Oblasti činnosti

 

1.Součinnost při zajištění hygienicko-protiepidemických opatření na zdravotnických pracovištích a pracovištích technického komplementu:

 • konsiliární činnost při vypracovávání hygienicko-epidemiologických řádů a jejich aplikaci,
 • uplatňování dekontaminačních, dezinfekčních a sterilizačních postupů v souladu s platnou legislativou a nejnovějšími poznatky vědy,
 • monitoring dezinsekce a deratizace,
 • vypracování závazných metodických standardů k zajištění hygienicko–epidemiologické problematiky v nemocnici,
 • spolupráce při vypracovávání standardů diagnostických, léčebných a ošetřovatelských postupů s ohledem na účinnou prevenci nemocničních nákaz.
 • Prevence a kontrola infekcí způsobených multirezistentními kmeny
 • (MRSA, VRE, CRE, ESBL) a toxigenním kmenem Clostridium difficile
 • Sledování a zavádění protiepidemických opatření u nákaz v systému epidemiologické bdělosti dle V 473/2008 Sb., ve znění platných předpisů
 • Zásady bariérové ošetřovatelské techniky a hygieny rukou
 • Analýza výskytu infekcí spojených se zdravotní péčí
 • Prevence a kontrola infekcí krevního řečiště a katétrových infekcí
 • Opatření v souvislosti s výskytem výše uvedených infekčních onemocnění – izolační režim a stanovení konkrétních postupů v prevenci a kontrole infekcí
 • Evidence překladů pacientů z jiných zdravotnických zařízení do FN Brno

 

2.Pracovní prostředí a pracovní podmínky:

 • posuzování míry rizika jednotlivých faktorů pracovního prostředí a sestavení návrhu kategorizace prací,
 • sledování zdravotního stavu zaměstnanců ve spolupráci se smluvními lékaři pracovně lékařských služeb ve vztahu ke konkrétní profesionální zátěži,
 • využívání výsledků získaných šetřením pracovních podmínek a zdravotního stavu zaměstnanců pro vytváření zdravých pracovních podmínek a ochrany zdraví při práci,
 • analýza výskytu nemocí z povolání jako podklad k jejich prevenci,
 • účast v Komisi pro odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání (jako poradního orgánu ředitele)
 • spolupráce s oddělením BOZP při šetření pracovních úrazů
 • účast na kontrolách bezpečnosti práce,
 • posuzování vhodnosti a vytváření zásad používání osobních ochranných pracovních prostředků.

 

3.Konsiliární činnost při investičních akcích:

 • konzultace výstavby, adaptací, drobných stavebních úprav a reorganizací v oblasti hygienicko-epidemiologické problematiky,
 • konzultace vybavenosti zdravotnických pracovišť v souladu s platnou legislativou.

 

4.Spolupráce s externími kontrolními orgány:

 • spolupráce s místně příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví,
 • spolupráce se Státním zdravotním ústavem,
 • spolupráce se Státním úřadem pro jadernou bezpečnost v oblasti radiační hygieny,
 • spolupráce se Státním ústavem pro kontrolu léčiv.

 

5.Metodická činnost:

 • koordinace vzdělávání zaměstnanců v oblasti hygienické legislativy, protiepidemických přístupů a opatření, zásad dekontaminace, dezinfekce a sterilizace,
 • spoluúčast na vzdělávání v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci ve zdravotnictví,
 • konsiliární činnost v oblasti nemocniční hygieny, příprava odborných podkladů pro směrnice a příkazy ředitele,
 • zpracování odborných analýz a studií v oboru hygieny pro potřeby řízení a koncepce rozvoje nemocnice,
 • účast v Komisi pro prevenci a kontrolu nemocničních infekcí jako poradního orgánu ředitele nemocnice.

 

6.Intervenční hygienicko - protiepidemický dozor - kontrolní činnost:

 • periodická kontrola dodržování hygienicko - epidemiologických řádů,
 • kontrola dodržování hygienických požadavků závazných v legislativě, případně rozpracovaných v závazných vnitřních předpisech nemocnice,
 • odborný dohled nad centrální sterilizací, namátková výstupní kontrola kvality procesů a produktů centrální sterilizace,
 • cílená šetření spojená s analýzou mikrobiologických nálezů v biologickém materiálu a mikrobiologických kontrol prostředí včetně doporučení protiepidemických opatření,
 • průběžné kontroly uplatňování adekvátních očistných, dezinfekčních a sterilizačních postupů včetně vyhodnocování kontrol účinnosti sterilizátorů na útvarech,
 • průběžné kontroly uplatňování očistných postupů endoskopů
 • spoluúčast na monitoringu vodního hospodářství,
 • spoluúčast na monitoringu kvality vnitřního prostředí nemocnice a dozor nad dodržováním kvalitativních parametrů v prostorách s definovanou třídou čistoty ovzduší,
 • monitoring kvalitativních ukazatelů v oblasti pracovního prostředí pro zaměstnance,
 • monitoring kvality praní nemocničního prádla a bezpečné manipulace s prádlem, účast v Prádelenské komisi jako poradního orgánu ředitele nemocnice.
 • monitoring režimu úklidu ve zdravotnickém zařízení,
 • monitoring zdravotní nezávadnosti připravené stravy pro pacienty i zaměstnance, bezpečného transportu, výdeje a manipulace s jídlem, účast ve Stravovací komisi jako poradního orgánu ředitele nemocnice.

 


zde může být Vaše reklama logo Zbrojovky Brno logo Lékaři bez hranicCZ ENG DE

změnit velikost písma

Jihlavská 20, 625 00 Brno
+420 532 23 1111

NIAHOSM ISO 9001:2008 ISO 14001:2001