Granty/klinické studie/inovace

 

Granty

CHK – hlavní řešitel :

2013 – 2015                                     NT14579-3                       IGA

Ireverzibilní elektroporace pankreatu

2014 – 2016                                     16/13                                  FN Brno

Edukační materiály pro používání materiálů (krytí) vlhkého hojení ve FN Brno

(Romana Eysseltová)

2016 – 2020                                     16-31314A                        AZV ČR

Identifikace cirkulujících mikroRNA umožňujících prognostickou stratifikaci a selekci pacientů nejvíce profitujících z chirugické léčby.

2016 – 2020                                     16-31765A                        AZV ČR

Využití tkáňových/cirkulujících mikroRNA pro predikci léčebné odpovědi a zpřesnění restagingu karcinomu rekta po neoadjuvantní léčbě.

2016 – 2020                                     16-28375A                        AZV ČR

Studium prognostických a prediktivních biomarkerů v terapii karcinomu pankreatu.

 

 

CHK – spoluřešitel :

2012 – 2016                                     GAP 301/12/1734        GAČR                                                                  

Analýza významu genetických faktorů v riziku a prognóze karcinomu pankreatu.

2012  - 2015                                     NT13660/4                      IGA

Hodnocení kvality multimodální péče u nemocných s jaterními metastázami kolorektálního karcinomu v rámci komplexních onkologických center ČR

2012 – 2015                                     NT13726-4                       IGA

Parametrické sledování kvality TME jako nástroj k omezení lokálních recidiv po operacích pro karcinom rekta.

2017 – 2020                                     17-28231A                        AZV ČR

Exprese biotransformačních enzymů u hepatocelulárního karcinomu

 

 

Klinické studie

2012

Srovnání bezpečnosti a primární průchodnosti cévního štěpu FUSIONTM Vaskulární štěp s BiolinE a EXXCELTM Soft ePTFE (FINEST)

Číslo protokolu : MCV00001506

2013

Randomizovaná multicentrická placebem kontrolovaná jednoduše zaslepená studie k posouzení účinnosti a snášenlivosti kombinované léčby krémem obsahujícím ubidecarenom, dexpanthenol a chlorohexidin a pastou obsahující 2% diltiazem hydrochlorid v léčbě chronické anální fisury.

Číslo protokolu : DIL-UBI-DEX-CLO

Multicentrická, randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie s cílem posoudit účinnost a bezpečnost pooperačně intravenózně (IV) podávaného Ulimolerinu za účelem urychlení obnovy gastrointestinální (GI) motility u pacientů, kteří podstoupili částečnou resekci střeva.

Číslo protokolu : TZP-101-CL-P008

2014

Multicentrická randomizovaná dvojitě zaslepená prospektivní studie fáze 3 s placebem hodnotící účinnost a bezpečnost eravacyklinu ve srovnání s ertapenem u pacientů s komplikovanými intraabdominálními infekcemi.

Číslo protokolu : TP-434-008

2016

Randomizovaná, multicentrická, placebem kontrolovaná, dvojitě zaslepená studie pro vyhodnocení účinnosti a snášenlivosti 2% diltiazem hydrochloridu při léčbě chronické anální fisury a její 24 týdenní otevřené prodloužení.

Číslo protokolu : 150601

 

 

Inovace a unikátní echnologie a diagnosticko terapeutické postupy:

 

Konfokální mikroskop

Vivostat

Termokamera

ICG v kolorektální chirurgii

TATME 


zde může být Vaše reklama logo Zbrojovky Brno logo Lékaři bez hranicCZ ENG DE

změnit velikost písma

Jihlavská 20, 625 00 Brno
+420 532 23 1111

NIAHOSM ISO 9001:2008 ISO 14001:2001