Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Výzkumné projekty a granty

Aktuálně řešené granty

  • Grant IGA NT 13437-4

Název grantu:Mozeček, kognitivní dysfunkce a mechanismy kontroly pohybu a odhadu času u dystonie a schizofrenie

Hlavní řešitel: prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.

Spoluřešitel:doc. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.

Doba řešení: 2011 - 2014

Pacienti s postižením mozečku mohou trpět depresí, úzkostí, omezením kognitivních aktivit, zpomalením reakčního času, což má významný dopad na kvalitu jejich života. Souhra kortiko-striatálních i kortiko-cerebellárních okruhů je důležitá pro odhad průběhu senzorických vjemů a časování motorické odpovědi. Schopnost odhadu, predikce a správné načasování reakcí jsou klíčové pro každodenní život člověka. Dystonie je způsobena selháním funkčních obvodů bazálních ganglií, což vede k poruše motorického programování (senzomotorické integrace), na níž se podílí i mozeček. Mozeček hraje jednu z klíčových rolí v patogenezi schizofrenie. Ve studii bude možno zhodnotit výkon pacientů trpících známou neurologickou a psychiatrickou poruchou, což umožní lepší porozumění mechanismům dysfunkce cerebella v testu prediktivního časování motorické aktivity. Srovnáním odlišností a podobností výkonu u různých typů patologie bude možné vyhodnotit specifické a společné rysy behaviorální odpovědi a jejich pravděpodobný podklad.

 

Dříve řešené granty

  • Grant IGA NR 9893-4

Název grantu:Predikce průběhu iniciálních fází schizofrenie pomocí morfologie mozku

Hlavní řešitel: doc. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.

Spoluřešitel:Ing. Daniel Schwarz, Ph.D.

Doba řešení: 2009 – 2012


Schizofrenie je chronické onemocnění, které vede u části pacientů k výraznému narušení sociekonomické výkonnosti. Průběh onemocnění je však individuálně značně variabilní a pomocí klinických údajů obtížně odhadnutelný. Cílem projektu je jednoleté sledování pacientů s první epizodou schizofrenie za účelem predikce stavu s odstupem jednoho roku pomocí charakteristik morfologie mozku v době první epizody hodnocené pomocí voxel-based morfometrie a návrh statistické procedury pro srovnání charakteristik morfologie mozku individuálního pacienta s odpovídající skupinou zdravých jedinců a využití těchto informací pro predikci stavu rok po první epizodě. Hlavním očekávaným výsledkem je vypracování metodiky využití charakteristik morfologie mozku pro predikci dlouhodobého průběhu onemocnění po první epizodě schizofrenie. Tyto informace umožní vytipovat potenciálně rizikové pacienty s možností individualizace péče.

 

  • Grant IGA NR 9855-4

Název grantu: Anatomická a funkční konektivita motorických oblastí CNS u schizofrenie

Hlavní řešitel: doc. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.

Spoluřešitel:

Doba řešení: 2009 - 2012

Cílem projektu je analyzovat funkční a anatomickou konektivitu v kontextu schopnosti řadit pohyby u pacientů se schizofrenií, což je jedno z častých motorických postižení u této nemoci. Funkční vyšetření motoriky je poměrně jednoduché realizovat, vyžaduje minimum hardwarových prostředků pro stimulaci, minimálně zatěžuje vyšetřovaného a tím je vhodným kandidátem pro klinické vyšetření zejména neuropsychiatrických pacientů. Takovéto klinické vyšetření je žádoucí pro vypracování algoritmů časné zobrazovací diagnostiky u pacientů se schizofrenií, ale i pro identifikaci zdravých jedinců s vysokým rizikem tohoto onemocnění. Projekt využívá návaznosti dvou modalit moderních zobrazovacích metod: funkční magnetické rezonance (fMRI) a zobrazení difuze (DTI); funkční konektivita mozku bude analyzována pomocí fMRI, anatomická konektivita pak vyjde z výsledků fMRI a bude pro ni využita metoda DTI. Parametry konektivity pacientů se schizofrenií budou srovnány s parametry odpovídající skupiny zdravých dobrovolníků. Očekáváme, že těmito metodami budeme schopní zobrazit poruchu konektivity u pacientů se schizofrenií.

 

  • Grant IGA NR 9890-4

Název grantu:Funkční mozkové koreláty související s léčbou negativních příznaků schizofrenie repetitivní transkraniální magnetickou stimulací

Hlavní řešitel: doc. MUDr. Radovan Přikryl, Ph.D.

Spoluřešitel:ing. Michal Mikl

Doba řešení: 2009 - 2011

Hlavním cílem projektu je prokázání souvislosti mezi dynamikou neuronální aktivity mozku a změnou intenzity negativních příznaků schizofrenie působením vysokofrekvenční repetitivní transkraniální magnetické stimulace (rTMS) v podmínkách dvojitě zaslepené, randomizované studie.

 

  • Grant IGA NR 9676-4

Název grantu:Vliv farmakogenetických a farmakokinetických faktorů na účinnost a bezpečnost terapie prvních epizod schizofrenie

Hlavní řešitel:PharmDr. Jan Juřica, Ph.D.

Spoluřešitel:MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.

Doba řešení: 2009 - 2011

Klinické vyšetření pacientů, stanovení diagnózy schizofrenie dle diagnostických vodítek MKN-10 a DSM IV, administrace dextrometorfanu pro dextrometorfanový test, odběr krevních vzorků pro stanovení genotypu a fenotypu CYP 2D6, stanovení genotypu CYP 2D6 (automatická sekvence všech 9 exonů CYP2D6 genu s přilehlými intronickými oblastmi, real-time PCR – analýza křivek tání v reálném čase za použití fluorescenčně značených sond, agarová elektroforéza pro detekci alel s duplikací, delecí nebo s některým typem konverze, analýza křivek tání s vysokým rozlišením), administrace medikace (risperidonu a přídatné medikace), hodnocení klinického stavu škálou PANSS a CGI, hodnocení snášenlivosti škálou UKU, administrace škál NDS a DAI-10, zhodnocení odpovědi na léčbu, sledování počtu "drop-outs", sledování dosažení remise, analýza a interpretace získaných dat.

Kde nás najdete:

Bohunice, pavilon G, patro: přízemí

Bohunice, pavilon G (Krizové centrum)

Telefon:

Všeobecná ambulance - 532 232 094

Kontakty:

Ambulance Krizového centra - 532 232 078
Linka naděje (anonymní telefonická pomoc) - 547 212 333
Sekretariát kliniky - 532 232 053, 532 232 059

Ambulantní doba:

Po-Pá 8:30-15:00 hod.
Ambulance Krizového centra - nepřetržitě.

Ambulance pro dospělé: denně 8:30-15:00 hod.
Lékaři: MUDr. Hořínková, MUDr. Dudová, MUDr. Timková, MUDr. Hromková stř
Psycholog: Mgr. Hana Janáková
Kontakt k objednání: +420 532 232 094

Ambulance pro děti a dorost:
Lékař: MUDr. MDDr. Ida Kupcová
Kontakt k objednání: +420 532 232 094

Sexuologická ambulance:
Lékaři: prof. MUDr. Žourková, CSc. – dle předchozího objednání
MUDr. Theiner, Ph.D. (Čt 9:00-15:00)
Kontakt k objednání: +420 532 232 094

Ambulance Krizového centra: nepřetržitý provoz
Lékař i psycholog
Kontakty: +420 532 232 078, + 420 547 212 333

Interní ambulance pro poruchy metabolismu a výživy:
MUDr. Navrátilová, Ph.D.
Kontakt k objednání: +420 532 232 094

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji