Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Od soboty 24. 3. 2018 můžete opět navštěvovat své blízké ve všech třech areálech Fakultní nemocnice Brno (areál Bohunice, Dětská nemocnice a Porodnice na Obilním trhu). FN Brno zrušila zákaz návštěv!

Výzkum

Klinický výzkum

Předmětem zájmu lékařů GO jsou zejména specifické geriatrické syndromy. Průběžně je sledována problematika imobility, instability, pádů, inkontinence, intelektových a některých dalších poruch ve stáří, které spolu vytváří uvedené významné geriatrické syndromy. Cíleně je také sledována problematika diabetu ve vyšším věku a jeho komplikací; problematika inzulinoterapie u diabetiků nad 75 let věku; anemický syndrom; imobilizační syndrom a problematika delirantních stavů a Alzheimerovy demence.
Pozornost na klinice je věnována otázkám polyfarmakoterapie ve stáří, zejména jejím nežádoucím účinkům a interkacím ve vztahu k polymorbiditě a věku, včetně možných lékových interakcí.

 

Laboratorní výzkum

Vitamin D a cévní změny u diabetiků Narůstajícím problémem je compliance starších nemocných s diabetem mellitem a následné epizody zhoršení kompenzace diabetu urychlující nástup chronických komplikací diabetu na podkladě mikrovaskulopatie.

Vliv vitaminu D na celkový zdravotní stav seniorů - je stále v centru pozorností s ohledem na prokazované deficity napříč generacemi. Dlouhodobě nízká hladina může znamenat ve vyšším věku urychlení kognitivního deficitu, vyšší výskyt depresí, urychlení osteoporózy a sarkopenie, snížení soběstačnosti apod.

Pády v geriatrii - základní problém geriatrické medicíny Pády starších nemocných jsou faktorem ovlivňujícím zásadním způsobem jejich soběstačnost a schopnost setrvání ve vlastním prostředí. Instabilitu a pádu je nutno posuzovat v souvislosti s užívanými farmaky, zejména bradykardizujícími medikamenty a jejich podávání při thyreopatii.

Geriatrie a paliativní přístupy Hranice mezi kurativním a paliativním přístupem v geriatrii je mnohdy velmi nejasná, zejména u nemocných, u kterých je již zavedena některá z metod nahrazujících fyziologické funkce jako je hemodialýza, oxygenoterapie a zejména kardiostimulace. Okolnosti a pravidla rozhodnutí o přerušení hemodialýzy či deaktivaci kardiostimulátoru u nás zatím nejsou propracovány.

Dalším významným aspektem je komunikace s nemocným a jeho blízkými – kvalita komunikace rozhoduje významně o kvalitě života nemocného i jeho blízkých.

Farmakoterapie u seniorů stojí v centru pozornosti z mnoha důvodů, v plánovaném projektu bude věnována pozornost užívání nesteroidních antirevmatik z hlediska nežádoucích vedlejších účinků a lékových interakcí, protože řada nesteroidních antirevmatik je volně prodejných, a tedy hrozí riziko kumulace jejich užívání.

Infekční komplikace a jejich zdroje Infekční komplikace ve vyšší věku znamenají vždy zhoršení kvality života, zhoršení prognózy nemocného, prodloužení hospitalizace a v neposlední řadě u zvýšení nákladů. Mikrobiologické přehledy geriatrického lůžkového oddělení ve vztahu k nozokomiálním nákazám musí být základním informačním zdrojem při řešení tohoto problému.

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji