Práva a povinnosti nezletilého pacienta

Práva a povinnosti nezletilého pacienta

 • právo být informován o svém zdravotním stavu způsobem zohledňujícím jeho rozumovou a volní vyspělost;
 • právo klást doplňující otázky a dostat na ně srozumitelné odpovědi způsobem zohledňujícím jeho rozumovou a volní vyspělost;
 • právo na vyslovení názoru na poskytnutí zamýšlených zdravotních služeb s ohledem na rozumovou a volní vyspělost odpovídající jeho věku;
 • právo vyslovit souhlas s poskytnutím zdravotních služeb, jestliže je provedení takového úkonu přiměřené jeho rozumové a volní vyspělosti odpovídající jeho věku;
 • právo na nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce, osoby určené zákonným zástupcem, pěstouna nebo jiné osoby, do jejíž péče byl soudem svěřen, v souladu s vnitřním řádem a nenaruší-li přítomnost těchto osob poskytnutí zdravotních služeb;
 • právo přijímat návštěvy s ohledem na svůj zdravotní stav a v souladu s vnitřním řádem a způsobem, který neporušuje práva ostatních pacientů;
 • právo žádat, aby při poskytování zdravotních služeb nebyl přítomen zákonný zástupce (osoba určená zákonným zástupcem, pěstoun nebo jiné osoba, do jejíž péče byl soudem svěřen), uvádí-li, že jde o osobu, která ho týrá nebo jinak zneužívá či zanedbává;
 • povinnost dodržovat navržený léčebný postup;
 • povinnost dodržovat vnitřní řád;
 • povinnost pravdivě informovat ošetřujícího zdravotnického pracovníka o dosavadním vývoji zdravotního stavu včetně informací o infekčních nemocech, o zdravotních službách poskytovaných jinými poskytovateli, o užívání léčivých přípravků a o užívání návykových látek;
 • povinnost nepožívat během hospitalizace alkohol nebo jiné návykové látky
 •  právo udělit souhlas k zákroku, který nezanechává trvalé nebo závažné následky, s ohledem na rozumovou a volní vyspělost odpovídající jeho věku
 • nezletilý, který dovršil čtrnácti let  má právo nesouhlasit se zákrokem. V případě, že s tímto zákrokem souhlasí zákonný zástupce, může být zákrok proveden jen se souhlasem soudu,
 • právo udělit souhlas k zákroku, který nezanechává trvalé nebo závažné následky, s ohledem na rozumovou a volní vyspělost odpovídající jeho věku. Nesouhlasí-li s tímto zákrokem zákonný zástupce, lze zákrok provést jen se souhlasem soudu.

 

Práva a povinnosti zákonného zástupce

 • právo být informován o zdravotním stavu nezletilého, klást doplňující otázky a dostat na ně srozumitelné odpovědi;
 • právo na poskytování zdravotních služeb nezletilému na základě svobodného a informovaného souhlasu zákonného zástupce s výjimkou případů, kdy lze zdravotní služby poskytovat bez souhlasu nebo na základě souhlasu nezletilého;
 • právo nahlížet za přítomnosti zaměstnance poskytovatele do zdravotnické dokumentace nezletilého pacienta, pořizovat si z ní výpisy nebo její kopie;
 • právo na nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce nebo osoby určené zákonným zástupcem při poskytování zdravotních služeb v souladu s vnitřním řádem a nenaruší-li jeho přítomnost  poskytnutí zdravotních služeb;
 • právo na umožnění pobytu zákonného zástupce nebo osoby jím pověřené společně s hospitalizovaným nezletilým pacientem, pokud to umožňuje vybavení zdravotnického zařízení nebo nebude narušeno poskytování zdravotních služeb;
 • povinnost vytvořit podmínky pro splnění povinností nezletilého pacienta dodržovat navržený léčebný postup, dodržovat vnitřní řád a nepožívat během hospitalizace alkohol nebo jiné návykové látky;
 • povinnost dodržovat vnitřní řád;
 • povinnost pravdivě informovat ošetřujícího zdravotnického pracovníka o dosavadním vývoji zdravotního stavu nezletilého pacienta včetně informací o infekčních nemocech, o zdravotních službách poskytovaných jinými poskytovateli, o užívání léčivých přípravků a o užívání návykových látek;
 • povinnost nepožívat během hospitalizace alkohol nebo jiné návykové látky;
 • na žádost zdravotnického pracovníka povinnost prokázat svou totožnost občanským průkazem.
 •  právo být informován o zdravotním stavu nezletilého, klást doplňující otázky a dostat na ně srozumitelné odpovědi, a to i v případě, že byly poskytnuty zdravotní služby na základě souhlasu nezletilého pacienta

Ke stažení

zde může být Vaše reklama logo Zbrojovky Brno logo Lékaři bez hranicCZ ENG DE

změnit velikost písma

Jihlavská 20, 625 00 Brno
+420 532 23 1111

NIAHOSM ISO 9001:2008 ISO 14001:2001