč s FN Brno je originálně řešeno. Jedná se o první on-line propojení mezi odběrovým střediskem a zpracovatelským centrem v reálném čase v České republice. Odběrové středisko v Třebíči pracuje za pomoci počítačového serveru umístěného ve FN Brno. Propojení zajišťují non-stop telefonní linky. Pracovníci v Třebíči jsou zaměstnanci FN Brno, řídicí dokumentace je součástí celého logického systému managementu jakosti TTO FN Brno.
V roce 2001 získaly TTO FN Brno jako první státní zdravotnické zařízení v ČR certifikát managementu jakosti ISO 9001.

Z nových technologií a opatření, jež vstoupily do rutinní praxe v TTO, je třeba jmenovat:

 • rutinní použití vaků s odbočkou pro zajištění bezpečných odběrů
 • automatický monitoring teplot všech skladovacích prostor
 • gama ozařování transfuzních přípravků v souladu se zásadami správné výrobní praxe
 • zpracování veškeré odebrané krve v den odběru
 • sekundární zpracování krve výhradně uzavřeným způsobem za použití sterilních svářeček
 • zavedení deleukotizace (odstranění bílých krvinek) transfuzních přípravků před skladováním (prestorage)
 • produkci erytrocytových autologních transfuzních přípravků
 • rutinní použití informačních technologií jako podpora výrobního procesu transfuzních přípravků a plazmy pro frakcionaci

TTO disponuje registrem více než 15 000 dárců krve a jeho roční produkce představuje:

 • více než 29.000 transfuzních jednotek erytrocytových transfuzních přípravků
 • více než 7.000 litrů čerstvé zmražené plazmy
 • více než 3.000 terapeutických dávek trombocytových transfuzních přípravků
 • více než 1.200 odběrů krve za účelem přípravy autotransfuzí, včetně odběrů pacientů dětského věku.

Ve výjimečných, život ohrožujících případech jsou TTO FN Brno připraveny vyrobit transfuzní přípravek “na míru” pro pacienta. Sekundární výroba za sterilních kautel, včetně deleukotizace transfuzních přípravků v TTO, přípravy pediatrických dávek a ozařování transfuzních přípravků jsou rutinní praxí ve dne i v noci.
Na poli imunohematologie má Transfuzní a tkáňové oddělení Fakultní nemocnice Brno rovněž svoje nezastupitelné místo. Transfuzní a tkáňové oddělení Fakultní nemocnice Brno zajišťují non-stop diagnostiku u imunohematologicky problematických pacientů, stejně jako výběr kompatibilního transfuzního přípravku těmto osobám. HLA laboratoř v TTO  FN Brno patří mezi sedm HLA laboratoří v České republice, které zajišťují specializovaná imunogenetická vyšetření pro programy transplantace solidních orgánů, transplantace kostní dřeně a periferních kmenových buněk a pomáhá rozšiřovat oba české registry dárců kostní dřeně. Nově zavedené diagnostické metody na úrovni DNA jsou v souladu s požadavky evropské transplantační imunogenetiky.
V oblasti propagace dárcovství krve TTO FN Brno ve spolupráci s Klubem dárců krve vytvořily v roce 1992 start pro zahájení úspěšné celorepublikové tradice “Daruj krev s Českým rozhlasem”. TTO FN Brno v současnosti neprovádí výjezdové odběry a odběry mimo prostory transfuzního oddělení a odběrového střediska (OS) v Třebíči. Odběry krve se uskutečňují pouze v TTO a OS z důvodu zkvalitnění registru dárců krve a dodržení zásad správné výrobní praxe.
Přestěhováním do Bohunic získalo TTO moderní prostory, které plně vyhovují nárokům na výrobu léčiv z lidské krve. V současné době probíhá již rutinní provoz. Pracoviště získalo rozhodnutí o změně v povolení k výrobě léčiv od Státního ústavu pro kontrolu léčiv a obhájilo v nových prostorách certifikát managementu jakosti ISO 9001.

Kde nás najdete:

Bohunice, pavilon I2, patro: 1.NP, 1.PP

Telefon:

Bezplatná linka pro dárce krve (FN Brno): 800 900 097
Bezplatná linka pro dárce krve (OS Třebíč): 800 700 061

Kontakty:

Primář: MUDr. Hana Lejdarová,
tel.: 532 232 172, e-mail:

Vedoucí laborant: Bc. Martina Adamcová,
tel.: 532 232 997, e-mail:

Sekretariát: Lenka Janečková,
tel.: 532 232 172, e-mail:

Ambulantní doba:

Ambulance - autotransfuze
Odběry: 6:30-12:00 hod.
Objednávání: 6:30-14:00 hod.
tabulka ambulantních hodin

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji