Menu
Česky English
532 23 1111

Výzkum a publikace

Přednášky

 • Odborná sdělení našich specialistů na celostátních i mezinárodních konferencích, kongresech. Přednášky na sympoziích, regionálních odborných akcích či workshopech

 

 • Pravidelné odborné semináře na Rehabilitačním oddělení a detašovaných pracovištích. Odborné semináře pro ostatní kliniky a oddělení FN Brno

 

Grantová činnost

 

 • NIG 2013: Komparace efektu intervalového tréninku dechových svalů na ventilační a silové parametry, rozvíjení hrudníku, dušnost, únavu a kvalitu života u nemocných s myastenii gravis
 • NIG 2014: Vliv desetidenního kombinovaného tréninku s řízeným ventilačním tréninkem na kardiorespirační ukazatele u pacientů s chronickým srdečním selháním
 • NIG 2015: ,,Mobility protokol" standard rehabilitační péče o pacienta na intenzivním lůžku
 • NIG 2016: Vývoj a proveditelnost kardiovaskulární rehabilitace založené na využití tele-medicínských technologií (KR-GPS)
 • NIG 2017: Výskyt rizikových faktorů kardiovaskulárních onemocnění
  u nemocných s primomanifestací ICHS a následné preventivní intervenční výstupy formou edukačních materiálů
 • NIG 2019: Rekrutace kardiovaskulární rehabilitace v České republice: Překážky vstupu pacientů s ischemickou chorobou srdeční (CRBS-CZE)
 • NIG 2019: Koncepce kurzu Rehabilitačního ošetřování ve FN Brno
 • NIG 2020: Efekt vzdáleně-supervizovaného rehabilitačního programu u pacientů s obstrukční spánkovou apnoí
 • AZV NU21J-09-0004: Srovnání nových a tradičních metod tréninku inspiračního svalstva u pacientů s CHOPN založených na vzdáleném monitorování
 • AZV NU21-06-00086: Trénink dechových svalů jako způsob pre-habilitace před plicním resekčním zákrokem
 • NIG 2021: Zavedení telerehabilitace u vybraných diagnóz na Rehabilitačním oddělení FN Brno
 • NIG 2021: Hybridní rehabilitační přístup prostřednictvím skupinového cvičení a telerehabilitace u pacientů s roztroušenou sklerózou

Publikace

Odborné časopisy s Impact Factorem

 • BAŤALÍK, LadislavFilip DOSBABAMartin HARTMAN, Vladimir KONECNY, Jindřich ŠPINAR a Kateřina BAŤALÍKOVÁ. Long-term exercise effects after cardiac telerehabilitation in patients with coronary artery disease: 1-year follow-up results of the randomized study. EUROPEAN JOURNAL OF PHYSICAL AND REHABILITATION MEDICINE. Itálie: Edizioni Minerva Medica, 2021. doi:10.23736/S1973-9087.21.06653-3. IF 2,258
 • BAŤALÍK, LadislavPetr WINNIGEFilip DOSBABADaniela VLAŽNÁ a Andrea JANÍKOVÁ. Home-Based Aerobic and Resistance Exercise Interventions in Cancer Patients and Survivors: A SystematicReview. Cancers. 2021, roč. 13, č. 8. ISSN 2072-6694. doi:10.3390/cancers13081915. IF 6,162
 • BAŤALÍK, Ladislav, Vladimir KONECNY, Filip DOSBABADaniela VLAŽNÁ a Kristián BRAT. Cardiac Rehabilitation Based on the Walking Test and Telerehabilitation Improved Cardiorespiratory Fitness in People Diagnosed with Coronary Heart Disease during the COVID-19 Pandemic. INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH AND PUBLIC HEALTH. Molecular Diversity Preservation International, 2021. ISSN 1660-4601. doi:10.3390/ijerph18052241. IF 2,468
 • DOSBABA, FilipMartin HARTMANJakub HNATIAKLadislav BAŤALÍK a Ondřej LUDKA. Effect of home-based high-intensity interval training using telerehabilitation among coronary heart disease patients. Medicine. Philadelphia: LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS, 2020, roč. 99, č. 47, s. 1-6. ISSN 0025-7974. doi:10.1097/MD.0000000000023126. IF 1,552
 • WINNIGE, PetrRobert VYSOKÝFilip DOSBABA a Ladislav BAŤALÍK. Cardiac rehabilitation and its essential role in the secondary prevention of cardiovascular diseases. World Journal of Clinical Cases. PLEASANTON: BAISHIDENG PUBLISHING GROUP INC, 2021, roč. 9, č. 8, s. 1761-1784. ISSN 2307-8960. doi:10.12998/wjcc.v9.i8.1761. IF 1,013
 • FORMIGA, Magno F., Filip DOSBABAMartin HARTMANLadislav BAŤALÍKMarek PLUTINSKÝKristián BRATOndřej LUDKA a Lawrence P. CAHALIN. Novel versus Traditional Inspiratory Muscle Training Regimens as Home-Based, Stand-Alone Therapies in COPD: Protocol for a Randomized Controlled Trial. International Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease, Auckland: DOVE MEDICAL PRESS LTD, 2020, roč. 15, č. 2020, s. 2147-2155. ISSN 1178-2005. doi:10.2147/COPD.S266234. IF 2,772
 • BAŤALÍK, LadislavFilip DOSBABAMartin HARTMAN, Katerina BATALIKOVA a Jindřich ŠPINAR. Benefits and effectiveness of using a wrist heart rate monitor as a telerehabilitation device in cardiac patients A randomized controlled trial. Medicine, 2020. ISSN 0025-7974. doi:10.1097/MD.0000000000019556. IF 1,870
 • BAŤALÍK, LadislavKateřina FILÁKOVÁ, Katerina BATALIKOVA a Filip DOSBABA. Remotely monitored telerehabilitation for cardiac patients: A review of the current situation. World Journal of Clinical Cases, USA, 2020. ISSN 2307-8960. IF 1,153
 • WINNIGE, PetrLadislav BAŤALÍK, Katerina FIALKOVA, Jakub HNATIAKFilip DOSBABA a Sherry L. GRACE. Translation and validation of the cardiac rehabilitation barriers scale in the Czech Republic (CRBS-CZE): Protocol to determine the key barriers in East-Central Europe. Medicine, Philadelphia: LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS, 2020, roč. 99, č. 11, s. 1-5. ISSN 0025-7974. doi:10.1097/MD.0000000000019546. IF 1,870
 • BAŤALÍK, Ladislav, Filip DOSBABA, Martin HARTMAN, Kateřina BAŤALÍKOVÁ a Jindřich ŠPINAR. Rationale and design of randomized controlled trial protocol of cardiovascular rehabilitation based on the use of telemedicine technology in the Czech Republic (CR-GPS). Medicine, Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2018, roč. 98, č. 37, s. e12385. ISSN 0025-7974. doi:10.1097/MD.0000000000012385. IF 2,028
 • VAŠÍČKOVÁ, Lia, Michal MAŠEK a Jarmila SIEGELOVÁ. Dekubity u pa­cientů spinální ambulance celoživotní péče FN Brno 2013-2016. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2018, roč. 81, Supl. 1, s. 38-42. ISSN 1210-7859. doi:10.14735/amcsnn2018S38. IF 0,508
 • VYSOKÝ, Robert, Jindřích FIALA, Filip DOSBABA, Ladislav BAŤALÍK, Svatopluk NEHYBAOndřej LUDKA. Preventive training programme for patients after acute coronary event - correlation between selected parameters and age groups. Central European Journal of Public Health, Praha: National Institute of Public Health, 2015, roč. 23, č. 3, s. 208-213. ISSN 1210-7778.
  IF 0,525
 • ŽENČICA, Pavel, Richard CHALOUPKA, Jana HLADÍKOVÁMartin KRBEC. Degenerace přilehlého pohybového segmentu po lumbosakrální fúzi u spondylolistéz: retrospektivní radiologická a klinická analýza. ACTA CHIRURGIAE ORTHOPAEDICAE ET TRAUMATOLOGIAE CECHOSLOVACA, Praha: Galén, 2010, roč. 77, č. 2, s. 124-130. ISSN 0001-5415. IF 1,628

Monografie, kapitoly v knize

 • GŘIVA, Martin, Radka BUŽGOVÁ, Zdeněk COUFAL, Vlastimil ČERNÍČEK, Karol ČURILA, Filip DOSBABA, Eva HEGMONOVÁ, Dalibor HEŘMAN, Helena KREJČÍKOVÁ, Marie LAZÁROVÁ, Martin LOUČKA, Ondřej LUDKA, Petr NĚMEC, Pavel OSMANČÍK, Ondřej SLÁMA, Jiří ŠTASTNÝ, Marek VÁCHA a Tereza VALERIÁNOVÁ. Paliativní péče v kardiologii Racionální přístup u pacinetů v pokročilé fázi kardiologických onemocnění. 1. vyd. Praha: Stanislav Juhaňák- TRITON, 2018. 271 s. ISBN 978-80-7553-481-1.
 • KUBEŠOVÁ Matějovská Hana, HAKL Marek, KASPAR Vladislav, KOLORZ Michal, KOZÁK Jiří, KRYŠTOFOVÁ Soňa, LEJČKO Jan, MACH Pavel, MAXOVÁ Marie, NĚMEC Petr, PETROVOVÁ Markéta, PROCHÁZKOVÁ Leona, RYBA LUděk, RYCHLÍČKOVÁ Jitka, VODVÁŘKOVÁ Tereza, ZÁVADA JAKUB. Myoskeletální medicína pro paxi. 1. vydání. Praha: Mladá fronta a.s., 2019. 229 s. ISBN 978-80-204-5325-9.
 • DOSBABA Filip, KŘÍŽOVÁ Dagmar, HARTMAN Martin a kol. Rehabilitační ošetřování v klinické praxi. Praha: Grada Publishing 2021. 172 s. ISBN 978-80-271-1050-6.

Recenzované časopisy

 • DOSBABA, Filip. The expiratory muscle training in patients with chronic heart failure. cor et Vasa. AMSTERDAM: ELSEVIER SCIENCE BV, 2021, roč. 63, č. 1, s. 41-47. ISSN 0010-8650. doi:10.33678/cor.2020.095.
 • SCHUSTEROVÁ Michaela. Rehabilitace pacientů s cévní mozkovou příhodou léčenou trombolýzou. Florence, 2019,roč. XV, č. 6, str. 22-23.ISSN 1801-464 X.
 • BAŤALÍK, Ladislav a Filip DOSBABA. Nové trendy v domácí kardiovaskulární rehabilitaci. Cardiology Letters. Slovenská kardiologická spoločnosť, 2018, roč. 27, (S1), s. 10, 2-48. ISSN 1338-3655.
 • HNATIAK, Jakub, NEUMANNOVÁ, Kateřina, BAŤALÍK, Ladislav, DOSBABA, Filip. Vliv ambulantního řízeného a individuálního domácího tréninku na toleranci zátěže pacientek po infatkru myokardu. Med Sport Boh Slov 2019; 28(4):146-154.
 • BOTIKOVÁ, Daniela. Možnosti respirační fyzioterapie u pacientů s neurologických onemocněním. Listy klinické logopedie. 2/2019, ISSN 2570-6179.
 • FILÁKOVÁ, Kateřina, ŠTĚPÁNOVÁ Jarmila, JAKUBEC, Štěpán. Posouzení vlivu dominance horní končetiny na hodnocení objemu pohybové aktivity osob s paraplegií pomocí akcelerometru ActiGraph GT3X+. Tělesná kultura41(2), 56-63. doi: 10.5507/tk.2019.002.
 • PRUDÍKOVÁ, Olga. Periferní paréza lícního nervu-pomáháme k úsměvu. Florence, 2019, roč. XV, č. 4, s.14-15. ISSN 1801-646X.
 • CENDELÍNOVÁ, Ilona. Pády pacientů ve zdravotnických zařízeních. Florence, 2019, roč.  XV, č. 4, s. 16-17. ISSN 1801-646X.
 • BOTIKOVÁ, Danilea VOHÁŇKA, Stanislav. Pohybová aktivita u pacinetov s neuromuskulárnym ochorením. Neurológia. A-Medi, 2019, roč. 14, č. 2, s. 94-99. ISSN 1339-8621.
 • MACHOVÁ, Miluše. Rušíme otazníky kolem kaudálního bloku. Florence, 2018, roč. XIV, č. 3, s. 20, ISSN 1801 – 464X.
 • VAŠÍČKOVÁ, Lia, Jarmila SIEGELOVÁMichal MAŠEK. Výskyt dekubitů u chronických pacientů s lézí míšní přijatých na spinální jednotku Kliniky úrazové chirurgie Fakultní nemocnice Brno 2013 až 2016. Léčba ran, Praha: Vzdělávání IN s.r.o., 2018, roč. 4, č. 2, s. 7-10. ISSN 2336-520X.
 • VYSOKÝ, Robert, Jana KUCHRÝKOVÁ, Ladislav BAŤALÍK, Martin KROBOTFilip DOSBABA. Respiratory Training Combined with Aerobic Training In Patient With Dilated Cardiomyopathy – A Case Study. In 11th International Conference on Kinanthropology. 2017. ISBN 978-80-210-8816-0.
 • VYSOKÝ, Robert, Ladislav BAŤALÍK, Filip DOSBABA, Svatopluk NEHYBAVáclav CHALOUPKA. Cardiac Rehabilitation Training Program After Aortic Valve Replacement. In 8th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON KINESIOLOGY. 2017. ISBN 978-953-317-049-7.
 • DOSBABA, Filip, Robert VYSOKÝ, Ladislav BAŤALÍK, Svatopluk NEHYBA, Václav CHALOUPKAJindřich ŠPINAR. Téměř čtvrt století Kardiovaskulární rehabilitace ve Fakultní nemocnici Brno, aneb 1500 pacientů v ambulantním programu. Med.Sport.Boh.Slov., Česká společnost tělovýchovného lékařství, 2017, roč. 26, č. 1, s. 22-28. ISSN 1210-5481.
 • DOSBABA, Filip, Petra ŽURKOVÁ, Ladislav BAŤALÍK, Hana DOSBABA, Marián FELŠŐCI, Robert VYSOKÝ, Jindřich ŠPINAROndřej LUDKA. Význam hodnocení ventilační efektivity VE/VCO2 slope u pacientů se srdečním selháním. Vnitřní lékařství, Brno: Facta Medica, s.r.o., 2017, roč. 63, č. 1, s. 56-59. ISSN 0042-773X.
 • PROCHÁZKOVÁ, Zdeňka. Rehabilitační ošetřovatelství – ošetřování pacienta po implantaci TEP kolenního kloubu. Zdravotnictví a medicína, 2016, č. 3, s. 22-23. ISSN 2336-2987.
 • DOSBABA, Filip, Petra ŽURKOVÁ, Ladislav BAŤALÍK, Hana DOSBABA, Ilona PAŘENICOVÁ, Marián FELŠŐCI, Ondřej LUDKAJindřich ŠPINAR. The Effect Of Expiratory Muscle Training In Chronic Heart Failure Patient: A Case Report. International Journal of Health Sciences and Research, India, 2015, roč. 5, č. 6, s. 682-694. ISSN 2249-9571.
 • ŽURKOVÁ, Petra, Filip DOSBABA, Ladislav BAŤALÍK, Hana DOSBABA, Ondřej LUDKAJindřich ŠPINAR. Inspiratory Muscle Training and Chronic Heart Failure. International Journal of Health Sciences and Research, New Delhi: International journal of health sciences and research, 2015, roč. 5, č. 4, s. 315-319. ISSN 2249-9571.
 • VYSOKÝ, Robert, Ondřej LUDKA, Filip DOSBABA, Ladislav BAŤALÍK, S. NEHYBA a Jindřich ŠPINAR. Kardiovaskulární rehabilitace u pacientů po akutní koronární příhodě. Kardiologická revue - Interní medicína, Praha: Ambit Media, 2014, roč. 16, č. 6, s. 507-511. ISSN 2336-288X.
 • DOSBABA, Filip, Petra ŽURKOVÁ, Ondřej LUDKA, Robert VYSOKÝ, Ladislav BAŤALÍK, Jindřich ŠPINAROndřej KOLAŘÍK. Aerobní a specifický trénink nádechovýc svalů u pacientů s chronickým srdečním selháním - přehledový článek. Kardiologická revue - Interní medicína, Praha: Ambit Media, 2014, roč. 16, č. 5, s. 380-384. ISSN 2336-288X.
 • CENDELÍNOVÁ, Ilona. Inkontinence stolice a rehabilitace. Sestra, 2009, roč. 19, č. 5, s. 53. ISSN 1210-0404.
 • KONEČNÝ, Petr, Robert VYSOKÝ, Milan ELFMARK a Karel URBÁNEK. Efekty cílené orofaciální rehabilitace u pacientů s poruchou řečových funkcí po cévní mozkové příhodě. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, Praha: Ambit Media, 2007, roč. 80/113, č. 3, s. 316-322. ISSN 1210-7859. doi:10.14735/amcsnn2017316.
 • PROCHÁZKOVÁ, Zdeňka. Lymeská borrelióza. Sestra, 2013, roč. 23, č. 4, s. 33-35. ISSN 1210-0404.
 • PROCHÁZKOVÁ, Zdeňka. Péče o hygienu nemocného. Sestra, 2013, roč. 23, č. 9, s. 46-47. ISSN 1210-0404.
 • VYSOKÝ, RobertPetr KONEČNÝ. Výsledky cílené orofaciální rehabilitace u neurologických pacientů s poruchou artikulace a fonace. Rehabilitace a fyzikální lékařství, Praha: ČLS J.E.Purkyně, 2007, roč. 14, č. 1, s. 18-23. ISSN 1211-2658.
 • MALCHEROVÁ, Miluše. Klient po implantaci endoprotézy kyčelního kloubu. Sestra, 2007, roč. 17, č. 12, s. 51-52. ISSN 1210-0404.
 • PROCHÁZKOVÁ, Zdeňka. Meziobratlové ploténky – lumbální hernie disku. Sestra, 2007, roč. 17, č. 12, s. 53-55. ISSN 1210-0404.
 • PRUDÍKOVÁ, Olga. Celkový dojem sestry na pacienty a veřejnost. Sestra, 2007, roč. 17, č. 3, s. 21. ISSN 1210-0404.

 

 

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji