Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Skupinová psychoterapie v léčbě nespavosti při neuropatické bolesti

Pro pacienta, který pociťuje bolest, je usnutí nebo udržení spánku často obtížnější, ale nevyspalý jedinec je zároveň k bolesti velice vnímavý. Tento začarovaný kruh bychom rádi ovlivnili ve snaze nalézt ideální způsob, jak Vám pomoci. Věříme, že ideálním způsobem je spolupráce různých profesionálů – lékařů a psychoterapeutů. Psychoterapie je běžně užívaná metoda při léčbě nespavosti, v zahraničí je dokonce léčbou první volby. V současné době se intenzivně studuje i možnost psychoterapie mírnit chronickou bolest. Psychoterapie může být individuální či skupinová, v naší studii využíváme formu skupinové psychoterapie – t.j. opakovaných setkání vedených zkušeným týmem sestávajícím z lékařů i psychologů. Během psychoterapie si skupina jedinců spolu povídá o svých problémech, navzájem si pomáhají a učí se různé techniky – vč. relaxačních, které jim pomáhají, aby je bolest trápila méně a mohli lépe usnout. V naší skupinové práci vycházíme z doporučených postupů pro léčbu nespavosti pomocí Kognitivně-Behaviorální terapie. Nabízíme Vám tímto možnost, jak se naučit nové techniky, které Vám mohou pomoci s nespavostí i bolestí bez nutnosti užívání dalších léků.

Jaký je cíl projektu? 

Věříme, že Vám tento projekt může s Vašimi obtížemi (nespavostí a bolestí) alespoň trochu pomoci, a to díky pečlivým klinickým vyšetřením na pracovišti s bohatými zkušenostmi s léčbou a diagnostikou neuropatické bolesti i možností vyzkoušet běžně méně rozšířené léčebné metody. Každý účastník studie je informován o zjištěném nálezu z vyšetření, pokud jsou pro tato vyšetření dostupná normativní data, získává aktivní zpětnou vazbu od lékaře o možnostech další léčby neuropatické bolesti a nespavosti. Účastník však svým zapojením do tohoto projektu získává i možnost podílet se na pomoci dalším pacientům trpícím obdobným onemocněním jako on sám. Účelem studie je optimalizovat léčebný postup a prozkoumat, zda může být pro pacienty trpící poruchou spánku pro bolest přínosné doplnění psychoterapeutické intervence. Testuje předpoklad, zda je pro pacienty přínosnější komplexní léčba multidisciplinárním profesionálním týmem sestávajícím z lékařů i psychoterapeutů, nebo zda tato léčba není v běžné praxi užitečná či realizovatelná, toto umožňuje v bezpečném prostředí renomovaného pracoviště.

Komu je projekt určen? Jaké jsou podmínky účasti?

Projekt je určen pacientům trpícím současně neuropatickou bolestí a nespavostí. Neuropatická bolest je zvláštní typ bolesti způsobené poškozením nervů (např. bolest při diabetické polyneuropatii) či následkem onemocnění mozku a míchy (např. bolest při roztroušené skleróze). Náš projekt zkoumá možnosti léčby pouze tohoto druhu bolesti, pokud trpíte bolestí z jiných příčin, nemůžeme Vás bohužel do projektu zařadit. Těmito jinými (nezařaditelnými) příčinami bolesti jsou zvláště dlouhodobé bolesti zad, bolesti končetin při onemocnění cév, obecně bolesti kloubů a pohybového aparátu při degenerativních onemocněních. Pokud si nejste jisti, zda se můžete do projektu zapojit, neváhejte se na nás obrátit, případně se s dotazem, zda trpíte neuropatickou bolestí, obraťte na svého praktického lékaře či neurologa. Obecně lze říci, že jsou zásadní čtyři podmínky nutné pro Vaše zapojení do projektu – dlouhodobé obtíže se (1) spánkem a (2) neuropatickou bolestí a ochota zúčastnit se tří vyšetření (3) v našem Centru pro poruchy spánku a bdění a zájem pravidelně docházet na psychoterapeutická setkání (4). Vyšetření spánku probíhá v naší nemocnici přes noc a je tedy nutné dvakrát v naší nemocnic přespat (viz dále). 

Dostanu za účast v projektu odměnu?

Účast na projektu Vám umožní získat kompletní podrobné vyšetření Vašich obtíží se spánkem i bolestí s maximální snahou průběh vyšetření ideálně načasovat. Získáváte možnost zdarma se účastnit osmi psychoterapeutických sezení (a to v hodnotě 8 000,- Kč). Ze všech vyšetření získáváte kompletní zprávu o zjištěném zdravotním stavu. Studie je koncipována jako projekt nefinancovaný třetími stranami, účast ve studii tedy není finančně honorována.  

Mohu absolvovat jen část sezení, nebo jen vyšetření ve spánkové laboratoři?

Abychom mohli výsledky naší léčby objektivně zhodnotit, je třeba zúčastnit se třech vyšetření ve spánkové laboratoři. Právě zlepšení Vašeho spánku mezi druhým a třetím vyšetřením je stěžejním výstupem naší společné práce, který takto můžeme objektivně potvrdit a doporučit dalším pacientům. Rozdíl mezi prvním a druhým setkáním je pak důležitý pro zhodnocení adaptace na vyšetření i vyloučení náhodné anomálie. Rovněž počet setkání je předem naplánován tak, aby bylo možné výsledky naší společné práce porovnat a zodpovědně posoudit jejich efekt.

Co obnáší vyšetření ve spánkové laboratoři? 

Polysomnografické vyšetření je zcela standardní vyšetření využívané při poruchách spánku, probíhá v noci během spánku a jeho cílem je zjistit, do jaké míry je spánek narušen. Využívá k tomu řadu parametrů, které jsou kontinuálně snímány během spánku na naší klinice na pokoji, který je pro toto vyšetření speciálně upraven: během vyšetření bude sledována Vaše poloha pomocí kamery s nočním viděním, budeme sledovat aktivitu Vašeho srdce a mozku pomocí EKG a EEG. Budeme sledovat, jak se Vám dýchá, a to pomocí mikrofonu registrujícího chrápání. Pomocí senzorů kolem Vašeho hrudníku a břicha budeme sledovat to, jak se nadechujete, změříme proud a teplotu vydechovaného vzduchu, budeme neinvazivně sledovat míru zásobení organismu kyslíkem (saturace), pohyby očí a dále dolních končetin pomocí EMG. Spánek v laboratoři a vyšetření polysomnografie může být vnímáno nepříjemně a jsme si vědomi, že pro Vás může být spánek v laboratoři ještě o něco obtížnější, což je důvodem, proč toto vyšetření musíme ještě před začátkem společné práce opakovat, abychom získali pravdivější a přesnější informace a následně z rozdílů mezi druhým a třetím vyšetřením byli schopni určit, zda Vám léčba pomohla. Polysomnografické vyšetření je standardní vyšetření užívané jak v klinické praxi, tak ve výzkumech nespavosti.

Jakým způsobem a kdy probíhají psychoterapeutická setkání?

V bezpečném prostředí Neurologické kliniky proběhne celkem osm jeden a půlhodinových setkání, tato setkání se budou opakovat ve čtvrtky od 17:00 do 18:30 cca každé 2 týdny (konkrétně 13.2., 27.2., 12.3., 26.3., 2.4., 23.4., 30.4. a 14.5.2020). Zahájení studie je vázáno na dostatečný zájem a naplnění skupin. Tyto skupiny budou sestávat ze 7 až 12 účastníků a 2 kvalifikovaných členů řešitelského týmu, setkání se bude vždy účastnit klinický psycholog s odpovídajícím psychoterapeutickým vzděláním, kterému bude pomáhat koterapeut s odbornou způsobilostí. Součástí psychoterapie je lepší poznání sebe sama, často si povídáme i o velmi niterných (intimních) prožitcích, proto psychoterapie klade také vyšší nároky na samotné účastníky: hlavní zásadou je mlčenlivost, která platí pro všechny členy komunity – stejně tak pro pacienty, jako pro realizační tým. Druhá zásada je spolupráce a odpovědnost členů komunity vůči sobě navzájem – setkání komunity jsou opakovaná a probíhají vždy v přibližně stejném složení klientů, pro vytvoření bezpečného prostředí je důležité na tato setkání pravidelně docházet. Tímto není dotčeno nepopiratelné právo jedince kdykoliv v průběhu terapie z projektu odstoupit, je pouze důrazně doporučeno zodpovědně zvážit motivaci v projektu a deklarované nároky.

Je možné některá setkání vynechat?

Možnosti nahrazení případné absence jsou omezené a pouze v odůvodněných případech. Je nutno absolvovat všem osm jeden a půlhodinových setkání, dílčí absence lze nahradit formou samostudia a konzultací s terapeutem po následujícím setkání. Standardně jsou přípustné dvě nahrazené absence, při zvláštních okolnostech po individuální domluvě. Pomocí dotazníků budeme průběžně monitorovat efekt naší léčby (cca každé dva až tři týdny).  Celkem je třeba vyplnit sedm dotazníkových sad – jejich vyplnění je nutné i v případě absence, neboť chybějící dotazník nám znemožní statistické zpracování všech dat pro konkrétního pacienta. Dotazníkové sady naleznete níže a členové komunity získají heslo k jejich otevření (dotazníky jsou chráněny autorským zákonem a jejich užití je nasmlouváno pouze pro účastníky projektu).

Proč je nutné během projektu vyplnit dotazníky?

Dotazníky vyplněné během studie využíváme jednak k zhodnocení závažnosti Vašich obtíží, ale jsou nutné i pro posouzení úspěšnosti léčby. Proto Vás důrazně žádáme o jejich kompletní a pravdivé vyplnění. Nekompletní dotazníky bohužel nemůžeme vyhodnotit a celkově tak nemůžeme posoudit, na kolik Vám léčba pomohla, tyto výsledky potom nemůžeme uvádět a Vaše účast tak pozbývá výzkumného účelu. Uvědomujeme si, že je dotazníků mnoho a jejich vyplnění je časově náročné, přesto Vás prosíme o odpovědný a vstřícný přístup.

Nakládání s informacemi a jejich zpracování.

S Vašimi údaji bude nakládáno jako s přísně důvěrnými dle zásad pro ochranu osobních údajů v souladu s platnými právními předpisy České republiky. K Vašim údajům budou mít přístup pouze pověření vědečtí pracovníci účastnící se této studie a pověřené osoby z řad zaměstnanců pracoviště a členové příslušných kontrolních úřadů. Tyto osoby jsou povinny zajišťovat a zachovávat důvěrnost Vašich údajů. Uvedené osoby Vás budou na Vaši žádost informovat, které údaje o Vás shromažďují a za jakým účelem. Máte právo nahlížet do záznamů vedených o Vaší osobě, zjištěné nedostatky při zpracování záznamů budou odstraněny v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. Podpisem informovaného souhlasu (předkládaného při prvním vyšetření, k nahlédnutí zde) udělujete souhlas se zpracováním osobních údajů na dobu 10 let. Po uplynutí této doby budou osobní údaje nenávratně odstraněny a zjištěná data budou zachována jen v anonymizované podobě. V případě Vašeho souhlasu mohou být získaná data anonymně a se zachováním všech uvedených zásad o ochraně osobních údajů v budoucnu využita pro další výzkumné účely.

Kdo projekt zaštiťuje? Jaké jsou zúčastněné organizace? Kým je projekt financován?

Projekt je zajištěn pracovníky (lékaři a psychology) Neurologické kliniky FN Brno a přizvanými spolupracovníky. Výzkumníci jsou zároveň postgraduálními studenty či pracovníky Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Projekt je neziskový a pro účastníky ani realizační tým nevzniká nárok na žádnou finanční odměnu. Projekt byl podpořen finančními prostředky FN Brno a byl schválenou etickou komisí FN Brno. Vyjádření etické komise k dispozici zde.

Náš tým:

Prof. MUDr. Bednařík, CSc.

 • přednosta Neurologické kliniky, předseda ČNS ČLS JEP
 • garant projektu

MUDr. David Kec

 • centrum pro poruchy spánku a bdění Neurologické kliniky MU
 • od 2015 do 2019 psychoterapeutický výcvik v Integrativní psychoterapii
 • od 2018 funkční specializace spánková medicína
 • kontaktní osoba a autor projektu

Doc. MUDr. Eva Vlčková, Ph.D.

 • zástupce přednosty kliniky pro vědu a výzkum
 • vyšetření a vyhodnocení EMG, supervizní a konziliární činnost

Mgr. Anna Pavlíková

 • polysomnografická laborantka
 • kontaktní osoba,

Mgr. et Bc. Veronika Hamerníková, DiS, Ph.D. 

 • psycholožka, psychologická diagnostika a poradenství, psychoterapie

MUDr. Aneta Rajdová

 • ambulance pro pacienty s polyneuropatií

MUDr. Jan Kočica

 • centrum pro pacienty s roztroušenou sklerózou

MUDr. Jan Kolčava

centrum pro pacienty s roztroušenou sklerózou

 

Jak se mohu přihlásit či získat další informace?

Před přihlášením doporučujeme prostudování informovaného souhlasu, kde nalezne kompletní informace – Informovaný souhlas s účastí ve výzkumné studii zde

 • Přejete-li se do projektu zapojit, nebo máte další otázky kontaktujte nás prosím emailem: spankovka@gmail.com
 • Do emailu s dotazem uveďte prosím Vaše jméno a telefonní číslo – budeme Vás kontaktovat.

 

Ke stažení
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji