Vážené dámy, vážení pánové,


rok 2014 byl rokem ekonomické stabilizace FN Brno. Na jedné straně jsme udrželi náklady na léky, zdravotnický materiál, energie i další výdajové položky na úrovni nebo pod skutečností roku 2013. Podařilo se to díky zodpovědnému přístupu vedoucích pracovníků i zaměstnanců na všech úrovních, narostly jen náklady na tzv. centrové léky pouze však v hranicích, které umožňovala Úhradová vyhláška. Další náklady, které vzrostly, byly náklady personální, což však byl záměr vedení nemocnice i můj. Na straně druhé došlo k navýšení příjmů od zdravotních pojišťoven díky Úhradové vyhlášce, která více zohlednila nákladnou zdravotní péči poskytovanou superspecializovanými centry jako je naše fakultní nemocnice. Narostly též příjmy z vedlejších činností. Pozitivní ekonomický vývoj nám umožnil uhradit téměř celou ztrátu z minulých let, vzniklou částečně ve druhé polovině roku 2012, hlavně však v roce 2013. Rapidně poklesla úroveň našich závazků. Konečný účetní hospodářský výsledek byl 543.476,- Kč. Stabilizovaná ekonomická situace dovolila i nadále udržet vysokou odbornou úroveň zdravotní péče, zavádět nové diagnostické a terapeutické metody v souladu s doporučeními vycházejícími z evidence based medicine. Rozvíjela se vědecko-výzkumná činnost, což se odrazilo zatím v nejvyšší institucionální podpoře, která odpovídala kvalitě publikací, výši jejich souhrnného impact factoru.

I při restriktivní investiční politice, která byla hlavně zaměřena na řešení havarijních stavů, se s pomocí dotací z Integrovaného
operačního programu Evropské unie a ze zdrojů vlastních podařilo uskutečnit několik projektů. Bylo zrekonstruováno a zmodernizováno Komplexní cerebrovaskulární centrum, byla otevřena nová lékárna u východu na Jihlavskou ulici a též proběhla rekonstrukce části Rehabilitačního oddělení.

Z úspěchů odborných vybírám první oboustrannou implantaci kochleárního implantátu u dítěte v ČR na Klinice dětské ORL, první veřejný živý přenos intervenčního zákroku na srdci v ČR provedený týmem Interní kardiologické kliniky, otevření prvního Samsung Ultrasound Training Center na světě při Gynekologicko-porodnické klinice. Vzhledem k tomu, že nejvyšší hodnotou instituce, jako je FN Brno, nejsou budovy a přístroje ale lidé, jejich odborná i lidská úroveň, jejich vědomosti, vytvořili jsme první adaptační
program pro lékaře v ČR. Jeho cílem je získávání a výchova nejlepších mladých lékařů, rozšíření možnosti jejich uplatnění ve FN Brno.

I přes vzrůstající pracovní zátěž si i v roce 2014 našlo více než sedm set zaměstnanců, jejich příbuzných a známých čas a zúčastnili se tradičního reprezentačního plesu brněnských fakultních nemocnic.
Dík patří všem, kteří se na těchto úspěších podíleli.

 
MUDr. Roman Kraus, MBA
ředitel FN Brno

 

 

Úvodní slovo