Informace pro pacienty

Ústav je diagnostickým zařízením zaměřeným z 80% na biopsie, z 20% na autopsie. Biopsie je vyšetření tkáňových odběrů z klinicky průběžně léčených pacientů. Z odebraných tkáňových vzorků, upravených složitými laboratorními postupy jsou zhotoveny mikroskopické preparáty. Prohlížením preparátů mikroskopem je stanovena diagnóza, která slouží pro klinický léčebný postup. Jde především o diagnostiku nádorových onemocnění, zánětů, vývojových anomálií, metabolických onemocnění a dalších chorob.
Přibližně 20% práce ústavu tvoří autopsie, tj. vyšetřování zemřelých. Vyšetření přináší cenné údaje použitelné pro léčení rodinných příslušníků zemřelého, pro lékaře, kteří pacienta léčili, a je významnou kontrolou odborné úrovně nemocnice.

 

Slovníček pojmů 

  • patologie – nauka o změnách tkání při chorobných stavech
  • bioptické vyšetření (biopsie) – vyšetření vzorků ze tkání klinicky léčených pacientů za účelem stanovení diagnózy
  • cytologie (cytodiagnostika) – vyšetření buněčných součástí z tkáňových tekutin, výpotků a stěrů za účelem stanovení diagnózy
  • autopsie – vyšetření zemřelých za účelem kontroly klinických léčebných postupů a za účelem upřesnění diagnózy pro potřeby léčby rodinných příslušníků a pro potřeby rozvoje léčby.

 

Práva pacientů

Pacienti mají právo znát bioptickou diagnózu. Tato diagnóza je součástí celkového klinického nálezu. Klinik, který vzorek tkáně pacientovi odebral, obdrží bioptickou diagnózu v písemné formě a sdělí ji pacientovi společně s ostatními nálezy. Bez klinických údajů by byla informace neúplná. Proto je pacientům bioptická diagnóza pravidelně sdělena prostřednictvím klinika.
Autoptickou diagnózu (závěr vyšetření zemřelých) sděluje přímým členům rodiny (manžel, manželka, děti apod.) ošetřující lékař zemřelého z příslušeného klinického pracoviště na základě pitevního protokolu, který je vyhotoven do 3 měsíců po úmrtí (v závislosti na složitosti autoptického vyšetření). Telefonicky ani ústně nejsou informace na patologii podávány.

 

Uložení zemřelých do ústavu

Zemřelí jsou uloženi v chlazených prostorách. Celý průběh vyšetření zemřelého je vysoce pietní, postup vyšetření určuje a provádí erudovaný lékař – patolog. Pozůstalí předávají šaty pro zemřelého přímo sanitářům autoptického oddělení patologie nebo prostřednictvím pracovníků pohřební služby. Na žádost pozůstalých sanitáři zajistí bezplatně výstav zemřelého k rozloučení. Rozloučení se děje v pietní síni ústavu. Odvoz zemřelého k pohřebnímu obřadu zajišťuje pohřební služba, u které si pozůstalí pohřební obřad objednají. Pohřební služba také zajišťuje veškeré administrativní náležitosti spojené s pohřbem. Úmrtní list vydává matrika.

 

Důležitá telefonní čísla 

  • 532 233 505: doc. MUDr. Leoš Křen, Ph.D., přednosta ústavu
  • 532 233 435: prim. MUDr. Zdeněk Pavlovský, zástupce přednosty pro LPP
  • 532 233 250: Jarmila Jelínková, sekretářka
  • 532 232 281: Miroslava Čápová, sekretářka
  • 532 232 726: Drahomíra Procházková, vedoucí laborantka
  • 532 232 842: Miroslava Kalousová, kancelář autoptického provozu

zde může být Vaše reklama logo Zbrojovky Brno logo Lékaři bez hranicCZ ENG DE

změnit velikost písma

Jihlavská 20, 625 00 Brno
+420 532 23 1111
fnbrno@fnbrno.cz

NIAHOSM ISO 9001:2008 ISO 14001:2001