Naše oddělení

Bolest je komplexní zážitek a současně i komplexní informace pro lékařovo rozhodování. Bolest sama není nemoc - je to signál choroby. Kontrola bolesti je jedním z pilířů lékařova umění.
Historie: John J. Bonica - 1961 - položil metodologické a organizační základy oboru - pain clinic - svoji poradnu pro léčbu bolesti a obor algesiologie jako takového, který chápal pojetí léčby bolesti jako celku v souvislostech somatických, psychických a sociálních. Na jeho základech vzniká v roce 1973 mezinárodní společnost pro studium a léčbu bolesti NASP, která v současnosti sdružuje 5000 odborníků z celého světa.
I v českých zemích dochází k rozvoji algesiologického hnutí. V roce 1990 vznikla jako člen ČLS JEP československá Společnost pro studium a léčbu bolesti, která je součástí světové společnosti i evropské odborné společnosti. Česká společnost sdružuje nyní 250 odborníků. Metodický pokyn MZ z roku 1992 rozčlenil algesiologická pracoviště do 4 typů. Pracoviště ve FN Brno je odbornou společností garantováno jako pracoviště nejvyššího typu a slouží jako regionální centrum. Na oddělení pracuje regionální zástupce odborné společnosti.
V souladu s uvedenou vyhláškou má naše pracoviště multidisciplinární charakter. Je vybaveno stacionářem a řeší otázku chronické bolesti od somatické složky až po psychosociální. Uplatňuje nejen účinné anesteziologické a další invazivní postupy, ale i psychoterapii, relaxační techniky, manuální medicínu, akupunkturu i biofeedback.
Naše pracoviště bylo určeno odbornou společností a ministerstvem zdravotnictví jako jedno z 6 republikových center pro provádění neuromodulačních technik. Jde o implantace neuromodulačních systémů, stimulátorů a intrathekálních pump v léčbě chronické, neztišitelné bolesti, a to u přísně indikovaných pacientů, u nichž selhaly dosavadní způsoby léčby. Implantace je finančně velmi náročná, náklady na jednu implantaci se pohybují
v částkách přes půl milionu Kč. Před vlastní implantací je pacient podroben mezioborovému posouzení, včetně psychologa, psychiatra. Implantace je povolena a následně proplacena
ze systému zdravotního pojištění po dvoukolovém schválení. V prvém kole se k indikaci vyjadřují odborníci z ostatních 5 center, následně případ posuzuje komise ustanovená MZ ČR. Zavedení neuromodulačních technik do praktického použití zařadilo naši republiku mezi ty státy, které uplatňují nejširší spektra invazivních i neinvazivních metod v léčbě chronické neztišitelné bolesti. Pomocí metody se nám podařilo docílit odstranění nesnesitelné bolesti, samozřejmě po předchozím testování i tam, kde ostatní metody nepřinesly žádoucí efekt. Přísná indikační kriteria jsou nutná, neboť se jedná o náročnou, organizmus ovlivňující techniku.

Struktura oddělení

Oddělení se skládá z ambulance pro léčbu chronické bolesti, ambulance paliativní medicíny, 5lůžkového stacionáře.


zde může být Vaše reklama logo Zbrojovky Brno logo Lékaři bez hranicCZ ENG DE

změnit velikost písma

Jihlavská 20, 625 00 Brno
+420 532 23 1111

NIAHOSM ISO 9001:2008 ISO 14001:2001