Pro lékaře

TTO FN Brno zajišťuje odběr a výrobu autotransfuzních přípravků – více informací naleznete zde >>>.

Informace týkající laboratorních vyšetření prováděných TTO FN Brno naleznete zde >>>.

Příbalové informace k transfuzním přípravkům, vyráběným na TTO  FN Brno, naleznete zde >>>.

Formulář Zpráva o potransfuzní reakci naleznete zde

 

Důležitá telefonní čísla

 • Expedice transfuzních přípravků a krevních derivátů: 532 232 626, 532 233 605
 • Primářka TTO FN Brno: 532 233 933
 • fax: 532 232 329, 532 233 568
 • HLA laboratoř: 532 233 540 
 • Imunohematologická laboratoř – akutní: 532 232 545
 • Imunohematologická laboratoř speciální: 532 232 789
 • Ambulance - autotransfuze: 532 233 908
 • ústředna FN Brno: 532 231 111

 

Speciální imunohematologická vyšetření provádí imunohematologická laboratoř TTO pouze v rutinním provozu, tj.  pondělí – pátek v době od  7:00 do 15:00 hodin:

 • vyšetření chladových aglutininů
 • určení množství protilátek (stanovení titru)
 • rozlišení typu imunoglobulinů včetně určení množství IgG
 • komplex imunohematologických vyšetření v těhotenství (krevní skupina a nepravidelné protilátky proti erytrocytům včetně identifikace protilátky a určení jejího množství titračním stanovením, u inkompatibilních těhotenství imunohematologické vyšetření partnera včetně stanovení zygozity RhD)
 • komplexní imunohematologické vyšetření při podezření na hemolytické onemocnění novorozence (HON)
 • komplexní imunohematologické vyšetření pro pacienty s autoimunitními onemocněními a s anemií imunního typu (AIHA)
 • screeningové serologické testy pro diagnostikování paroxysmální noční hemoglobinurie: průkaz hemolyzinů a vyšetření antigenů CD55, CD59 metodou sloupcové aglutinace v gelu
 • screeningový serologický test pro diagnostikování paroxysmální chladové hemoglobinurie: průkaz Donath-Landsteinerova hemolyzinu
 • speciální a doplňující imunohematologické testy, např. různé typy elučních testů, adsorpční testy (auto i aloadsorpce), odlišení typů protilátek, rozlišení směsi protilátek,  průkaz slabého antigenu, stanovení vyučovatelství
 • serologické a genetické vyšetření RhD k průkazu a klasifikaci variantního D antigenu

 

Pojmem potransfuzní reakcej sou v širším významu označovány všechny nežádoucí účinky související s podáním transfuzních přípravků.

Potransfuzní reakce jsou podle časové souvislosti s podáním transfuze rozlišovány na:

 • akutní (bezprostředně časově související s transfuzí)
 • pozdní (objeví se s odstupem několika dnů až měsíců)

Potransfuzní reakce z pohledu jejich závažnosti jsou rozlišovány na:

 • těžké (šok, stavy které vyžadují podporu nebo monitoring důležitých vitálních funkcí)
 • lehké (ostatní)

 

Postup při podezření na potransfuzní reakci

 1. Okamžité přerušení transfuze a informace ošetřujícímu lékaři, který stanoví další postup dle klinického stavu pacienta
 2. Ponechání i.v. přístupu pro event. terapeutickou intervenci
 3. Kontrola krevního tlaku a tělesné teploty spolu s odběrem vzorku moči k analýze
 4. V případě, že se jedná o těžkou potransfuzní reakci telefonická informace krevní bance (příp. zařízení transfuzní služby), která provádělapředtransfuzní vyšetření nebo transfuzní přípravek vydávala. Ta provede kontrolu všech současně vydaných transfuzí, zda nedošlo k záměně přípravků, určených pro různé pacienty.
 5. Odběr vzorku krve pacienta:
 6. k ověření imunohematologických stanovení (podrobněji viz bod 11)
 7. k vyšetření parametrů hemolýzy (ordinuje lékař dle klinického stavu pacienta – krevní obraz, volný hemoglobin v séru a v moči, LDH, HBDH, haptoglobin, bilirubin)
 8. k detekci případné aktivace koagulace (trombocyty, Quick, APTT, TT, D-dimer, antithrombin, fibrinogen)
 9. k detekci parametrů snížené perfuze ledvin (kreatinin, elektrolyty, Astrup)
 10. k bakteriální kultivaci (v případě podezření na septický stav)
 11. Kontrola údajů, zda podávaný transfuzní přípravek byl určen pro příslušného pacienta (kontrola identifikačních údajů na štítku transfuzního přípravku, kontrola výsledku předtransfuzního vyšetření v laboratoři a opětovná kontrola výsledku ověření krevní skupiny bed – side testem)
 12. Identifikace pacienta (zároveň také kontrola údajů o přípravcích, podaných bezprostředně před příslušnou transfuzí)
 13. Kontrola dokumentace pacienta (záznamy o minulých vyšetřeních krevní skupiny ABO, Rh(D) a nepravidelných protilátek)
 14. Pokud je zjištěn nesoulad v údajích, je třeba ihned informovat krevní banku (transfuzní oddělení).
 15. Opětovné ověření vzhledu transfuzního přípravku (změna barvy a konzisence, známky hemolýzy, přítomnost abnormálních shluků, zákalu, plynu či zápachu, neporušenost obalu, dobu exspirace)
 16. Na příslušnou krevní banku (příp. zařízení trasnfuzní služby) zaslat k vyšetření potransfuzní reakce:
  • vzorek krve pacienta po reakci (1 zkumavku sražené krve, příp. 1 – 3 ml od novorozence)
  • zbytek transfuzního přípravku ve vaku i s transfuzním setem (uzavřít dostupnými prostředky), bylo-li bezprostředně po sobě podáno více přípravků, zašleme zbytky všech přípravků včetně transfuzních setů
  • řádně vyplněný formulář Zpráva o potransfuzní reakci

 

zde může být Vaše reklama logo Zbrojovky Brno logo Lékaři bez hranicCZ ENG DE

změnit velikost písma

Jihlavská 20, 625 00 Brno
+420 532 23 1111
fnbrno@fnbrno.cz

NIAHOSM ISO 9001:2008 ISO 14001:2001