Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Akreditace

Gynekologicko-porodnická klinika FN Brno organizací roku 2016

certifikát Brno TOP 100
 

Gynekologicko-porodnická klinika

splnila v roce 2002 náročné požadavky Unie evropských medicínských specialistů (UEMS) a Evropské koleje gynekologů a porodníků (EBCOG) a získala na 5 let akreditaci pro postgraduální vzdělávání lékařů včetně členských států EU. Kromě toho je klinika školícím pracovištěm Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví. Recertifikační řízení Evropské koleje gynekologů a porodníků EBCOG bylo zahájeno  již na podzim roku 2007. Dne 10. října 2008 na našem pracovišti úspěšně proběhla kontrolní návštěva komise výboru EBCOG (European Board and College of Obstetrics and Gynaecology) vedená profesorem Attilou Pálem, profesorkou Novak Antolič a prezidentkou ENTOG dr. Erikou Werner a byla pracovišti prodloužena aktereditace o pět let.

Akreditace European Board and College of Obstetrics and Gynaecology (EBCOG)


Dne 9. listopadu 2002 byla naše klinika výborem EBCOG v Bruselu schválena jako plně akreditované pracoviště splňující komplexní požadavky Evropské unie v oblasti postgraduálního vzdělávání pro obor gynekologie a porodnictví.
Akreditaci doposud obdržela mimo země EU dvě pracoviště v České republice a jedno v Maďarsku.
 

Centrum asistované reprodukce (CAR)

CAR je plně akreditovaným centrem MZ ČR pro vysoce specializovanou péči v oblasti umělého oplození. Pracoviště je již od  prosince 2002 držitelem mezinárodního certifikátu systému managementu jakosti ISO 9001:2000. V prosinci 2007 získalo CAR akreditaci MZ ČR pro vzdělávání v oboru reprodukční medicíny. V roce 2010 byly intenzivně rozvíjeny nové vyšetřovací a léčebné metody, které významně přispěly ke zvýšení úspěšnosti léčby. Podařilo se navázat úspěšnou spolupráci s Národním centrem pro výzkum biomolekul, byla zavedena nová metoda výběru zralé spermie metodou PICSI, aplikace nových antioxidačních přípravků,  vyšetření spermií metodou AFM (Atomic force microscopy).   

Centrum asistované reprodukce  získalo akreditaci k uskutečňování vzdělávacího programu „Reprodukční medicína“.
Naše andrologická laboratoř splnila přísné testy kvality a může vyšetřovat pro mezinárodní studie. “Laboratory Pre-Qualification” testem byla hodnocena kvalita a spolehlivost laboratorních technik prováděných na našem pracovišti při vyšetřování spermatu. Výsledky byly hodnoceny v Los Angeles Biomedical Research Institute. Naše pracoviště splnilo všechny požadované parametry a může zajišťovat vyšetření pro mezinárodní studie požadující maximální přesnost a spolehlivost.
                  

Akreditace dětské gynekologie

Ministerstvo zdravotnictvbí ČR rozhodlo dne 2. srpna 2006 o udělení akreditace FN Brno v oboru dětská gynekologie.
 

Gynekologický útvarje držitelem certifikátu pro specializovanou péči v dětské a dorostové gynekologii, vedoucí pracovníci jsou nositeli certifikátu pro specialiovanou péči v urogynekologii a robotické chirurgii.

Akreditace perinatologického centra

Perinatologický úsek a novorozenecké oddělení byly jmenovány Ministerstvem zdravotnictví ČR jako perinatologické centrum poskytující nejvyšší stupeň odborné péče těhotným, rodičkám i novorozencům
Perinatologický útvar kliniky je akreditován pro superspecializovanou porodnickou lůžkovou péči a spolu s Neonatologickým oddělením FN Brno je ministerstvem zdravotnictví ustanoven jako  Perinatologické centrum.

Akreditace onkogynekologického centra

Na základě schválení výboru ČGPS ze dne 12. října 2002 obdržel onkogynekologický úsek naší kliniky akreditaci onkogynekologického centra ČGPS
Onkogynekologické centrum kliniky splnilo všechny kvalitativní i kvantitativní požadavky Onkologické sekce České gynekologicko-porodnické společnosti ČLS JEP a je akreditovaným pracovištěm poskytujícím vysoce specializovanou onkologickou a senologickou péči. V současné době je jedním ze dvou onkogynekologických center v Jihomoravském kraji.

Akreditace urogynekologického centra

Rovněž naše urogynekologické centrum je od roku 2010 držitelem národní akreditace pro vzdělávání lékařů v nástavbovém oboru urogynekologie. V roce 2014 jsme úspěšně prošli společnou certifikací European Urogynecological Association (EUGA) a European Board and College of Obstetrics and Gynaecology (EBCOG) a získali jako první moravské pracoviště také národní vzdělávací akreditaci nejvyššího tzv. II. typu s celoevropskou platností.

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji