Menu
Česky English
532 23 1111

Přednášky a publikace

 

Neimpaktované ale recenzované publikace 2010

Adam, Zdeněk - Adamová, Zuzana - Krejčí, Marta - Pour, Luděk - Szturz, Petr. Představení histiocytárních chorob, o nichž pojednává toto supplementum časopisu Vnitřní lékařství. Vnitřní lékařství, Brno : Ambit Media. a.s.; ČLS JEP, 56, Suppl 2, od s. 2S9-2S21, 13 s. ISSN 0042-773X. 2010. info

Článek v odborném periodiku 2010

Červinek, Libor - Mayer, Jiří. Terapie imunitní trombocytopenické purpury ve světle nejnovějších doporučení. Farmakoterapie, 2, 2, od s. 164-169, 6 s. ISSN 1801-1209. 2010. info

Konferenční abstrakta 2010

Adam, Zdeněk - Pika, Tomáš - Ščudla, Vlastimil - Pour, Luděk - Krejčí, Marta -Zahradová, Lenka - Minařík, Jiří - Szturz, Petr - Hájek, Roman.Léčba AL-amyloidózy-retrospektivní analýza ze dvou moravských pracovišť.In XXIV. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. 2010. ISSN 1213-5763. info

Impaktované publikace 2010

Adam, Zdeněk - Krejčí, Marta - Pour, Luděk - Feit, Josef - Büchler, Tomáš - Hájek, Roman. IgA pemphigus associated with monoclonal gammopathy completely resolved after achievement of complete remission of multiple myeloma with bortezomib, cyclophosphamide and dexamethasone regimen. Wiener klinische Wochenschrift, Wien : Springer, 122, 9-10, od s. 311-314, 4 s. ISSN 0043-5325. 2010. info

Článek v časopise – souhrnná práce česky 2009

Adam, Z., Krejčí, M., Pour, L.  Histiocytic disorders. Vnitřní lékařství, 2009, roč. 55, č. Suppl 1, s. S109-S124-.

 

Článek v časopise s IF 2009

Giralt S, Stadtmauer EA, Harousseau JL, Palumbo A, Bensinger W, Comenzo RL, Kumar S, Munshi NC, Dispenzieri A, Kyle R, Merlini G, San Miguel J, Ludwig H, Hajek R, Jagannath S, Blade J, Lonial S, Dimopoulos MA, Einsele H, Barlogie B, Anderson KC, Gertz M, Attal M, Tosi P, Sonneveld P, Boccadoro M, Morgan G, Sezer  O, Mateos MV, Cavo M, Joshua D, Turesson I, Chen W, Shimizu K, Powles R, Richardson PG, Niesvizky R, Rajkumar SV, Durie BG. International myeloma working group (IMWG) consensus statement and guidelines regarding the current status of stem cell collection and high-dose therapy for multiple myeloma and the role of plerixafor (AMD 3100). Leukemia. 2009;23(10):1904-1012.IF: 8,634

Palumbo A, Sezer O, Kyle R, Miguel JS, Orlowski RZ, Moreau P, Niesvizky R, Morgan G, Comenzo R, Sonneveld P, Kumar S, Hajek R, Giralt S, Bringhen S, Anderson KC, Richardson PG, Cavo M, Davies F, Bladé J, Einsele H, Dimopoulos MA, Spencer A, Dispenzieri A, Reiman T, Shimizu K, Lee JH, Attal M, Boccadoro M, Mateos M, Chen W, Ludwig H, Joshua D, Chim J, Hungria V, Turesson I, Durie BG, Lonial S. International Myeloma Working Group guidelines for the management of multiple myeloma patients ineligible for standard high-dose chemotherapy with autologous stem cell transplantation. Leukemia. 2009;23(10):1716-1730. IF: 8,634

 

Článek v časopise s IF 2009

Adam, Z., Pour, L., Veselý, K., Krejčí, M., Fakan, F., Hofstädter, F., Büchler, T., Hájek, R., Mayer, J.  Interdigitating dendritic cell sarcoma of the leg. . Onkologie, 2009, roč. 32, č. 6, s. 364-365. IF 1,545

 

Článek v časopise bez IF 2009

Adam, Z., Pour, L., Krejčí, M., Neubauer, J., Prášek, J., Büchler, T., Hájek, R.  Schnitzlers syndrome -complete resolution of symptoms on treatment with anakinra after 12 yers of unsuccessful therapy with other regimens. Cancer Therapy, 2009, roč. 7, č. , s. 234-239.

 

Článek v čes. nebo slov. časopise 2009

Adam, Z., Balšíková, K., Pour, L., Krejčí, M., Svačina, P., Dufek, M., Křen, L., Hermanová, M., Moulis, M., Vaníček, J., Neubauer, J., Mechl, M., Prášek, J., Staníček, J., Koukalová, R., Hájek, R., Mayer, J.  Diabetes insipidus, následovaný po 4 letech dysartrií a lehkou pravostrannou hemiparézou – první klinické příznaky Erdheimovy-Chesterovy nemoci.Popis a zobrazení případu s přehledem informací o této nemoci . Vnitř Lék, 2009, roč. 55, č. 12, s. 1173-1188 

 

Odborná kniha - Kapitola v české nebo slov. odb. knize, sborníku 2009

Buliková, A.  Anémie. In Penka, M., Buliková, A. Neonkologická hematologie. . vyd. Praha : Grada Publishing, a.s., 2009. s. 39-93.

 

Odborná kniha 2009

Penka, M., Buliková, A., Matýšková, M., Novotný, J., Kořístek, Z., Bourková, L., Zavřelová, J., Čech, Z., Snopková, S.  Neonkologická hematologie. 2. vyd. Praha : Grada Publishing, a.s., 2009. 248 s. 978-80-247-2299-3.

 

Abstrakt v časopise 2009

Bednařík, J., Ehler, E., Voháňka, S., Suchý, M., Kožený, P., Nováková, Š., Litzman, J., Kořistek, Z., Ambler, Z.  Standard pro léčbu pacientů s autoimunitním nervosvalovým onemocněním intravenózním lidským imunoglobulinem a terapeutickou plazmaferézou . Česká a slovenská Neurologie a Neurochirurgie, 2009, roč. 72/105, č. suppl 2, s. 96-96.

 

Abstrakt v časopise bez IF 2009

Adam, Z., Krejčí, M., Pour, L., Hájek, R., Mayer, J.  Histiocytóza z langerhansových buněk - přehled příznaků a vlastní zkušenosti s léčbou této nemoci cladribinem. Interná medicína, 2009, roč. 9, č. S, s. 12-.

 

Článek v časopise 2008

Kovářová, L., Michálek, J., Kýr, M., Penka, M., Hájek, R.  Srovnání vybraných markerů dendritických buněk u zdravých dárců a pacientů s monoklonální gamapatií nejasného významu či mnohočetným myelomem. Klinická onkologie, 2008, roč. 21, č. 1, s. 20-25.

 

Článek v časopise s IF 2008

Pecci, A., Panza, E., Pujol-Moix, N., Klersy, C., Di Bari, F., Bozzi, V., Gresele, P., Lethagen, S., Fabris, F., Dufour, C., Granata, A., Doubek, M., Pecoraro, C., Koivisto, P., Heller, P., Iolascon, A., Alvisi, P., Schwabe, D., De Candia, E.  Position of nonmuscle myosin heavy chain IIA (NMMHC-IIA) mutations predicts the natural history of MYH9-related disease.. Human Mutation, 2008, roč. 29, č. 3, s. 409-417. (IF 7,923 – počet bodů  79,23,)

 

Příspěvek do odborné knihy 2008

Krejčí, M., Šmardová, J., Adam, Z., Mayer, J.  Myelodysplastický syndrom (MDS). In Adam, Z., Krejčí, M., Vorlíček, J. Hematologie - přehled maligních hematologických nemocí. 2.. vyd. Praha : Grada, 2008. s. 19-27.

 

Článek v časopise – souhrnná práce česky 2008

Adam, Z., Pour, L.  Léčba Waldenströmovy makroglobulinemie. Transfuze a hematologie dnes, 2008, roč. 14, č. suppl. 1, s. 107-107.

 

Odborná kniha 2008

Adam, Z., Krejčí, M., Vorlíček, J.  Hematologie - přehled maligních hematologických nemocí. 2. . vyd. Praha : Grada, 2008. 392 s. 978-80-247-2502-4.

 

Abstrakt v časopise s IF 2008

Kovářová, L., Burešová, I., Penka, M., Hájek, R.  Phenotype of plasma cells in monoclonal gammopathies. International Journal of Laboratory Hematology, 2008, roč. 30, č. 1, s. 111-111. 

 

Abstrakt v časopise 2008

Čejková, S., Ročňová, L., Potěšil, D., Šmardová, J., Malčíková, J., Žežulková, D., Doubek, M., Brychtová, Y., Pospíšilová, Š., Mayer, J., Trbušek, M.  Přítomnost heterozygotní delece ATM nedeterminuje odpověď CLL buněk na fludarabin. Vnitřní lékařství, 2008, roč. 54, č. 5 (Příloha), s. P50-P51.

 

Abstrakt ve sborníku 2008

Fojtík, Z., Starý, K., Procházková, L.  Atypická lokalizace morbus Paget v oblasti dolní čelisti - kazuistika. In VIII. Celostátní konference Sekundární osteoporóza . Plzeň : Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2008. s. 62-63.

 

Kapitoly v knihách 2007

Adam Z., Bednařík J., Neubauer J., Chaloupka R., Fojtík Z., Vaníček J., Pour L., Čermáková Z., Maisnar V., Straub J., Staníček J., Bolčák K., Hájek R., Krejčí M., Vorlíček J.: Mnohočetný myelom a diferenciální diagnóza bolestí páteře. Hematologie pro praktické lékaře. Vydání první. Vydal Galén, 2007, s. 191-223, ISBN 978-80-7262-453-9.

 

České knihy 2007

  1. Adam Z., Vorlíček J., et al.: Hematologie pro praktické lékaře. Vydání první. Vydal Galén, 2007, s. 315, ISBN 978-80-7262-453-9
  2. Sláma O., Kabelka L., Vorlíček J.: Paliativní medicína pro praxi. Paliativní péče. Vydání první. Galén, 2007, 362 s., ISBN 978-80-7262-505-5.

 

Mezinárodní konference 2007

Adam Z: Waldenströmova makroglobulinémie – klinické projevy a současné léčebné postupy (E), IV. Košické hematologické a transfuziologické dni, 27-29 September 2007, Lekárská fakulta UPJŠ, Trieda SNP č.1, Košice

 

Tuzemské konference 2007

Adam Z, Bednařík J, Neubauer J, Chaloupka R, Fojtík Z, Vaníček J, Pour L, et al.: Doporučení pro časné rozpoznání postižení skeletu maligním procesem a pro časnou diagnostiku mnohočetného myelomu. IV. Sympozium o léčbě bolesti, Brno, 27-28.4.2007 Abstrakt in: Bolest, 2007, Supplementum 1: 24-25

 

Články v zahraničních časopisech 2007

Adam Z, Bolcak K, Stanicek J, Buchler T, Pour L, Krejci M, Prasek J, Neubauer J, Vorlicek J, Hajek R.: Fluorodeoxyglucose positron emission tomography in multiple myeloma, solitary plasmocytoma and monoclonal gammapathy of unknown significance. Neoplasma, 54, 2007, 6:536-40. IF 1,247

 

České publikace - původní práce 2007

Adam Z, Křivanová A: Léčba recidivující multifokální histiocytózy z Langerhansových buněk 2-chlordeoxyadenosinem u osob dospělého věku. Zkušenosti jednoho pracoviště. Trans. Hemat. dnes, 13, 2007, 2: 63-66

 

Kapitoly v knihách - 2006

Adam Z., Pour L.: Zhoubné krevní choroby – přehled. Klinická onkologie pro sestry. Vydání první, vydala Grada Publishing, a.s., 2006, s. 280-293, ISBN 80-247-1716-6

 

 

České knihy - 2006

Doubek M., Ráčil Z., Mayer J.: Klinické využití humanizované monoklonální protilátky alemtuzumab. Vydání první, vydala Masarykova universita, 2006, s.110, ISBN 80-210-3992-2

 

 

Mezinárodní konference - 2006

Adam Z., Navratil M., Vorlicek J.: Histiocytosis from Langerhans cell in adults – experience of one department. Gemeinsame Jahrestagung der Deutschen, Österreichischen und Schweizerischen Gesellsschaften füf Hämatologie und Onkologie, Leipzig, Deutschland, 4.-8. November 2006, Abstract in: Onkologie, 29, 2006, Suppl. 3: 105, P520

 

 

Tuzemské konference - 2006

Adam Z., Bolčák K., Staníček J., Neubauer J., Pour L., Krejčí M., Hájek R.: Přínos fluorodeoxyglukózové pozitronové emisní tomografie (FDG-PET) u mnohočetného myelomu. XX. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc, 31. 5.-3. 6. 2006, Abstrakt in. Sborník abstrakt č. 517

 

 

Články v zahraničních časopisech - 2006

Benes P, Vashishta A, Saraswat-Ohri S, Fusek M, Pospisilova S, Tichy B, Vetvicka V, Effect of procathepsin D activation peptide on gene expression of breast cancer cells. Cancer Letters 239, 2006, 46-54  IF 3,049

 

 

České přehledové články - 2006

Adam Z., Bednařík J., Neubauer J., Chaloupka R., Vorlíček J., Vaníček J., Pour L., Čermáková Z., Weinreb M. et al.: Mnohočetný myelom a diferenciální diagnostika bolestí páteře. Praktický lékař 86, 2006, 7: 396-410

 

 

České publikace - původní práce 2006

Adam Z., Bednařík J., Neubauer J., Fojtík Z., Vaníček J., Pour L., Čermáková Z-. Ščudla V., Schützová M., Gregora E., Weinreb M., Stuchlíková K., Staníček J., Hájek R., Krejčí M., Vorlíček J.: Doporučení pro časné rozpoznání postižení skeletu maligním procesem a pro časnou diagnostiku mnohočetného myelomu. Vnitřní lékařství 52, 2006, S2: 9-31

 

 

Publikace v ČR (články, kapitoly v knihách, knihy) v roce 2005

Adam Z., Krejčí M., Penka M., Pour L., et.al.: Diagnostika a léčba mnohočetného myelomu – Doporučení vypracované Českou myelomovou skupinou, Myelomovou sekcí České hematologické společnosti a experty Slovenské republiky pro diagnostiku a léčbu mnohočetného myelomu. Transfuze a hematologie dnes 11, 2005, suppl. 1: 3-11

 

 

Články v zahraničních časopisech - 2005

Benes P., Vashishta A., Saraswat-Ohri S., Fusek M., Pospisilova S., Tichy B., Vetvicka V.: Effect of procathepsin D activation peptide on gene expression of breast cancer cells. Cancer Lett., 2005, E-pub Sep 13.  IF 2,9382.

 

 

Příspěvky na tuzemských konferencích - 2005

Blatný J., Komrska V., Blažek B., Pospíšilová D.,Hak J., Černá Z., Procházková D., Yabali Y., Ptoszková H., Zdráhalová K., Penka M., Mužík J., Brabec P., Svobodník A., Dušek L.: HemIS – platforma pro celonárodní registraci klinických dat dospělých pacientů s hemofilií. XIX. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc, 15.-18.6.2005, Sborník abstrakt č. 159

 

Příspěvky na mezinárodních konferencích - 2005

Adam Z., Scudla V., Hajek R., Bacovsky J., Schützova M., Tothova E., Papajik T., Svobodnik A.: Maintenance therapy interferon alpha or sequential maintenance therapy interferon alpha and dexamethasone after high-dose chemopherapy and peripheral blood stem cell transplantation in newly diagnosed patients with multiple myeloma. First randomized trial '4W' of Czech myeloma group. Gemeinsace Jahrestagung der Deutschen, Österreichischen und Schweizerischen Gesellschaften für Hematologie und Onkologie. Hannover, Deutschland, 1-5 Oktober 2005, Abstract in: Onkologie 28, 2005, Suppl. 3, 169, 517

 

Publikace v ČR (články, kapitoly v knihách, knihy) v roce 2004

Adam Z., Adamová Z.: Histiocytární choroby a mastocytózy. Diagnostické a léčebné postupy u maligních chorob. Druhé, aktualizované  a doplněné vydání, vydala Grada Publishing, a.s., 2004, 547-551, ISBN 80-247-0896-5

 

 

Články v zahraničních časopisech za rok 2004

Buchler T, Kovarova L, Musilova R, Bourkova L, Ocadlikova D, Bulikova A, Hanak L, Michalek J, Hajek R: Generation of dendritic cells using cell culture bags--description of a method and review of literature. Hematology, 9, 2004, 3,199-205. IF 1,267

 

 

Příspěvky na tuzemských konferencích za rok 2004

Adam Z., Navrátil M.: Langerhansova histiocytóza X dospělých. Zkušenosti jednoho pracoviště. XVIII. Olomoucké hematologické dny, 2.-5.6.2004. Sborník abstrakt č.59

 

 

Příspěvky na mezinárodních konferencích za rok 2004

Adam Z, Bolesť signalizujúca a sprevádzajúca mnohopočetný myelom. V. Kongres Slovenskej Internistickej Spoločnosti. 16.-18. Júna 2004. Bez abstrakt

 

 

České články v časopisech a knihách v roce 2003

Navrátil M., :Uzlinový syndrom, praktické poznámky k diferenciální diagnostice a diagnostickému postupu. Interní medicína pro praxi. 5/2003, č.1, s. 27-29.....

 

 

Články v zahraničních časopisech za rok 2003

Büchler, T., Hájek,R., Bourková, L.,Kovárova, L., Musilova, R., Bulikova, A.,Doubek, M., Svobodnik,A., Mareschova, I.,Vanova, P., Tuzova, E., Vidlakova, P.,Vorlicek, J., Penka. M.: Generation of antigen-loaded dendritic cells in a serum-free medium using differenct cytokine combinations. Vaccine 21.2003, s.877-882....

 

 

Příspěvky na tuzemských konferencích v roce 2003

Fojtík, Z.,Kořistek, Z., Klabusay, M., Navarátil, M.,:Recidivující trombotická trombocytopenická purpura u nemocné se sle. Třeboňské revmatologické dny. 15.-17. ledna 2003....

 

 

Příspěvky na mezinárodních konferencích v roce 2003

Ludwig H., Spicka I., Klener P., Greil R., Adam Z, Gisslinger H., Tar-Kovacs G., Linkesch W., Maniatis A., Morant R., Schüller J., Niessner H., Preis P., Drach J., Schuster J.: Randomized Comparison Between VMCP/IFN With Continuous Prednisolone and Conventional VMCP/IFN as First-Line Chemotherapy in Multiple Myeloma. P 228.IXth International Workshop on Multiple Myeloma. 23-27. May 2003.......

 

 

Články v časopisech a knihách v roce 2002

Adam, Z., Pour, L., Svobodník, A., Ščudla, V. a kol.: Kvalita života a tolerance udržovací léčby pacientů s mnohočetným myelomem. Vnitřní lékařství, 48, 2002, č. 3, s. 216-219...

 

Příspěvky na tuzemských konferencích v roce 2002

Hájek, R., Ščudla, V., Gregora, E., ….Adam, Z.: Klinický protokol CMG 2002 – nová randomizovaná studie české myelomové skupiny. XVI. Olomoucké hematologické dny, Olomouc, 24. –25. 5. 2002...

 

Příspěvky na mezinárodních konferencích v roce 2002

Büchler, T.,Krivanová, A., Adam, Z., Krejčí, M., Bourková, L., Kořístek, Z., Adler, J., Vinklárková, M., Penka, M., Mayer, J., Vorlíček, J., Hájek, R.: Autologous transplantation for relapsed multiple myeloma using stem cells cultured with interleukin – 2. Twelfth international congress on anticancer treatment. February 4th – 7th , 2002, Paris, France, p.207-208...

 

Články v časopisech a knihách v roce 2001

Adam, Z., Ščudla, V., Tomíška, M.: Léčba AL-amyloidózy a některých dalších typů amyloidóz. Treatment of AL – amyloidosis and Some Other Types of Amyloidosis. Vnitřní lékařství, 47, 2001, č.1, s. 46-52...

 

Příspěvky na tuzemských konferencích v roce 2001

Adam, Z., Hájek, R., Ščudla, V.,…..Mayer, J., Vorlíček, J.: Léčba mnohočetného myelomu vysokodávkovanou chemoterapii s autologní transplantací kmenových hemopoetických buněk z periferní krve s následnou udržovací léčbou interferonem α a dexametazonem. Průběžné výsledky prospektivní randomizované studie 4W České myelomové skupiny...

 

Příspěvky na mezinárodních konferencích v roce 2001

Dvorakova, D., Mayer, J., Krejci, P., Hampl, A., Dvorak, P.: Stem cell transplantation-related changes in expression of FGFR-3 in chronic myelogenous leukemia. 27th Annual Meeting European Group for Blood and Marrow Transplantation and 17th Meeting of the Nurses Group, Maastricht, The Netherlands, March 25-28, 2001. P440, S14...

 

Články v časopisech a knihách v roce 2000

Adam, Z., Doubek, M., Tomíška, M., Vorlíček, J., Penka, M.: Myelodysplastický syndrom. Interní medicína pro praxi., 2/2000, 7, s.318-323...

 

Příspěvky na tuzemských konferencích v roce 2000

Adam, Z., Tomíška, M., Prokeš, B., Hájek, R., Krejčí, M.:Léčba osteolytických projevů mnohočetného myelomu. Therapy of osteolytic distruction in multiple myeloma. 4. ostravské dny podpůrné léčby v onkologii, Ostrava, 28.4.-29.4.2000, abstrakt L 12, s. 17-18...

 

Příspěvky na mezinárodních konferencích v roce 2000

Buliková A, Matýšková M, Dušek V, Zavřelová J, Fojtík Z. and all. Antiphospholipid antibodies and thromboses in patrients with rheumatologic diseases and tumors. 16 th International Congress on Thrombosis, May 5-8,Porto, Portugal, abstrakt...

Ročenka Interní hematoonkologické kliniky 2000

Interní hematoonkologická klinika FN Brno a LF MU vstoupila v jubilejním roce 2000 do jedenáctého roku od svého založení. První rok svého druhého desetiletí klinika prožila jako stabilizované vyzrálé pracoviště, které je pozitivně vnímáno v českém, slovenském a do jisté míry i evropském kontextu...

 

Souhrn přednášek a publikací za rok 1999

Adam, Z., Hájek, R., Mayer, J., Ščudla, V., Vorlíček, J. a kolektiv: Mnohočetný myelom a další monoklonální gamapatie. Brno, Masarykova universita , 1999, 372 s...

 

Nejvýznamnější monografie pracovníků kliniky

Nejvýznamnější monografie pracovníků kliniky.

 

Kde nás najdete:

Bohunice, pavilon L, patro: 6., 14. a 17.

Bohunice, pavilon X, patro: 5.

Bohunice, pavilon Z, patro: 8.

Kontakty:

Sekretariát:
telefon: 532 233 642

Evidence specializovaných hematoonkologických ambulancí IHOK (pavilon X, Diagnosticko-terapeutické centrum, 5. patro): 532 232 216

Objednání na vyšetření – onkologické ambulance solidních tumorů (pavilon Z, 8. patro): 53223 3976

Ambulantní doba:

po-pá 07:00-15:30
tabulka ambulantních hodin

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji