Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Naše snaha a cíl

Téměř na okraji širšího zájmu, a přesto velmi důležitou složkou péče o nemocné jsou komplementární diagnostická radiologická vyšetření a intervenční diapeutické výkony prováděné na Radiologické klinice Fakultní nemocnice Brno. I když jsou pacienti na našich pracovištích jen krátkou dobu, nicméně i nám jde o jejich spokojenost, podloženou kvalitní péči. Přibližme si scénář příjmu pacientů a jejich pohled. „Napřed půjdete na rentgen, potom uvidíme…,“ „Po příjmu vás pošleme na radiologické vyšetření, potom uvidíme…“slyší pacienti v ambulancích a na lůžkových odděleních. Pacient je v rozpacích: co to znamená, co to pro mě obnáší, co mně tam budou dělat a co mě tam čeká??? Jaká vyšetření a výkony budou provádět, budou pro mě zatěžující a bolestivá? Nebudou zbytečná, budou pro mě přínosná? Mám pocit, že mě nikdo dostatečně neinformoval… Když přicházím na radiologické pracoviště nebo jsem tam přivezen, obklopuje mě spousta přístrojů, monitorů, obrazovek, prostředí je přetechnizované, stresující a působí na mě depresivně. Raději bych se této klinice vyhnul…Nicméně, přijímá mě radiologický asistent, který mě vlídně oslovuje, hovoří semnou a informuje mě o způsobu a účelu vyšetření. Cítím se lépe, mnohem lépe… Řídím se jeho pokyny.

Pracoviště Radiologické kliniky zahrnují diagnostické snímkování rentgenem, speciální vyšetření pomocí ultrazvuku, výpočetní tomografie, magnetické rezonance, vyšetřování cév katetrizací (angiografie) a také léčebné, málo invazivní nitrocévní a drenážní výkony, jakož i cílenou aplikaci dilatačních, embolizačních a cytostatických, nádorové buňky likvidujících látek (farmak), opírajících se o zobrazovací metody. Tato oblast radiologie dosud nevešla v plné šíři do povědomí laické veřejnosti. Klíčem ke zdárnému průběhu radiologických vyšetření a výkonů a tím ke spokojenosti pacienta je optimální komunikace mezi ním a týmem pracovníků kliniky, především radiologických asistentů a lékařů-radiologů. Racionální komunikace přemosťuje rozpaky a obavy pacientů a posiluje naši snahu vytvořit atmosféru vzájemného porozumění, důvěry a aktivní spolupráce. Přístup radiologických týmů je odvislý od individuální úrovně každého jednotlivce a jeho znalostí a zkušeností v komunikaci s pacienty. Ačkoliv jsou zdravotničtí pracovníci a v posledních letech i studenti LF MU všech stupňů (bakalářského, magisterského a doktorského) v pregraduálním i postgraduálním studiu školeni v komunikaci a absolvují sebezkušenostní psychologický výcvik (pod vedením Ústavu psychologie a psychosomatiky LF MU), v soudobé praxi jsou v oblasti dovedností v racionální komunikaci s pacienty na radiologických pracovištích dlouhodobé problémy. Apelace na tuto oblast je jednoznačně nutná a nezbytná. Pomáhá i spolupráce se studenty. Při našem úsilí o zkvalitnění etického psychologického přístupu k optimální komunikaci s pacienty spolupracují i studenti medicíny a bakaláři – budoucí radiologičtí asistenti. Radiologická klinika vypsala v minulých letech témata samostatných prací studentů Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, která zahrnují i etiku komunikace na radiologických pracovištích.

K řešení této problematiky a vypracování prací se přihlásili někteří studenti 4. ročníku medicíny všeobecného směru, pod vedením školitele prof. MUDr. Karla Bendy, DrSc., který se této problematice dlouhodobě věnuje. Studenti v ucelené studii sledovali a zaznamenávali chování jak pacientů, tak i radiologického personálu na jednotlivých pracovištích. Jejich práce přinesly zajímavé výsledky a byly úspěšně obhájeny na odborném fóru Radiologické kliniky FN Brno. Inspiroval vedení kliniky k zavedení jednoduchého komunikačního dotazníku, který bude předkládán pacientům před a po vyšetření na specializovaných pracovištích (CT, MR, angiografie a intervenční radiologie) a pravidelně vyhodnocován. Na zabezpečení projektu a sběru dat se budou podílet i studenti bakalářského oboru „radiologický asistent“. Jejich aktivita jistě přinese i fundovaná témata k vypracování a obhajobu o praxi se opírajících závěrečných prací. Předpokládáme, že společné úsilí přispěje ke zkvalitnění péče a spokojenosti pacientů naší kliniky.

Memento

Komunikační dovednost a zkušenosti pracovníků, především radiologických asistentů, jsou pro ovlivnění psychického stavu pacienta a dosažení jeho úspěšné spolupráce a spokojenost rozhodující. Je to jeden z faktorů, který podmiňuje a garantuje odbornou úroveň pracoviště! Naše radiologická klinika se k nim řadí …!

 

Prof. MUDr. Karel Benda, CSc.
Nemocniční listy ČÍSLO 3 / ZÁŘÍ 2010 / ROČNÍK XI

Kontakty:

Centrální objednávaní (telefony):
CT 53223 3548
MR, PET/MR 53223 2879
Skiagrafie (RTG) 53223 3797
Ultrazvuk 53223 3597
Angiografie, intervence 53223 2870
Skiaskopie 53223 2870
Denzitometrie 53223 2481
Mammografie 53223 8433
Nukleární medicína (scintigrafie) 53223 3583

Sekretariát: Jitka Halouzková
telefon: 532 233 007
e-mail:

Přednosta: prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR
telefon: 532 233 006
e-mail:

Primář: doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA
telefon: 532 233 008
e-mail:

Vrchní laborant: Mgr. Martin Buček
telefon: 532 233 546
e-mail:

Ambulantní doba:

V pracovní dny od 7:00 do 15:00 hod. Vybraná pracoviště v nepřetržitém provozu 24 hodin denně.

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji