Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Standardy péče o klienty s poruchami pohlavní identity

Standardy péče sexuologického odd. FN Brno o klienty s poruchami pohlavní identity vycházejí  ze standardů péče Mezinárodní asociace Dr. Harryho Benjamina pro gender dysforii jedinců s poruchou pohlavní identity, 6. revize a dále dle modelu garantovaného akademickým pracovištěm ČR – Sexuologickým ústavem 1. LF a VFN v Praze se zohledněním vlastních klinických zkušeností našeho pracoviště.

 

Diagnostická kritéria  transsexualismu dle MKN 10:

 

 1. Touha jedince žít a být akceptován jako příslušník opačného pohlaví, která je obvykle spojena s přáním připodobnit svoje tělo preferovanému pohlaví hormonální nebo chirurgickou léčbou.
 2. Transsexuální identita trvá nejméně 2 roky.
 3. Porucha není příznakem jiné duševní poruchy.

Cílem léčbyje psychoterapeutická, endokrinní a chirurgická terapie osob s poruchami pohlavní identity tak, aby tyto osoby dosáhly trvalého pocitu spokojenosti v generové roli a s tím spojené pohody duševní.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Diagnostický a terapeutický proces přeměny pohlaví se  dělí do několika období a má svá pevná pravidla:

  

1. fáze:  Diagnostický proces :

 

Nezbytná kritéria:

 

 • minimálně rok trvající pravidelná diagnostická sezení s ošetřujícím sexuologem s cílem zjistit či potvrdit pohlavní identifikaci klienta a jeho motivaci k léčbě. Sexuologické vyšetření je zaměřeno nejen na pouhé potvrzení doby  trvání motivace pac. změnit pohlaví, také se musí zaměřit na typické známky  transsexuálního vývoje, objektivizovat anamnestická data a zhodnotit diferenciální diagnostiku.
 • Nezbytnou součástí je i posouzení sociální adaptace, celkového psychického stavu a abstinence od psychotropních látek klienta (mj. též z důvodu nezbytnosti zdravých jater při hormonální léčbě).
 • komplexní psychologické vyšetřenízahrnující vyšetření intelektu, struktury osobnosti a pohlavní identifikace klienta. Psycholog musí během diagnostického procesu se sexuologem průběžně spolupracovat. 
 • RLE (real life experience), RLT (real life test) – zkušenost, resp. test reálného života, kdy klient podstupuje novou zkušenost a testuje tak svoji schopnost žít v roli souhlasné s jeho vytouženou psychickou identitou. Tato zkušenost musí být dokumentovaná alespoň po dobutři měsíců před nasazením hormonů. 
 • prokazatelná znalost klienta o veškerých účincích hormonůa uvědomění si jejich přínosů, ale i rizik včetně znalosti všech somatických rizik
 • objektivizaceanamnestických dat od rodinných příslušníků ( rodiče, partner/ka) 
 • gynekologické / urologické vyšetření
 • interní a endokrinologické vyšetření 
 • osteologické vyšetření

 

 

Doporučovaná vyšetření:

 

 • PPG / VPG vyšetření
 • genetické vyšetřeník vyloučení chromozomálních vad 
 • psychiatrické či neurologické vyšetřeník vyloučení organických poruch mozku

 

 Vylučovací kritéria:

 

 • přítomnost závažné duševní  poruchy:dekompenzovaná psychóza, mentální retardace, aktuální závislost na návykových látkách, dekompenzovaná specifická porucha osobnosti ohrožující zdraví nebo život klienta (např. pokusy o sebevraždu)

 

2. fáze: Hormonální terapie

 

Nezbytná kritéria úspěšného průběhu hormonální léčby:

 • splnění nezbytných vyšetření v 1. fázi diagnostického procesu 
 • minimálně rok trvající pravidelná terapeutická sezení s ošetřujícím sexuologem, který sleduje i za pomocí laboratorních vyšetření, zda u klienta hormonální léčba probíhá bez psychických či somatických komplikací. Součástí terapie je i sledování spolupráce klienta při léčbě, zda hormony užívá zodpovědně a dodržuje jejich dávkování a doporučená opatření.

V případě, že se klient neřídí doporučenými předepsaným režimem léčby, ošetřující lékař hormonální léčbu přeruší.

 • nepřetržitý a minimálně rok trvající RLT

 

3. fáze.Operativní zákroky : V ČR operativní zákroky na zdravých pohlavních orgánech osob schvaluje na žádost konkrétního klienta specializovaná komise odborníků  vedená na MZ ČR v Praze.

 

 

Nezbytná kritéria:

 • splnění nezbytných kritérií v 1. fázi a 2. fázi diagnosticko-terapeutického procesu, kdy je u klienta patrný prokazatelný pokrok v přechodu do nové pohlavní role. Klient učinil pokrok ve zvládání vlastních psychosociálních problémů vyplývajících z poruchy pohlavní identity, což vedlo ke k zlepšení či udržení stabilního duševního zdraví. 
 • objektivizace kompenzovaného duševního stavu kontrolním psychologickým vyšetřením
 • minimálně rok trvající nepřetržitá hormonální léčbabez vedlejších psychických či somatických účinků
 • kontrolní interní a endokrinologické vyšetření k objektivizaci snášenlivosti hormonální terapie
 • kontrolní gynekologické vyšetření z důvodů možných neoplastických změn při probíhající hormonální terapii 
 • plnoletost
 • prokazatelná znalost klienta veškerých pozitiv, negativ, limitů i rizik hormonální léčby, nevratných operativních zákroků či po-operačních rehabilitačních postupů nutných u řady operativních zákroků, o ztrátě fyziologické reprodukční schopnosti, možných komplikacích, možných změnách tělesných funkcí a to zejménas ohledem na  nutnost následné celoživotní  léčby a lékařské péče včetně dodržování abstinence od návykových látek.
 • Klient svoji znalost před komisí potvrdí svým podpisem informovaného souhlasu klienta s provedením léčebných či chirurgických zákroků, které směřují k přeměně pohlaví a zaváže se k dodržování podmínek v rámci doživotního pooperačního lékařského sledování.

 

Vylučovací kritéria: 

 • neplnoletost
 • právní překážky– trvající manželství, registrované partnerství doloženo kopií OP 
 • dekompenzované psychotické onemocnění 
 •  mentální retardace nebo závažná organická porucha mozku 
 • dekompenzovaná porucha osobnosti komplikující nebo znemožňující léčbu a operativní zákroky či snižující validitu právního úkonu klienta. 
 • aktuální závislost na návykových látkách 
 • nedostatečná spolupráce klienta při 1. a 2. fázi diagnostiko-terapeutického procesu, která by mohla zpochybnit schopnost pooperační spolupráce klienta a vést tak k poškození jeho duševního či somatického zdraví po absolvování nevratných a somatické zdraví zatěžujících zákroků.

 

Potenciálně vylučovací kritéria:

 • rodičovství
 • recentní kriminální anamnéza 

 

4. fáze : Pooperační péče:

- dlouhodobá (doživotní) lékařská péče a sledování klienta, která absolvoval konverzi pohlaví. Lékařská péče zahrnuje pravidelnou hormonální medikaci, poradenskou a psychoterapeutickou podpůrnou činnost, sledování psychického a somatického stavu klienta a tím předcházení různým komplikacím, které by mohly klienta poškodit na jeho zdraví.

 

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji