Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

COVID-19: *** TESTOVÁNÍ COVID *** Informace o NÁVŠTĚVÁCH ve FN Brno *** Očkování ve FN Brno (včetně samoplátců / Self-payers )

Informace pro klienty

Výživa

Je jedním z nejvýznamnějších faktorů ovlivňujících zdraví a kvalitu života člověka. Poskytuje pokrytí potřeby energie a přísunu jednotlivých živin nezbytných k životu a společně s fyzickou aktivitou se podílí na výsledném výživovém stavu jedince.

Kvalitní pestrá a vyvážená strava konzumovaná v adekvátním množství je také důležitou prevencí podvýživy. Aby byla přínosnou, musí být vyvážená jak po stránce kvantitativní, tak i  kvalitativní, což znamená správný poměr živin ve formě bílkovin, tuků, sacharidů, vitamínů, minerálních látek a vody s přihlédnutím na věk, pohlaví a zdravotní stav. Důležité je také správné rozložení stravy během dne.

Výživa má charakter jak preventivní, tak léčebný. Můžeme oddálit vznik nebo rozvoj některých onemocnění, jejichž výskyt s výživou úzce souvisí. Jedná se především o kardiovaskulární choroby, hypertenzi, některé typy nádorových onemocnění, onemocnění zažívacího traktu nebo obezitu.

Dostatečná výživa je nevyhnutelnou podmínkou úspěšného zotavování při každém závažném nebo chronickém onemocnění, dietoterapie je hlavním léčebným postupem při léčbě cukrovky, celiakie a fenylketonurie.

Zajistit odpovídající výživu pro nemocného člověka všech věkových kategorií je náročné, a proto se této problematice ve FN Brno věnuje tým odborníků - nutričních terapeutů, lékařů a sester.

 

 

Kdo je nutriční terapeut?

Nutriční terapeut je zdravotnický pracovník se specializací v oblasti výživy, dietetiky a stravování. Ve FN Brno se zabývá především aktivním vyhledáváním (včasnou identifikací) nutričně rizikových pacientů a následně se podílí na zajištění kvalifikované nutriční péče.

 

 

Nutriční péče

FN Brno považuje péči o výživu pacienta za nezbytnou součástí celého léčebného procesu u hospitalizovaných i ambulantních pacientů. Pomocí nutričního screeningu jsou vyhledáváni rizikoví pacienti, kteří mají zhoršený stav výživy nebo jsou nutričními problémy ohroženi. Těmto pacientům je prostřednictvím nutričních terapeutů zajišťována individuální, cílená nutriční péče a na základě jejich aktuálních potřeb a měnícího se zdravotního stavu je sledována účinnost provedených doporučených opatření. Úzká spolupráce s lékaři, zdravotnickým a ošetřovatelským personálem má za cíl minimalizovat výskyt malnutrice v nemocnici.

 

 

Malnutrice

Malnutrici lze definovat jako špatný stav výživy. Vzniká při nedostatečném nebo nevyrovnaném příjmu živin vzhledem k aktuálním, preventivním nebo léčebným potřebám organismu. Může se jednat jak o neadekvátní příjem celkové energie nebo bílkovin, tak o deficit jednotlivých vitaminů či minerálních látek. Na rozvoji malnutrice se podílí také přítomnost některých akutních a chronických onemocnění, které zvyšují nároky organismu. Je nutné si uvědomit, že malnutrice není problémem pouze „hubených“. Týká se i jedinců s vyšší tělesnou hmotností, u kterých by se na první pohled podvýživa nepředpokládala.

Závažným ukazatelem malnutrice je ztráta energetických a bílkovinných zásob projevující se zejména úbytkem svalové hmoty a celkovou tělesnou slabostí. Jako rizikový jev lze považovat již 5% nechtěný úbytek hmotnosti za 6 měsíců.

 

 

Proč je na místě obávat se podvýživy?

Malnutrice se výrazně podílí na vzniku mnoha komplikací provázejících základní onemocnění, jejichž projevem může být snížení funkcí imunitního systému a následně tak zvýšené riziko infekcí, zhoršené hojení ran, vyšší frekvence reoperací. V důsledku pak malnutrice ovlivňuje prodloužení celkové doby hospitalizace a v některých případech může mít i fatální následky.

Dostatečná výživa má významný vliv na celý léčebný proces, pomáhá komplikacím předcházet a také zvyšuje účinnost léčby.

 

 

Metody k zajištění nutriční péče

Nutriční terapeuti zjišťují komplexní informace o výživě pacienta, kterého při příjmu k hospitalizaci do FN Brno vyhodnotila zdravotní sestra pomocí screeningových parametrů (váhy, BMI, dotazu na zhubnutí a příjem stravy) jako rizikového. 

Formou nutriční anamnézy, doplňujícími vyšetřeními a na základě zjištěných údajů poskytují nutriční terapeuti vhodnou nutriční intervenci. Výsledkem je realizace potřebných opatření jako návrh vhodné diety, úprava stravy, sestavení individuálního nutričního plánu, indikace výživových doplňků stravy, doporučení optimální klinické výživy vztahující se k potřebám pacienta, kombinované stravy, bilance i kvalitativní zhodnocení přijímané stravy.

Dalším článkem poskytované nutriční péče je činnost edukačníkonzultace stravovacích zvyklostí s následnou úpravou stravování v rámci doporučeného dietního režimu s rámcovým jídelním lístkem, případně jídelním lístkem dle individuálních potřeb pacienta včetně doporučení vhodných a nevhodných potravin. Edukace je podpořena tištěnými materiály, které umožní lepší orientaci a zapamatování potřebných informací, které povedou k správnému dodržování potřebného stravovacího režimu.

Pacientovi je věnována nutriční péče nejen při hospitalizaci, ale v případě nutnosti je možno zajistit adekvátní nutriční péči i do domácího šetření. U komplikovaných případů je zajištěno nutriční konzilium (konziliární činnost) prostřednictvím konzultace lékaře – člena nutričního týmu, případně jsou pacienti sledováni ambulantně v naší nutriční poradně.

 

 

Respektování soukromí

Stejně jako při jiném vyšetření a léčbě je respektováno vaše soukromí i při nutriční terapii. Bez vašeho souhlasu nemůže nutriční terapeut jednat s rodinou a vašimi přáteli, známými o vašem nutričním stavu ani o postupu léčby.

 

 

Kvalita

Kvalita služeb poskytovaných nutričními terapeuty je garantovaná akreditací pracoviště v systému NIAHO, ISO, pracovními postupy, standardy a směrnicí HACCP.

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji