Práva a povinnosti pacienta

PRÁVA PACIENTA 

 • pacient má právo na ohleduplnou odbornou zdravotnickou péči prováděnou s porozuměním kvalifikovanými odborníky.
 • pacient má právo znát jméno lékaře a dalších zdravotnických pracovníků, kteří ho ošetřují. Má právo žádat soukromí a služby přiměřené možnostem ústavu, jakož i možnostem denně se stýkat se členy své rodiny či s přáteli. Omezení takového způsobu návštěv kontinuálně může být provedeno pouze ze závažných důvodů. 
 • pacient má právo získat od svého lékaře údaje potřebné k tomu, aby mohl před zahájením každého dalšího nového diagnostického a terapeutického postupu zasvěceně rozhodnout, zda s ním souhlasí. Vyjma případů akutního ohrožení má být informován o případných rizicích, která jsou s uvedeným postupem spojena. Pokud existuje více alternativních postupů nebo pokud pacient vyžaduje informace o léčebných  alternativách, má na seznámení s nimi právo. Má rovněž právo znát jména osob, které se jich zúčastní. 
 • pacient má v rozsahu, který povoluje zákon, právo odmítnout léčbu a má být současně informován o zdravotních důsledcích svého rozhodnutí. 
 • v průběhu ambulantního i nemocničního vyšetření, ošetření i léčby má nemocný právo na to, aby byly v souvislosti s programem léčby brány maximální ohledy na jeho soukromí a stud. Rozbory jeho případu, konzultace vyšetření a léčba jsou věcí důvěrnou a musí být prováděny diskrétně. Přítomnost osob, které se léčby přímo neúčastní, musí odsouhlasit nemocný, a to i ve fakultních zařízeních, pokud si tyto osoby nemocný sám nevybral. 
 • pacient má právo očekávat, že veškeré zprávy a záznamy týkající se jeho léčby jsou považovány za důvěrné. Ochrana informací o nemocném musí být zajištěna i v případech počítačového zpracování. 
 • pacient má právo očekávat, že nemocnice musí podle svých možností přiměřeným způsobem vyhovět jeho žádostem o poskytování péče v míře odpovídající povaze onemocnění. Je-li to nutné, může být pacient předán jinému léčebnému ústavu, případně tam převezen poté, co mu bylo poskytnuto úplné zdůvodnění této situace a byl poučen o nezbytnosti tohoto předání a ostatních okolnostech. 
 • pacient má právo očekávat, že jeho léčba bude vedena s přiměřenou kontinuitou. Má právo vědět předem, jací lékaři, v jakých ordinačních hodinách a na jakém místě jsou mu k dispozici. Po propuštění má právo očekávat, že nemocnice určí postup, jímž bude jeho lékař pokračovat v jeho další péči. 
 • pacient má právo na podrobné a jemu srozumitelné vysvětlení v případě, že se lékař rozhodl k nestandardnímu postupu či experimentu. Písemný vědomý souhlas nemocného je podmínkou k zahájení neterapeutického i terapeutického výzkumu. Pacient může kdykoli, a to i bez uvedení důvodů, z experimentu odstoupit. 
 • nemocný v závěru života má právo na citlivou péči všech zdravotníků, kteří musí respektovat jeho přání, pokud tato nejsou v rozporu s platnými zákony. 
 • pacient má právo a povinnost řídit se platným řádem zdravotnické instituce, kde se léčí (tzv. nemocniční řád). Pacient bude mít právo kontrolovat svůj účet a vyžadovat odůvodnění jeho položek bez ohledu na to, kým je účet placen.

 

 POVINNOSTI PACIENTA 

 • pacient je povinen se prokazovat platným průkazem pojištěnce.
 • pacient je povinen jednat důstojně se zdravotnickým personálem.
 • pacient je povinen v zájmu úspěšné léčby sdělovat lékařům a NLZP všechny potřebné informace a poskytnout jim výsledky předchozích vyšetření.
 • pacient je povinen respektovat všechna opatření směřující k uzdravení, především léčebný, dietní a rehabilitační režim a zachovávat doporučenou životosprávu vyplývající z jeho léčebného programu.
 • pacient je povinen dodržovat domácí řád nemocnice a hygienicko-epidemiologická pravidla (dle poučení personálu si dezinfikovat ruce…), event. dodržovat ochranný izolační režim.
 • pacient je povinen akceptovat zákaz kouření a požívání alkoholických a jiných návykových látek v celém areálu nemocnice.
 • pacient je po náležitém poučení personálem povinen nosit přidělený identifikační náramek se jménem, pracovištěm a identifikačním kódem.
 • pacient je povinen uhradit stanovené poplatky související s pobytem na klinice dle platných ceníků.

  

PRÁVA A POVINNOSTI NEZLETILÉHO PACIENTA

 • právo být informován o svém zdravotním stavu způsobem zohledňujícím jeho rozumovou a volní vyspělost;
 • právo klást doplňující otázky a dostat na ně srozumitelné odpovědi způsobem zohledňujícím jeho rozumovou a volní vyspělost;
 • právo na vyslovení názoru na poskytnutí zamýšlených zdravotních služeb s ohledem na rozumovou a volní vyspělost odpovídající jeho věku;
 • právo vyslovit souhlas s poskytnutím zdravotních služeb, jestliže je provedení takového úkonu přiměřené jeho rozumové a volní vyspělosti odpovídající jeho věku;
 • právo na nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce, osoby určené zákonným zástupcem, pěstouna nebo jiné osoby, do jejíž péče byl soudem svěřen, v souladu s vnitřním řádem a nenaruší-li přítomnost těchto osob poskytnutí zdravotních služeb;
 • právo přijímat návštěvy s ohledem na svůj zdravotní stav a v souladu s vnitřním řádem a způsobem, který neporušuje práva ostatních pacientů;
 • právo žádat, aby při poskytování zdravotních služeb nebyl přítomen zákonný zástupce (osoba určená zákonným zástupcem, pěstoun nebo jiné osoba, do jejíž péče byl soudem svěřen), uvádí-li, že jde o osobu, která ho týrá nebo jinak zneužívá či zanedbává;
 • povinnost dodržovat navržený léčebný postup;
 • povinnost dodržovat vnitřní řád;
 • povinnost pravdivě informovat ošetřujícího zdravotnického pracovníka o dosavadním vývoji zdravotního stavu včetně informací o infekčních nemocech, o zdravotních službách poskytovaných jinými poskytovateli, o užívání léčivých přípravků a o užívání návykových látek;
 • povinnost nepožívat během hospitalizace alkohol nebo jiné návykové látky;
 • právo udělit souhlas k zákroku, který nezanechává trvalé nebo závažné následky, s ohledem na rozumovou a volní vyspělost odpovídající jeho věku;
 • nezletilý, který dovršil čtrnáct let,  má právo nesouhlasit se zákrokem. V případě, že s tímto zákrokem souhlasí zákonný zástupce, může být zákrok proveden jen se souhlasem soudu;
 • právo udělit souhlas k zákroku, který nezanechává trvalé nebo závažné následky, s ohledem na rozumovou a volní vyspělost odpovídající jeho věku. Nesouhlasí-li s tímto zákrokem zákonný zástupce, lze zákrok provést jen se souhlasem soudu.

 

PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE

 • právo být informován o zdravotním stavu nezletilého, klást doplňující otázky a dostat na ně srozumitelné odpovědi;
 • právo na poskytování zdravotních služeb nezletilému na základě svobodného a informovaného souhlasu zákonného zástupce s výjimkou případů, kdy lze zdravotní služby poskytovat bez souhlasu nebo na základě souhlasu nezletilého;
 • právo nahlížet za přítomnosti zaměstnance poskytovatele do zdravotnické dokumentace nezletilého pacienta, pořizovat si z ní výpisy nebo její kopie;
 • právo na nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce nebo osoby určené zákonným zástupcem při poskytování zdravotních služeb v souladu s vnitřním řádem a nenaruší-li jeho přítomnost  poskytnutí zdravotních služeb;
 • právo na umožnění pobytu zákonného zástupce nebo osoby jím pověřené společně s hospitalizovaným nezletilým pacientem, pokud to umožňuje vybavení zdravotnického zařízení nebo nebude narušeno poskytování zdravotních služeb;
 • povinnost vytvořit podmínky pro splnění povinností nezletilého pacienta dodržovat navržený léčebný postup, dodržovat vnitřní řád a nepožívat během hospitalizace alkohol nebo jiné návykové látky;
 • povinnost dodržovat vnitřní řád;
 • povinnost pravdivě informovat ošetřujícího zdravotnického pracovníka o dosavadním vývoji zdravotního stavu nezletilého pacienta včetně informací o infekčních nemocech, o zdravotních službách poskytovaných jinými poskytovateli, o užívání léčivých přípravků a o užívání návykových látek;
 • povinnost nepožívat během hospitalizace alkohol nebo jiné návykové látky;
 • na žádost zdravotnického pracovníka povinnost prokázat svou totožnost občanským průkazem.
 • právo být informován o zdravotním stavu nezletilého, klást doplňující otázky a dostat na ně srozumitelné odpovědi, a to i v případě, že byly poskytnuty zdravotní služby na základě souhlasu nezletilého pacienta.

 

 

 


zde může být Vaše reklama logo Zbrojovky Brno logo Lékaři bez hranicCZ ENG DE

změnit velikost písma

Jihlavská 20, 625 00 Brno
+420 532 23 1111

NIAHOSM ISO 9001:2008 ISO 14001:2001