Dobrovolníci a nadační fondy

Fakultní nemocnice Brno si velice váží veškeré pomoci nadačních fondů, dobrovolnických či jiných organizací, které se podílejí na jakékoliv pomoci pro zlepšení komfortu jak dětských, tak dospělých pacientů. Děkujeme všem, kteří zištně či nezištně pomáhají a jsou tak součástí celé naší nemocnice.

 

Debra    

DEBRA ČR – pomáháme lidem s nemocí motýlích křídel

Charitativní organizace DEBRA ČR úzce spolupracuje s klinickým EB Centrem, zejména pak s Dětským kožním oddělením Pediatrické kliniky Dětské nemocnice, ale i s dalšími odděleními ve FN Brno, která mají v péči dětské i dospělé pacienty s Epidermolysis Bullosa, neboli s nemocí motýlích křídel. Posláním DEBRA ČR je zvyšovat kvalitu života lidí trpících tímto závažným kožním onemocněním a jejich rodinám. Prostřednictvím veřejné sbírky pomáháme financovat nákladný ošetřovací materiál a další pomůcky a to jak přímo konkrétním pacientům, tak i EB Centru. Ve spolupráci s odborníky z FN Brno organizujeme konference pro rodiny s nemocí motýlích křídel nebo semináře pro odbornou i laickou veřejnost. 

Kontakt: www.debra.cz
 

 

Kapka    

Nadační fond Kapka naděje

Nadační fond Kapka naděje spolupracuje s Klinikou dětské onkologie a Transfúzním a tkáňovým oddělením ve FN Brno od roku 2006. Za tuto dobu jsme obě kliniky FN Brno podpořili téměř 4,5 miliony korun. Podílíme se na zajišťování přístrojové vybavenosti kliniky tak, aby byla léčba kvalitnější a efektivnější a podporujeme rozvoj psychosociální péče o dětské pacienty. Kapka naděje se zaměřuje na pomoc nemocným dětem. V současné době pomáháme ve více než 40 nemocnicích po celé České republice a za 17 let jsme pomohli více než 170 miliony korun.

Kontakt: www.kapkanadeje.cz 
 

 

Kapka

Nadační fond Modrý hroch

Náš Nadační fond Modrý hroch spolupracuje s Klinikou dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie v Dětské nemocnici při FN Brno. Nadační fond se zaměřuje na podporu dětské chirurgie, podporu léčby a hospitalizaci dětí po úrazech, snaží se o zpříjemnění prostředí v době léčby, volnočasové aktivity hospitalizovaných dětí, o konkrétní pomoc dětem po těžkých úrazech. Zároveň prohlubuje činnost v oblasti prevence úrazů, podporu vědeckého výzkumu v oblasti dětské medicíny, spolufinancuje rehabilitační pobyty, nové přístroje a pomáhá dětem při jejich zotavení. 

Kontakt: www.modryhroch.cz
 

 

Kapka

Šťastný úsměv, z.s.

Naše nezisková organizace Šťastný úsměv, z.s.,  spolupracuje s Oddělením dětské plastické chirurgie při Klinice dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie ve FN Brno. Pomáháme dětem, které se narodily s rozštěpem obličeje, a jejich rodičům projít léčbou této vrozené vývojové vady, která trvá od narození až do dospělosti, s úsměvem. Naším cílem je informovaný rodič a pacient, který je na různé aspekty léčby připraven a je schopen, za úzké spolupráce s lékaři, léčbu dobře zvládnout. Snažíme se o demytizaci rozštěpu ve společnosti. Vydáváme informační brožury, letáky, knihy pro děti atd.

Kontakt: www.stastny-usmev.cz
 

Kapka

Česká myelomová skupina, nadační fond

Náš nadační fond spolupracuje s Interní hematologickou a onkologickou klinikou a Oddělením klinické hematologie ve FN Brno. Náš nadační fond se zaměřuje na zlepšování péče o pacienty s mnohočetným myelomem. Naše aktivity jsou zaměřeny na poskytování informací nemocným a jejich blízkých, vytváření podmínek pro spolupráci výzkumníků a lékařů v této oblasti. Zároveň podporujeme klinický i preklinický výzkum.

Kontakt: www.myeloma.cz
 

 

Kapka

Popálky o.p.s.

Nezisková organizace Popálky (dříve Sdružení na pomoc popáleným dětem) spolupracuje s Klinikou popálenin a rekonstrukční chirurgie ve FN Brno od roku 1994. Pomáháme dětským i dospělým popáleným pacientům hospitalizovaných na této klinice i jejich blízkým zpět k plnohodnotnému životu formou osobního, telefonického i internetového poradenství. Dále pro ně pořádáme vzdělávací a volnočasové aktivity – setkávání formou sdílení zkušeností, víkendové pobyty pro rodiče, zimní a letní pobyty pro děti. 
Zároveň usilujeme o prevenci a osvětu popáleninového úrazu formou různých preventivních projektů. 

Kontakt: www.popalky.cz
 

 

 

Kapka

Nadační fond dětské onkologie Krtek


Nadační fond dětské onkologie Krtek spolupracuje s Klinikou dětské onkologie ve FN Brno. Zajišťujeme dovybavení pracovišť Kliniky dětské onkologie, přispíváme na výzkum a vzdělávání lékařů a zdravotnického personálu. Průběžně podle aktuálních potřeb vytváříme projekty zaměřené na cílenou pomoc jednotlivým hospitalizovaným malým pacientům, ale i dětem, které již aktivní léčbu ukončily a vyrovnávají se s jejími následky.


Kontakt: www.krtek-nf.cz
 

 

 

 Kapka

Motto: "Dobrovolník v lůžkovém zařízení je specialistou na lidský kontakt"

Od roku 2003 spolupracuje Fakultní nemocnice Brno s Dobrovolnickým centrem MOTÝLEK. Činnost občanského sdružení Dobrovolnické centrum MOTÝLEK je zaměřena na rozvoj dobrovolnictví v lůžkových zařízeních poskytujících zdravotnické a sociální služby v Jihomoravském kraji. Akreditace Ministerstva vnitra ČR, která je v tříletých intervalech pravidelně obnovována, dokládá způsobilost DC Motýlek k realizaci dobrovolnického programu v souladu se zákonem 198/2002 o dobrovolnické službě.

Dobrovolníci pacientům nabízejí společnost při rozhovorech či procházkách, literární, výtvarné a rukodělné aktivity, hudební, filmové a divadelní aktivity, společenské hry a soutěže, ale i činnosti s terapeutickými prvky (arteterapie, muzikoterapie), informační služby apod. Přítomnost dobrovolníků slouží pacientům a klientům zařízení k ulehčení zátěže spojené se zdravotními limity, věkem a omezeným sociálním kontaktem v průběhu návštěvy, hospitalizace či dlouhodobého pobytu v zařízení. Dobrovolnická činnost navazuje na péči odborníků, kterou doplňují jednak individuálním sociálním kontaktem, jednak nabídkou aktivizačních činností vhodných pro vyplnění volného času, ale i pro obnovení nejrůznějších schopností a dovedností pacientů. Dobrovolník se v průběhu kontaktu a činnosti s pacientem zaměřuje na rozvoj těch jeho kvalit, které zůstaly nepostiženy nemocí, zdravotním a věkovým omezením. Dobrovolníci se pacientům věnují vždy s ohledem na to, co jim umožňuje jejich aktuální zdravotní stav.

V současné době je činnost Dobrovolnického centra MOTÝLEK ve FN Brno rozčleněna do tří základních projektů: Dobrovolníci dětem, Dobrovolníci seniorům a Lidská tvář. Aktivity dobrovolníků v rámci jednotlivých projektů odpovídají vždy věku a zdravotnímu stavu a přání pacientů.

 

  • Projekt Dobrovolníci dětem probíhá na Pracovišti dětské medicíny Černopolní ulici, kde jsou hospitalizovány děti s různými chorobami dle zaměření příslušné kliniky. Často jde o děti tělesně či jinak trvale zdravotně postižené. Různá je i délka jejich hospitalizace.
  • Projekt Dobrovolníci seniorům je realizován na klinikách a odděleních, kde jsou hospitalizováni pacienti vyšších věkových kategorií a je tomu nutné přizpůsobit aktivity dobrovolníků.
  • Projekt Lidská tvář probíhá na Pracovišti medicíny dospělého věku v Bohunicích. Dobrovolníci, kteří docházejí za dospělými pacienty, pomáhají pacientům vyplnit volný čas, doprovázejí je na vyšetření, na procházky apod. Kromě docházky na lůžková oddělení zde dobrovolníci zajišťují také informační službu v ambulantním traktu a občerstvení pro pacienty ambulance IHOK.

Kromě tří výše uvedených projektů organizuje DC Motýlek pro pacienty FN Brno řadu jednorázových aktivit. Zpravidla se jedná o setkání skupiny dobrovolníků s pacienty vybraného oddělení s předem připraveným programem. (pletení adventních věnců, zdobení velikonočních kraslic, výroba gelových svíček, pořádání koncertů, promítání filmů apod.).

Kontakt: www.dc-motylek.cz

 

 

Fotogaleriezde může být Vaše reklama logo Zbrojovky Brno logo Lékaři bez hranicCZ ENG DE

změnit velikost písma

Jihlavská 20, 625 00 Brno
+420 532 23 1111

NIAHOSM ISO 9001:2008 ISO 14001:2001