Politika jakosti a cíle jakosti

Mezinárodní normalizační společnost ISO vydala v roce 1979 první verzi norem pro systém jakosti řady ISO 9000 a záhy došlo k jejich neočekávanému rozšíření do většiny národních normalizačních systémů vyspělých zemí celého světa. Zásadní význam norem spočívá v rozšíření systémového přístupu k jakosti a tím i v pozitivním vlivu na kvalitu výrobků, v dodržování závazné legislativy a ve sjednocení terminologie mezi uživateli, normy jsou rovněž cenným marketingovým nástrojem v získávání a neustálém zvyšování důvěryhodnosti firmy na trhu zboží a služeb.

Jsme hrdí na to, že mezi registrované společnosti řízené normou ISO 9001 patří od 11. ledna 2001 také Transfuzní a tkáňové oddělení  (TTO) FN Brno jakožto první zařízení svého druhu v České republice. Norma ISO 9001 implementovaná v TTO FN Brno prokazuje shodu se specifickými požadavky v průběhu všech procesů, které vedou k finálnímu produktu, v našem případě transfuznímu přípravku s maximální bezpečností a kompatibilitou pro příjemce. Dosažení certifikace ISO 9001 představuje zahájení rozsáhlého procesu, který má zajistit spolupráci všech zainteresovaných složek v průběhu léčebně preventivní péče, výrazně se podílí na pochopení transfuzních výrobních procesů a hraje důležitou roli při zvyšování prestiže oboru.

V souladu se strategickými záměry FN Brno vyhlašují členové vedení TTO své rozhodnutí rozvíjet systém řízení jakosti tak, aby docházelo k neustálému zvyšování jeho efektivnosti a zlepšování všech řízených procesů. Základní prioritou je zajistit bezpečný transfuzní přípravek s maximální kompatibilitou pro příjemce. K naplnění tohoto záměru vede:

  • zvyšování kvality transfuzní služby v jihomoravském regionu

 

Všechny tyto kontinuální procesy trvalého zlepšování vedení TTO podporuje a prosazuje při své každodenní činnosti.

 

Politiku jakosti však nelze pouze deklarovat, k jejímu naplnění a realizaci si stanovujeme zcela konkrétní, měřitelné a s politikou jakosti konzistentní cíle. K základním cílům pro rok 2003 bylo převedení systému jakosti z normy ISO 9001 : 1994 na revidovanou normu ISO 9001 : 2000 a rozšíření implementace této normy o úsek autotransfuze. Ve dnech 13. a 14. října 2003 proběhla úspěšná komplexní recertifikace TTO FN Brno podle této nové normy. Na rozdíl od stávající certifikace ISO 9001 : 1994 byly nově certifikovány úsek autotransfuzí a Odběrové středisko v Třebíči. V nově zavedeném systému jakosti se poprvé v TTO objevil nový prvek – majetek zákazníka. Jedná se o odebranou autologní krev, která se po zpracování znovu vrací pacientovi/zákazníkovi ve formě autologních transfuzních přípravků. Certifikaci provedla opět firma Det Norske Veritas.

 

Věříme, že díky implementovanému systému jakosti i deklarovanou snahou o její stálé zvyšování se staneme subjektem, se kterým budete rádi spolupracovat, a že jméno Transfuzního a tkáňového oddělení  FN Brno bude garantem kvality, spolehlivosti a důvěryhodnosti pro všechny naše partnery.

 

Vedení Transfuzního a tkáňového oddělení FN Brno

 

Fotogalerie


zde může být Vaše reklama logo Zbrojovky Brno logo Lékaři bez hranicCZ ENG DE

změnit velikost písma

Jihlavská 20, 625 00 Brno
+420 532 23 1111
fnbrno@fnbrno.cz

NIAHOSM ISO 9001:2008 ISO 14001:2001