Tiskové zprávy PanCareLIFE

Brno 21. srpna 2015, Prvních 173 dětí

Klinika dětské onkologie Fakultní nemocnice Brno je od listopadu 2013 spoluřešitelem mezinárodního výzkumného projektu PanCareLIFE, na kterém se podílí lékaři a vědci ze špičkových pracovišť dvanácti evropských zemí sdružených ve skupině PanCare.

Projekt PanCareLIFE je pětiletý a byl ve FN Brno podpořen částkou 5 miliónů korun ze 7. rámcového programu Evropské unie pro výzkum a technologický rozvoj, pod registračním číslem 602030. Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR poskytlo FN Brno podporu ve výši celkem 1,6 miliónů korun.

 

V současné době dokážeme vyléčit více než 80 % dětských onkologických pacientů.Léčebné postupy v dětské onkologii jsou však agresivní a mohou poškodit i zdravé tkáně. Více než 80 % vyléčených pacientů tak trpí různými následnými zdravotními potížemi. Mezi nejzávažnější z nich patří postižení vnitřního ucha s poruchou sluchu, snížená plodnost a snížení kvality života.

 

Cílem výzkumu PanCareLIFE je lépe porozumět mechanismům vzniku těchto pozdních následků léčby, určit jejich genetické i negenetické rizikové faktory, tak aby mohli vědci a lékaři prosazovat léčebné postupy s nižším výskytem pozdních následků, přizpůsobené rizikovému profilu daného pacienta, tedy rozvíjet personalizovanou medicínu. Skupinám a jednotlivcům s vyšším rizikem vzniku určitých pozdních následků bude možné nabídnout pro ně vhodnější léčebné postupy, adresnější lékařský dohled a prevenci.

 

Protože některé druhy nádorových onemocnění se u dětí a mladých lidí vyskytují vzácně, je zapotřebí zkoumat je mezinárodně, abychom na větším vzorku pacientů mohli souvislostem onemocnění lépe porozumět.

 

Jak jsme v projektu PanCareLIFE daleko?

V současné době jsme do projektu PanCareLIFE zařadili již 173 dětí a mladých dospělých. Z toho 140 do retrospektivních studií poruchy sluchu a plodnosti, u nichž zkoumáme výskyt těchto následků léčby a kvalitu života. Do prospektivní části projektu jsme zařadili 33 dětí a mladistvých, kteří v současnosti podstupují onkologickou léčbu na naší klinice. Ty jsme požádali o vyplnění dotazníků a poskytnutí vzorku krve ke genetickým vyšetřením. Sběr výzkumných dat plánujeme do září 2016, kdy bychom rádi účast v projektu PanCareLIFE nabídli dalším 200-300 pacientům naší kliniky. V závěrečném roce řešení projektu budeme spolu s kolegy v zahraničí data analyzovat. Výsledky výzkumu budou publikovány ve vědeckých a lékařských časopisech. Předáme je také rodičovským skupinám, skupinám vyléčených pacientů, médiím i dalším zainteresovaným stranám. Závěrečným cílem projektu je změna léčebných postupů tak, aby v budoucnu měli léčení pacienti zaručenu vyšší kvalitu života s nižším výskytem nežádoucích následků.

Více informací na: www.pancarelife.euwww.fnbrno.cz/pancarelife

 

Tisková zpráva ze 3. dubna 2014


zde může být Vaše reklama logo Zbrojovky Brno logo Lékaři bez hranicCZ ENG DE

změnit velikost písma

Jihlavská 20, 625 00 Brno
+420 532 23 1111

NIAHOSM ISO 9001:2008 ISO 14001:2001